Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise korra kehtestamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2016, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohanime määramise korra kehtestamine

Vastu võetud 08.04.2010 nr 18
RT IV, 26.04.2014, 8
jõustumine 14.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2016RT IV, 27.10.2016, 930.10.2016

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ning «Kohanimeseaduse» § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega delegeeritakse seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ning määratakse, milline on kohanime määramise õigusakti eelnõu avalikustamise kord Audru vallas.

§ 2.  Kohanime määramise pädevus

 (1) Audru vallas määrab kohanimesid vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsuse pädevus on järgmine:
 1) määrab ametliku nime tänavale, väljakule, kohalikule maanteele, erateele, ühissõidukipeatusele või muule Audru valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, samuti kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada, välja arvatud seadusega sätestatud erandid;
 2) annab kooskõlastusi, nõusolekuid ja arvamusi eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramiseks, muudab ja tunnistab kehtetuks kohanime;
 3) esitab võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks vajaliku nõusoleku saamiseks taotluse regionaalministrile.

 (3) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja puudutab Audru valda, annab vallavalitsus kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.  Kohanime määramise korraldamine

 (1) Kohanime ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kirjalik taotlus tuleb esitada vallavalitsusele ja see peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu käigus planeeringu koostaja nimetatud kohanime käsitatakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

 (2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

 (3) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.  Eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist Audru valla kodulehel.
[RT IV, 27.10.2016, 9 - jõust. 30.10.2016]

§ 5.  Kohanime määramise otsusest teavitamine

 (1) Vallavalitsus saadab kohanime määramise korralduse 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.
[RT IV, 27.10.2016, 9 - jõust. 30.10.2016]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 27.10.2016, 9 - jõust. 30.10.2016]

§ 6.  Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise algatab ja ettevalmistamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaolude teada saamisest arvates.

 (3) Kohanime võib muuta kohanimeseaduses sätestatud alustel. Seaduses sätestamata juhtudel võib kohanime muuta vastutava ministri nõusolekul.
[RT IV, 27.10.2016, 9 - jõust. 30.10.2016]

 (4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinud või ala planeerimise käigus kaotatud.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 14. aprillil 2010. aastal.