Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlva Haldusteenistuse põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 1

Põlva Haldusteenistuse põhimäärus

Vastu võetud 09.04.2014 nr 26
jõustumine 01.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Põlva Vallavolikogu 10. oktoobri 2013. a määruse nr 1-2/19 "Põlva valla põhimäärus" § 10 lõike 1 punkti 37 ning § 62 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Põlva Haldusteenistuse ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, haldusteenistuse struktuuri ning muud tegevuse korraldamise küsimused.

§ 2.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Põlva Haldusteenistus (edaspidi asutus) on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Põlva valla õigus- ja haldusaktidest ning asutuse põhimäärusest.

  (3) Asutus on Põlva Linna Haldusteenistuse õigusjärglane.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Asutuse asukoht on Kesk 15, Põlva linn 63308.

  (2) Asutuse teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 4.   Tegevuse eesmärgid

  Asutuse tegevuse eesmärk on Põlva vallale kuuluva vara (edaspidi vallavara) korrashoiu ja haldamise korraldamine.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Asutuse haldusalasse kuuluvad munitsipaalkinnistud ja valla haldusterritooriumil asuvate üldkasutuses olevad teed, tänavad, jalgteed ja jalgrattateed, teede ja muude avalike objektide välisvalgustus, haljasalad, pargid, veekogud, kalmistud ja muud sellised objektid (edaspidi haldusala).

  (2) Asutuse ülesanded haldusalal:
  1) vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste, munitsipaaleluruumide ning vallavalitsuse hallatavate asutuste kinnistute korrashoiu, remondi ja hoolduse korraldamine;
  2) haldusalal heakorra tagamine, sealhulgas haljastus-, heakorra- ja teehooldustööd;
  3) hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja varjupaika toimetamise korraldamine;
  4) tehnovõrkude hooldamise korraldamine;
  5) liikluse korraldamine, sealhulgas liiklusmärkide paigaldamine, liikluskorralduse muutmise kohta ettepanekute tegemine, tänavate, teede ja parklate markeerimise korraldamine, bussiinfo paigaldamine ja uuendamine peatustes;
  6) turukaubanduse korraldamine, sealhulgas ettepanekute tegemine piletihindade muutmiseks;
  7) riigihangete korraldamine vastavalt Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud hankekorrale.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannetele täidab asutus teisi talle vallavalitsuse õigus- ja haldustaktidest ning lepingutest tulenevaid ülesandeid. Asutus võib avalikust huvist lähtuvalt osutada teisi Põlva valla elanikele vajalikke teenuseid.

  (4) Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib asutus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid.

3. peatükk STRUKTUUR, JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 6.   Struktuur

  (1) Asutuse struktuuri ja personali koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Asutuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Asutuse personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu juhataja.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Asutuse tööd juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

§ 8.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab asutuse arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest, asutusele antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Asutuse juhataja:
  1) korraldab asutuse tegevust;
  2) tagab asutuse ülesannete täitmise ning vastutab asutuse arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) juhib asutuse finants-majanduslikku tegevust;
  4) koostab asutuse eelarveprojekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras;
  5) esindab asutust oma pädevuse piires;
  6) tagab asutuse valdusse ja kasutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  7) teeb seadusest ja asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid asutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  8) esitab vallavalitsusele või tema poolt volitatud isikule asutuse tegevuse kohta aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras;
  9) teostab tööandja õigusi ja kannab kohustusi, juhib ja suunab personali tööd;
  10) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ja personali ametijuhendid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  11) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi korraldusi;
  12) täidab muid vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt antud ülesandeid.

  (3) Juhataja õigused:
  1) anda teistele vallavalitsuse hallatavatele asutustele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada vallavalitsuse teenistujatelt ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha vallavalitsusele ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks;
  4) teha ettepanekuid asutuse struktuuri ja personali koosseisu muutmiseks;
  5) kontrollida asutuse pädevuses olevates valdkondades õigusaktidest kinnipidamist ja rakendada sanktsioone vastavalt kehtivale korrale.

4. peatükk VARAD, FINANTSEERIMINE, JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 9.   Vara ja finantseerimine

  (1) Asutuse vara moodustavad tema kasutusse vallavalitsuse poolt antud varad.

  (2) Asutus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (3) Asutuse eelarve on vallaeelarve üheks osaks, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.

  (4) Asutust finantseeritakse Põlva valla eelarvest.

  (5) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelevalvet asutuse tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Asutus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE NING ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Asutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põlva Linnavolikogu 9. juuni 2006. a määruse nr 19 „Põlva Linna Haldusteenistuse moodustamine“ § 2.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. mail.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json