Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted." kehtestamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 44

Üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted." kehtestamine

Vastu võetud 13.09.2005 nr 32

Käesoleva määruse kehtestamisel on aluseks võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 ning eelnevalt saadud kehtestatavale planeeringule Harju Maavanema heakskiit. Arvestades, et tulenevalt uute elamupiirkondade laiaulatuslikust ehitamisest Viimsi valda ja detailplaneeringute kaudu kavandatud uute elamualade väljaehitamisest tingitud elanikkonna kasvust on lisaks senisele üldplaneeringule ning ehitusmäärusele vajadus ehitustegevust täpsemalt reguleerida üldplaneeringute tekstilise osa täiendamisega. Teemaplaneering viidi läbi, et tagada Viimsi valla elanike elukvaliteedi püsimine kasvava elanikkonna puhul. Teemaplaneeringu kehtestamine võimaldab Vallavalitsusel esitada detailplaneeringute ja projektide koostajatele selgeid nõudmisi edasiseks planeerimiseks ja projekteerimiseks.
Arvestades ülaltoodut ning käesolevale määrusele lisatud seletuskirjas toodud muid selgitusi, Viimsi Vallavolikogu määrab:


1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003. a otsusega nr 45 algatatud ja 14.06.2005. a otsusega nr 40 vastuvõetud üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted" (töö nr. 563/04, koostatud AS Entec poolt).


2. Määrus avaldatakse ajalehes "Viimsi Teataja" ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.


3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.

Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.

Lisa 2 Skeem: Elamuehituse piirkonnad

/otsingu_soovitused.json