Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 47

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 20 ja 37 ning korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid), deklaratsioonide esitamise korra ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, valla ametiasutuse juht, vallaametnik, valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige ja valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

  (4) Deklaratsiooni esitab deklarant huvide deklaratsioonide registrile.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad ametikohajärgselt:
  1) volikogu esimees - komisjoni esimees;
  2) revisjonikomisjoni esimees - komisjoni liige;
  3) vallasekretär - komisjoni liige.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  Vallavanem tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevusega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning avaliku teenistuse seaduse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

Jaanus Raidal
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json