Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 36

Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 11.11.2003 nr 34

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 8 ja 37 ning Viimsi valla põhimääruse § 5 lõike 1, § 18 lõike 1 punktide 8 ja 42 ning § 53 lõike 1 alusel.I      ÜLDSÄTTED


1.      Käesolev teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi Kord) sätestab Viimsi valla haldusterritooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste Viimsi valla (edaspidi Valla) omandisse võtmise ning avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ning korra.

 

2.      Mõisted

Tee -- maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis;

Maantee -- väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev rajatis sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks;

Kohalik maantee -- kohaliku omavalitsuse omandis olev rajatis kohaliku liikluse korraldamiseks;

Tänav -- linnas, alevis või alevikus paiknev rajatis, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks;

Jalgtee ja jalgrattatee -- rajatis, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks;

Külatee -- külas paiknev, sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis ei ole maantee, tänav, jalgtee ega jalgrattatee;

Talitee -- üle külmunud maa või veekogu rajatav tee, mis on ette nähtud mandri ja saarte või mandri eri kohtade vahel liiklemiseks ja mille kasutamise aeg on piiratud;

Avalik tee -- riigi või kohaliku omavalitsuse omandis olev tee, mis on kasutatav igaühe poolt;

Avalikult kasutatav tee -- avalik tee ning eratee, mis on määratud avalikuks kasutamiseks, st tee, mis on kasutatav igaühe poolt;

Eratee -- tee, mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule ning mida võib ilma omaniku loata kasutada ainult seadusega määratud juhtudel;

Teemaa -- maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks;

Tee kaitsevöönd -- teeäärne ala tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjustuste ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks tee äärde rajatud tsoon.

 

3.      Tee võetakse Valla omandisse või määratakse avalikuks kasutamiseks avalikes huvides, eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele ja selleks, et:

3.1.          muuta liiklemine ohutumaks ja paremaks;

3.2.          vähendada tee ja liikluse negatiivset mõju keskkonnale;

3.3.          tagada selle tee kaudu juurdepääs avalikult kasutatavale objektile, millele muu juurdepääsu võimalus puudub või on ilmselt ebamugav või ebaotstarbekas ning mõistlike kulutustega pole võimalik uut juurdepääsu rajada.

 

4.      Avalikku huvi hindab Vallavalitsus. Avaliku huvi olemasolu korral on prioriteediks tee Valla omandisse võtmine, seejärel tee määramine avalikuks kasutamiseks.

5.      Tee Valla omandisse võtmisel tuleb eelistada tee omandamist koos kõigi selle juurde kuuluvate liiklemiseks ning tee ekspluatatsiooniks kasutatavate rajatistega.

6.      Tee Valla omandisse võtmine ei tohi tekitada Vallale põhjendamatuid kohustusi.

7.      Uute elamupiirkondade rajamisel tuleb tee väljaehitamine ette näha detailplaneeringuga, kusjuures väljaehitamise kohustus määratakse Valla ja arendaja vahelise lepinguga enne detailplaneeringu kehtestamist.

 

II      ERATEE VALLA OMANDISSE VÕTMINE

 

8.      Valla omandisse saab võtta erateid tingimusel, et teemaast on moodustatud omaette kinnistu ning tee vastab detailplaneeringule ja/või tee projektile. Valla omandisse võtmisel eelistatakse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud asfaltkattega teed, mille suhtes on avalik huvi.

9.      Tee Valla omandisse võtmise aluseks on tee omaniku vastav avaldus (edaspidi Avaldus), mis esitatakse Vallavalitsusele ning millele peavad olema lisatud:

9.1.          tee omandiõigust tõendavad dokumendid (nt tee omandi tekkimise aluseks olev leping või muu dokument, tasutud arved jms);

9.2.          tee projekt või ülesmõõdistusprojekt;

9.3.          tee ehitusluba;

9.4.          tee kasutusluba.

