EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 17.04.2014 nr 9
jõustumine 01.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamise ja likvideerimise tingimusi, nõudeid välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Narva linna omandis või valduses olevatel:
 1) ehitisel ja maatükil;
 2) registreeritud ühistranspordil.

 (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

 (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud väikeehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine ehitusseaduses, Narva Linnavolikogu ehitusmääruses ning käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse ja reklaamimaksumääruse tähenduses.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusaktides viidatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses alltoodud mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav väikeehitis, alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, tahvel, haagis jms) või ühistranspordivahend;
 2) reklaamloosung – välireklaam, mis paigaldatakse sõidu- või kergliiklustee kohale;
 3) kujundusprintsiibid – välireklaamile kohaldatavad linnakujunduslikud nõuded, mis arvestavad linna piirkondade erisusi ja vajadusi;
 4) reklaami paigaldusluba – Narva Linnavalitsuse (edaspidi ka Linnavalitsus) kinnitatud vormis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi Amet) poolt reklaami avalikustajale välja antud reklaami paigaldusluba. Sel juhul asub reklaamikandja Narva linna omandis või valduses olevatel maaaladel või registreeritud ühistranspordil;
 5) raamatupidamise andmebaasis maksumaksja reklaami registreerimise tunnistus (edaspidi registreerimistunnistus) – reklaami avalikustajale Ameti poolt Linnavalitsuse kinnitatud vormis välja antud tunnistus maksumaksja reklaami registreerimise kohta. Registreerimise tunnistus antakse reklaami avalikustajale reklaamikandja paigaldamiseks eraomandile.

2. peatükk NÕUDED VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAMISE VIISILE JA KOHALE 

§ 3.  Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  Välireklaami paigaldamine on lubatud ainult Ameti poolt väljastatud reklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse alusel reklaami avalikustaja algatusel.

§ 4.  Reklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse taotlemine

  Reklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja Ametile järgmised dokumendid:
 1) Avaldus Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormis.

1) juhul, kui reklaam/reklaamikandja paigaldatakse võõrale asjale (kinnistule, ehitisele jne), v. a Narva linna omandis olevatele asjadele paigaldamisel, peab avaldusel olema selle asja omaniku kirjalik nõusolek, mis kinnitab õigust kasutada asja (kinnistut, ehitist jne) reklaami/reklaamikandjate paigaldamiseks;
2) avaldusel peab olema kirjalik kinnitus selle kohta, et reklaamikandja, millele paigaldatakse reklaam, on kooskõlastatud:
2.1. juhul, kui välireklaam paigaldatakse mälestisele, mälestise kaitsevööndisse või miljööväärtuslikule alale, on vajalik Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektori kooskõlastus;
2.2. juhul, kui välireklaam paigaldatakse teele või tee kaitsevööndisse, on vajalik Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonna liikluskorralduse vanemspetsialisti kooskõlastus;
3) ravimi- ja tervishoiuteenuste reklaami paigaldamise kooskõlastab reklaami andja Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti linnaarstiga.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
 2) Välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega.
 3) Kui reklaamikandja paigaldamine ei ole seotud hoonega, on vaja esitada asendiplaan, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht.
 4) Tehnovõrgu omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse maatükile tehnovõrgu kaitsetsooni.
 5) Hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega.
 6) Mittestatsionaarse reklaami puhul esitatakse reklaami värvifoto.
 7) Juhul, kui reklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse kehtimise ajal vahetatakse reklaamikandja välja, tuleb reklaami avalikustajal taotleda uut reklaami paigaldusluba või registreerimistunnistust.

§ 5.  Reklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse väljastamine

 (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva määruse § 4 nõuetele.

 (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos avaldusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab Amet avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

 (3) Reklaami paigaldusluba või registreerimistunnistus väljastatakse reklaami andjale 7 (seitsme) tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse laekumisest arvates.

 (4) Reklaami paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni 5 (viis) aastat.

 (5) Registreerimistunnistus väljastatakse ajavahemikuks, lähtudes reklaami avalikustaja soovist.

§ 6.  Reklaami paigaldusluba/registreerimistunnistus

  Reklaami paigaldusloas/registreerimistunnistuses märgitakse alljärgnevad andmed:
 1) reklaami avalikustaja nimi, juriidiline aadress, registri- või isikukood;
 2) reklaamikandjate ja/või reklaami asukoht;
 3) reklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse tähtaeg;
 4) reklaamikandjate ja/või reklaami mõõtmed;
 5) ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri, kes on välja andnud paigaldusloa / registreerimistunnistuse.

