ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viimsi valla omandis olevate eluruumide üürileandmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 37

Viimsi valla omandis olevate eluruumide üürileandmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 11.12.2007 nr 35

Määrus kehtestatakse "Elamuseaduse" § 8 punktide 1 ja 2 ning "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Viimsi vallale kuuluvate eluruumide (edaspidi - eluruumi) üürileandmise ja eluasemeteenust vajavate isikute üle arvestuse pidamise korra.

§ 2.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kes on määrusega sätestatud korras tunnistatud eluasemeteenust vajavaks isikuks;
  2) isikule, kellel on valla ametiasutusega või hallatava asutusega töö- või teenistussuhe;
  3) isikule, kelle Viimsi vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks ja kellel ei ole teist eluruumi ning puudub võimalus seda endale või oma perekonnale tagada ning kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald.

  (2) Eluruum võidakse anda üürile valda teenindavale politseiametnikule.

§ 3.   Eluasemeteenust vajavad isikud

  (1) Eluasemeteenuse vajajaks loetakse Viimsi valla elanikud:
  1) kes oma füüsiliste või psüühiliste erivajaduste tõttu vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
  2) kes oma materiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
  3) kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kellel ei ole võimalik asuda elama Viimsi vallas asunud endisesse eluruumi;
  4) orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutustest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest ja kellel ei ole võimalik asuda elama Viimsi vallas asunud endisesse eluruumi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikuid loetakse eluasemeteenust vajavateks isikuteks, kui nende Rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Viimsi vallas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isikud loetakse eluasemeteenust vajavateks isikuteks, kui nende Rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne kinnipidamiskohast vabanemist, samuti lasteasutusse, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurde elama asumist asus Viimsi vallas.

§ 4.   Sotsiaaleluruum

  (1) Sotsiaaleluruum on Viimsi valla omandis olev eluruum, mis on Viimsi Vallavolikogu poolt tunnistatud sotsiaaleluruumiks ja mida antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikutele.

  (2) Sotsiaaleluruum on korter või muu eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum, mis võib olla kohandatud erivajadustega isikute majutamiseks.

  (3) Võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut seaduse § 272 lõike 4 punkti 4 alusel sotsiaaleluruumi üürilepingutele ei kohaldata.

§ 5.   Avalduse esitamine

  (1) Eluruumi saamiseks esitatakse Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi - vallavalitsus) kirjalik avaldus. Avaldusele kirjutab alla taotleja või tema esindaja ja kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlevad täisealised perekonnaliikmed või nende esindajad. Esinduse puhul on nõutav ka esindusõigust tõendava dokumendi lisamine.

  (2) Avaldus peab sisaldama eluruumi andmise otsustamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas:
  1) isiku- ja kontaktandmeid;
  2) andmeid isiku perekonnaliikmete kohta;
  3) andmeid seni kasutatava eluruumi kohta (asukoht, tubade arv, üldpind, mugavuse ja heakorrastatuse aste ja muud olulised andmed);
  4) arvele võtmise taotlemise põhjused;
  5) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjused;
  6) andmed taotletava eluruumi kohta (tubade arv, üldpind, mugavuse ja heakorrastatuse aste ja muud olulised andmed);
  7) muud olulised andmed taotluse lahendamiseks.

  (3) Avaldusele peavad olema lisatud täiendavalt ärakirjad dokumentidest, mis on vajalikud isiku arvelevõtmise otsustamiseks, sealhulgas:
  1) Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni otsus;
  2) pensionitunnistus;
  3) tõend lasteasutusest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti õppeasutusest tagasipöördumise kohta;
  4) tõend kinnipidamiskohast või eestkosteasutusest vabanemise kohta;
  5) kodukülastusakt;
  6) muud dokumendid.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda avalduse esitajalt, tema perekonnaliikmetelt või kolmandatelt isikutelt taotluse kohta selgitusi ja dokumente.

§ 6.   Avalduse läbivaatamine

  (1) Vallavolikogu sotsiaalkomisjon vaatab esitatud avalduse läbi 30 päeva jooksul kõigi nõutud dokumentide saamisest arvates ja teeb ettepaneku eluruumi saamiseks või sellest keeldumiseks vallavalitsusele.

  (2) Eluruumi üürileandmise otsustab vallavalitsus, määrates kindlaks üürilepingu olulised tingimused, sealhulgas:
  1) eluruumi asukoha;
  2) eluruumi suuruse ja tubade arvu;
  3) üürilepingu tähtaja.

  (3) Vallavalitsus lõpetab taotluse menetlemise, kui:
  1) avalduse esitaja ei kuulu käesoleva määruse §-s 2 nimetatud õigustatud isikute hulka;
  2) vallal puudub vaba eluruum.

  (4) Sotsiaaleluruumi taotleja võtab vallavalitsus vaba või sobiva sotsiaaleluruumi puudumisel arvele eluasemeteenust vajava isikuna.