 

10. Erandkorras võib Vallavolikogu Vallavalitsuse ettepanekul otsustada sellise tee, mis ei vasta Korra punktides 8 ja 9 toodud tingimustele, Valla omandisse võtmise.

 

11. Tee Valla omandisse andmise avaldus ja selle menetlemine

11.1.      Valla kommunaalamet (edaspidi Kommunaalamet) kontrollib Avalduse ning Avalduse lisadena nõutud dokumentide olemasolu ning vastavust Korrale ja muudele puutumust omavatele õigusaktidele ning otsustab Avalduse menetlusse võtmise 10 päeva jooksul arvates Avalduse saamisest.

11.2.      Kui Avaldus ei vasta Korras sätestatule või ei ole lisatud punktides 9.1 kuni 9.4 nimetatud dokumente või need ei vasta Korrale, teatab Kommunaalamet Avalduse esitajale puudustest 3 päeva jooksul arvates puuduse avastamisest ning nõuab määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamist. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg ei või ületada 10 päeva arvates täiendava tähtaja andmise otsuse tegemisest. Määratud tähtpäevaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse avaldus läbi vaatamata ning tagastatakse avalduse esitajale.

11.3.      Kui Avaldus ja selle lisad vastavad Korras sätestatule või kui nendes esinevad puudused kõrvaldatakse Kommunaalameti poolt määratud tähtpäevaks, võtab Kommunaalamet Avalduse menetlusse.

11.4.      Kommunaalamet ja Valla Ehitusamet (edaspidi Ehitusamet) vaatavad Avalduse tehnilisest küljest läbi ning esitavad Vallavalitsusele kirjaliku seisukoha avalduses märgitud tee vastavuse kohta Korras toodud nõuetele ning tee tehnilise seisundi kohta 10 päeva jooksul arvates Avalduse menetlusse võtmisest. Erandlikel juhtudel võib Kommunaalamet Avalduse läbivaatamise ning kirjaliku seisukoha esitamise tähtaega pikendada 5 päeva võrra, teavitades sellest Avalduse esitajat ja Vallavalitsust.

 

12. Juhul, kui Avaldus on põhjendatud ning tee Valla omandisse võtmiseks on olemas avalik huvi, teeb Vallavalitsus, arvestades Kommunaalameti ja Ehitusameti seisukohta, Vallavolikogule esimesel võimalusel ettepaneku tee Valla omandisse võtmise kohta. Kui Avaldus ei ole põhjendatud või tee Valla omandisse võtmiseks puudub avalik huvi, tagastab Vallavalitsus Avalduse ja selle lisad koos omapoolse kirjaliku põhjendusega Avalduse esitajale.

 

13. Tee Valla omandisse võtmise otsustab Vallavolikogu. Vallavolikogu otsuse alusel vormistavad vallavanem või tema poolt volitatud isik ning eratee omanik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul arvates Vallavolikogu otsusest, notariaalse tee omandiõiguse ülemineku eratee omanikult Vallale.

13.1.      Pärast Valla tee omanikuna kinnistusraamatusse kandmist ja kinnistamisotsuse saamist koostab Kommunaalamet avalduse tee Valla vara registrisse ning kohalikku teeregistrisse kandmiseks vastavalt Valla vara registri põhimäärusele ning esitab selle Valla raamatupidamisametile. Avaldusele lisatakse tee asukohaskeem ja üleandmise-vastuvõtmise akt.

 

III      ERATEE MÄÄRAMINE AVALIKUKS KASUTAMISEKS

 

14. Eratee määramine avalikuks kasutamiseks toimub järgmistel juhtudel:

14.1.      Eratee avaliku kasutamise suhtes on põhjendatud avalik huvi, kuid tee Valla omandisse võtmine: ei ole Korrast tulenevalt võimalik, on raskendatud, on ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud;

14.2.      Avalik huvi eratee kasutamiseks on ajutine (nt kuni läheduses ehitatava avaliku tee valmimiseni).

 

15. Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks teeb Vallavalitsus vastavasisulise ettepaneku eratee omanikule. Eratee võib määrata avalikuks kasutamiseks ka eratee omaniku ettepanekul.