§ 7.  Reklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse väljastamisest keeldumine

  Amet võib reklaami paigaldusloa väljastamisest keelduda, kui:
 1) reklaamiloa/registreerimistunnistuse taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid;
 2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
 3) välireklaam ei vasta käesoleva määruse 3. peatükis esitatud kujundusprintsiipidele;
 4) reklaami avalikustaja ei ole avalduse esitamise hetkeks täitnud Narva linna ees varem võetud kohustusi, sh tal on võlg kohaliku omavalitsuse ees;
 5) reklaami avalikustaja poolt esitatud avalduses nimetatud reklaamikandja paigaldamise asukoht on vasturääkivuses lepinguliste kohustustega, mille Narva linn on varem enda kanda võtnud;
 6) on menetluses või rahuldatud teise isiku varem esitatud avaldus reklaami paigaldamiseks samale kohale;
 7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.  Reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Ametil on õigus reklaami paigaldusluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
 1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaami paigaldusloa väljaandmise kuupäevast arvates;
 2) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata volitatud ametiisiku ettekirjutuse, sh märgitud tähtajaks pole reklaami avalikustaja poolt täidetud või on nõuetekohaselt täitmata asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikes 1 ettenähtud ettekirjutuses esitatud nõuded;
 3) reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami andja;
 4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (2) Reklaami avalikustajat teavitatakse reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamisest viie (5) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise hetkest.

 (3) Reklaami avalikustaja on kohustatud eemaldama reklaami, mille paigaldamise luba on otsuses nimetatud kuupäevast tühistatud.

§ 9.  Välireklaami avalikustaja kohustused

  Välireklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaami paigaldusloa / registreerimistunnistuse olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaami paigaldusloale/registreerimistunnistusele;
 3) paigaldama välireklaami kooskõlas kujundusprintsiipidega;
 4) paigaldama välireklaami kooskõlas teeseadusega;
 5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaami paigaldusloa / registreerimistunnistuse kehtivuse ajal. Kõik reklaamipinnad peavad olema täidetud reklaamiga või kujundatud neutraalselt. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või langenud reklaami tuleb korrastada või eemaldada Ameti poolt väljastatud ettekirjutuses märgitud tähtajaks;
 6) esitama Ametile teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
 7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaami paigaldusloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami andja ei ole taotlenud uue reklaami paigaldusloa väljastamist;
 8) täitma volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid.

3. peatükk KUJUNDUSPRINTSIIBID VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISEL 

§ 10.  Üldised kujundusprintsiibid

 (1) Valgustatud reklaamikandjate valgustust loetakse linnavalgustuse üldiseks osaks tingimustel, kui konstruktsioonidele paigaldatakse LED-lambid.

 (2) Välireklaam peab olema oma välisilmelt linnaruumi ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:
 1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
 2) sobima ajaloolisesse konteksti;
 3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik;
 4) reklaamil olev informatsioon esitada ainult trafareti või arvuti abil trükitud tähtedega;

 (3) Välireklaami paigutamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis tekkivaid olulisi vaateid.

 (4) Välireklaami ei paigaldata:
 1) parkidesse;
 2) sildadele ja viaduktidele;
 3) avalikele teedele trafaretiga trükituna;
 4) Narva linna omandis olevatele haridusasutuste hoonetele ja territooriumile;
 5) Narva linna sissesõidu juures oleva linnatähise ümbrusesse 50 meetri laiuses ja 100 meetri pikkuses alas.

 (5) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel. Välireklaam ei tohi tõmmata tähelepanu liikluskorraldusvahendilt.

 (6) Välireklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab välireklaami sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2,0 meetrit.

 (7) Tänavavalgustusmastile võib paigaldada kuni kaks samaformaadilist välireklaami.

 (8) Tänavavalgustusmastile kinnitatud välireklaamide reklaampinna suurus kokku ei tohi ületada 2,0 m2.

 (9) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult Linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud linnateabe reklaamialustele.

 (10) Mittestatsionaarse reklaami reklaampinna suurus ei tohi ületada 1,0 m2, see peab olema kujundatud korrektselt ja esteetiliselt.

 (11) Mittestatsionaarne reklaam paigaldatakse kõnniteele selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 1,5 meetrit.

4. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE  

§ 11.  Järelevalve

 (1) Käesoleva määruse ja reklaamiseaduse järgmist Narva linna haldusterritooriumil teostavad Linnavalitsuse poolt volitatud ametiisik.

 (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha ettekirjutused käesoleva määruse rikkujatele, mis on ettenähtud asenditäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikega 1.

 (3) Juhul, kui reklaami andjad jätavad käesoleva määruse alusel väljaantud ja asenditäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikes 1 ettenähtud ettekirjutused täitmata, võivad Linnavalitsuse poolt järelevalve teostamiseks volitatud ametnikus kohaldada rikkujatele asenditäitmise ja sunniraha seadusega ettenähtud meetmeid.

5. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE  

§ 12.  Nõuded olemasolevale välireklaamile

  Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ning käesolevas määruses sätestatud välireklaami kujundusprintsiipidele mittevastavad välireklaamid tuleb likvideerida või määrusega vastavusse viia hiljemalt 31. detsembriks 2014.

§ 13.  Reklaamilepingute lõpetamine

  Välireklaami avalikustamiseks sõlmitud reklaamilepingud kehtivad lepingutes märgitud tähtajani.

§ 14.  Jõustumine

 (1) Määrus jõustub 01.05.2014. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]