HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine

Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 6

Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine

Vastu võetud 10.04.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õppur) huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) on valla poolne toetus Pärnumaal tegutsevale huvikoolile või huvitegevust pakkuvale eraõiguslikule juriidilisele isikule tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Huvialatoetusega toetatakse osaliselt õppuri õppimist ühes huviharidust või –tegevust osutava organisatsiooni tegevuses.

 (3) Toetuse taotlejaks on õppur või tema seaduslik esindaja.

 (4) Toetust eraldatakse Audru valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

 (5) Toetuse suurus eurodes fikseeritakse huvikoolile või huvitegevuse pakkujale esitatud garantiikirjas.

 (6) Lõikes 5 nimetatud toetuse maksimaalne suurus on:
 1) munitsipaalhuvikooli puhul koolipidajaga kokkulepitud summa;
 2) huvitegevust pakkuva eraõiguslik juriidilise isiku puhul kuni 160 € aastas.

§ 3.  Toetuse taotlemine ja määramine

 (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama vallavalitsusse käesoleva määruse lisas ( lisa 1) oleva avalduse.

 (2) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus 10 päeva jooksul ja teavitab sellest taotlejat.

 (3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja pangakontole nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 20. jaanuar 2011 määrus nr 3 “ Lavassaare valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa1 Blanketi vorm