15.1.      Eratee omaniku nõusolekul ning Vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku Vallavolikogu.

 

16. Tingimused eratee avalikuks kasutamiseks määratakse kindlaks Valla ja eratee omaniku vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi Tee avaliku kasutamise leping). Tee avaliku kasutamise lepingus peab muuhulgas olema sätestatud:

16.1.      eratee avaliku kasutamise periood;

16.2.      hüvitis eratee omanikule;

16.3.      teehoiu korraldamine, teehoiukulude kandja;

16.4.      eratee kasutamise kord ja tähistus.

 

17. Valla ja eratee omaniku vahel sõlmitava Tee avaliku kasutamise lepingu üldtingimused kinnitab Vallavalitsus.

18. Toimingud teeregistriga:

18.1.      Juhul, kui tee on kandmata teeregistrisse, kannab Kommunaalamet tee kohalikku teeregistrisse 10 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Registrisse tehakse märge, et tegemist on avalikus kasutuses oleva erateega;

18.2.      Kui tee on juba kantud teeregistrisse, teeb Kommunaalamet registrisse märke, et tegemist on avalikus kasutuses oleva erateega.

19. Tee kandmine kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

19.1.      Tee avaliku kasutamise lepingu alusel esitab Vallavalitsus või eratee omanik või viimased ühiselt Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonnale avalduse tee kandmiseks kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

 

IV      PEREMEHETU TEE VALLA OMANDISSE VÕTMINE

 

20. Kui tee omanik on teadmata või on alust arvata, et tee on peremehetu ning selle tee suhtes on avalik huvi, annab Vallavalitsus Kommunaalameti ettepanekul korralduse peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamiseks.

 

21. Vallavalitsuse esmased toimingud:

21.1.      Tee plaaniline mõõdistamine;

21.2.      Tee iseloomulikud ristprofiilid;

21.3.      Tee seisukorra ja tee kirjeldus.

 

22. Peale punktis 21 nimetatud toiminguid moodustab Vallavalitsus komisjoni, kes hindab 10 päeva jooksul teed. Kommunaalamet koostab avalduse tee rajatisena arvele võtmiseks ja andmete kandmiseks kohalikku teeregistrisse, lisades avaldusele hindamisakti.

 

23. Kui teel ei ole valdajat, määrab Vallavalitsus teele hooldaja.

 

24. Pärast tee arvelevõtmist avaldab Vallavalitsus Ametlikes Teadaannetes ja Viimsi Teatajas teate hõivatava tee, selle asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta. Teade peab sisaldama üleskutset esitada vastuväiteid tee peremehetuse või selle Valla poolt hõivamise kohta teates määratud tähtpäevaks. Vastuväidete esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud. Vastuväited vaadatakse läbi Vallavalitsuse poolt, kes otsustab seejärel, kas tee on peremehetu või mitte.

 

25. Peremehetu tee hõivamise otsustab Vallavolikogu.

 

26. Tee Valla valdusse võtmiseks koostatakse üleandmis-vastuvõtuakt senise valdaja või hooldajaga.

 

27. Vallavolikogu otsuse alusel koostab Kommunaalamet avalduse tee valla vara registrisse ning omaniku kohalikku teeregistrisse kandmiseks vastavalt Valla vara registri põhimäärusele ning esitab selle Valla raamatupidamisametile. Tee omanikuks märgitakse Vald. Avaldusele lisatakse tee asukohaskeem.

 

28. Vallavalitsus algatab maa munitsipaliseerimise menetluse.

 

V      RAKENDUSSÄTTED

 

29. Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

30. Määrus avaldatakse ajalehes "Viimsi Teataja"

Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json