  (5) Avalduse läbivaatamise tulemused tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks.

§ 7.   Sotsiaaleluruumi üürile andmine arvelevõetud isikule

  (1) Sotsiaaleluruumi vabanemisel otsustab vallavalitsus selle üürileandmise ühele isikutest, kes on eluasemeteenuse vajajana arvele võetud.

  (2) Vabanenud sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustamisel kaalub vallavalitsus selle üürileandmist kõigile eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikutele ja arvestab otsuse langetamisel iga isiku arveloleku aega, arvelevõtmise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, vabanenud eluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

  (3) Vabanenud sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Arvel olevate isikute andmete uuendamine

  (1) Arvele võetud isik on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel andmeid uuendama, esitades vallavalitsusele 30 päeva jooksul muudatuse toimumisest kirjaliku teatise ja dokumendid.

  (2) Kui taotluses ja sellele lisatud andmed ei ole muutunud, on arvele võetud isik kohustatud iga aasta esimese kahe kuu jooksul seda vallavalitsusele kirjalikult kinnitama.

  (3) Vallavalitsus saadab arvel olevale isikule üks kord aastas meeldetuletuse andmete uuendamise kohustuse kohta.

§ 9.   Arvelt kustutamine

  (1) Vallavalitsus kustutab eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isiku arvelt:
  1) tema avalduse alusel;
  2) käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral;
  3) sotsiaaleluruumi kasutamiseks üürilepingu sõlmimisel arvel oleva isikuga;
  4) arvel olemise aluseks olevate asjaolude äralangemise tõttu;
  5) valeandmete või võltsitud dokumentide esitamisel;
  6) käesolevas korras sätestatud tähtaja jooksul põhjendamatu keeldumise korral vallavalitsuse korraldusega eraldatud eluruumi vastuvõtmisest;
  7) muudel asjaoludel, mille tõttu isiku arvelolek ei ole põhjendatud.

  (2) Kui isik on arvelt kustutatud käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise tõttu, on tal õigus taotleda vallavalitsuselt oma arveloleku taastamist. Vallavalitsus taastab arveloleku, kui kohustus jäi täitmata isikust sõltumatutel asjaoludel või tingimustes, kus kohustuse täitmine ei olnud võimalik.

§ 10.   Eluruumi üürileandmise tähtaeg

  (1) Eluruumid antakse üürile kuni viieks aastaks, välja arvatud isikutele, kelle eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks, samuti kinnipidamiskohast vabanenud isikutele.

  (2) Isikutele, kelle eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks, samuti kinnipidamiskohast vabanenud isikutele antakse eluruumid üürile kuni üheks aastaks.

  (3) Üürileping sõlmitakse koos kohustusega vabastada eluruum pärast tähtaja möödumist.

  (4) Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib vallavalitsus sõltumata üürilepingu tähtajast mõjuval põhjusel erakorraliselt üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa üürileandjalt kõiki asjaolusid ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Mõjuvaks põhjuseks on ka asjaolu, et üürnikul on ära langenud eluasemeteenuse vajadus.

§ 11.   Eluruumi andmine allkasutusse

  (1) Eluruumi üürnikul on õigus majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning eluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise taotluses näidatud teisi isikuid, kes taotlesid ühist eluruumi. Teiste isikute majutamiseks nõusoleku andmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Eluruumi allüürile andmine ei ole lubatud.

  (3) Juhul, kui üürnik annab eluruumi allüürile või muul viisil teis(t)e isiku(te) kasutusse ilma vallavalitsuse nõusolekuta, lõpetatakse üürileping ennetähtaegselt ning üürnik kohustub eluruumi viivitamatult vabastama.

§ 12.   Uue üürilepingu sõlmimine

  (1) Eluruumi üürilepingu tähtaja möödumisel on üürnikulõigus taotleda uue üürilepingu sõlmimist, kui eluruumi andmise alused ei ole ära langenud.

  (2) Uue üürilepingu sõlmimiseks esitab üürnik avalduse ja dokumendid käesoleva määruse §-s 5 sätestatud korra kohaselt ja hiljemalt kaks kuud enne üürilepingu tähtaja möödumist.

  (3) Uus üürileping võidakse sõlmida juhul, kui eluruumi andmise alused ei ole ära langenud, üürnik on täitnud lepingujärgsed kohustused ning avaldus ja dokumendid uue üürilepingu sõlmimiseks on esitatud tähtaegselt.

  (4) Uue üürilepingu sõlmimise või selles keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Seni kehtinud Viimsi vallas sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise eeskirja järgi arvele võetud isikud võetakse arvele käesoleva määruse mõistes eluasemeteenust vajavate isikutena.

  (2) Tunnistada kehtetuks 10.06.2003.a määrusega nr 26 kinnitatud "Viimsi vallas sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise eeskiri".

  (3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.a.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json