Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kullamaa valla tunnustamise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 43

Kullamaa valla tunnustamise kord

Vastu võetud 19.04.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 3 p 2 ja Kullamaa Vallavolikogu 23.04.2010 määruse nr. 15 „Kullamaa valla põhimäärus § 11 lg 10 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kullamaa vald avaldab tunnustust Kullamaa valla aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, aumärgi, vapimärgi, aukirja ja tänukirja andmisega.

  (2) Teenetemärgid ja aukirjad antakse koos nende miniatuuridega.

  (3) Teave käesolevas korras antavate tunnustuste ettepanekute kohta tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks viieks aastaks alates ettepaneku saamisest.

§ 2.   Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmine

  (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kullamaa vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku nimetusega kaasneb teenetemärgi Kullamaa Suur Teeneterist andmine.

  (2) Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Kullamaa vallale oluliste teenete eest. Teenetemärgi nimi on Kullamaa Teeneterist.

  (3) Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu salajasel hääletamisel.

  (4) Vallavalitsus kuulutab välja aukodanike ja teenetemärgi kandidaatide esitamise. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik Kullamaa valla juriidilised ja füüsilised isikud, asutused ja organisatsioonid. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks või teenetemärgi kavaleriks.

  (5) Avaldus esitatakse vallavalitsusele. Vallavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku ja teenetemärgi kandidaadi kohta ja talle esitatud nõuetekohaselt vormistatud avaldused vallavolikogule.

  (6) Ettepaneku alusel teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.

  (7) Aukodaniku nimetust ja teenetemärki antakse üks kord aastas. Aukodanikuks võidakse nimetada kuni 3 inimest aastas.

  (8) Aukodaniku nimetusega kaasnev Kullamaa Suur teeneterist ja teenetemärk Kullamaa Teeneterist antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale või Kullamaa valla aastapäevale pühendatud üritusel.

§ 3.   Aumärgi andmine

  (1) Aumärgi nimi on Kullamaa medal

  (2) Aumärk antakse austusavaldusena füüsilisele isikule, kes on:
  1) pikaajaliselt osalenud vallateenistuses
  2) pälvinud vallavolikogu või- valitsuse erilise austuse ja lugupidamise.

  (3) Aumärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Aumärgi andmise ettepaneku võib teha vallavolikogu liige või vallavanem.

  (5) Aumärk antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

§ 4.   Vapimärgi andmine

  (1) Vapimärgi nimi on Kullamaa vapimärk.

  (2) Vapimärk antakse austusavaldusena füüsilisele isikule, kes on:
  1) sooritanud vapra teo
  2) teostanud silmapaistva saavutuse
  3) osalenud vallateenistuses

  (3) Vapimärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Vapimärgi andmise ettepaneku võib teha vallavolikogu liige või vallavanem.

  (5) Vapimärk antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

§ 5.   Aukirja andmine

  (1) Aukiri antakse isikule, kes on edukalt esinenud Kullamaa valla korraldatud konkursil, või muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsusele.

  (2) Aukirja andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Aukirja andmise ettepaneku võib teha Kullamaa valla poolt korraldatud konkursi korraldamise komisjon, muudel juhtudel vallavanem.

§ 6.   Tänukirja andmine

  (1) Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

  (2) Tänukirja andmise otsustab vallavanem.

  (3) Tänukirja andmise ettepaneku võib teha Kullamaa valla poolt või koostöös Kullamaa vallaga organiseeritud ürituse komisjon, vallavanem, vallaametnik, vallavolikogu ja vallavalitsuse liige, vähemalt 1 aasta rahvastikuregistri andmetel vallas elanud vallakodanik.

§ 7.   Teenetemärkide ja aumärgi kandmine

  (1) Teenetemärke, aumärki, nende miniatuure ning vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud. Teenetemärkide ja aumärgi andmise kohta väljastatakse tunnistus.

  (2) Teenetemärkide ja aumärgi andmine registreeritakse ning märkidele omistatakse number vastavalt nende väljaandmise korrale.

  (3) Teenetemärke kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Kullamaa valla sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib neid kanda juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigustloovate aktidega.

  (4) Teenetemärke ja aumärki miniatuuris ning vapimärki kantakse vasakul revääril nööpaugu kohal, naistel rinnal vasakul küljel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kullamaa Vallavolikogu 31.05.2002 määrus nr. 2.1 „Kullamaa valla tunnustuste avaldamise korra kinnitamine“ muudetakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees

Lisa 1 Suur teeneterist daamilindiga

Lisa 2 Suur teeneterist meestelindiga

Lisa 3 Teeneterist

Lisa 4 Teeneteristide miniatuurid

Lisa 5 Kullamaa medal

Lisa 6 Kullamaa vapimärk

/otsingu_soovitused.json