Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 59

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 26.06.2007 nr 23

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks mittetulundusühingutele ja seltsingutele toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

 (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on Viimsi valla keskkonnakaitse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning elanike tervise edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti külade ja alevike elanike ühistegevus mittetulundusühingu vormis.

 (3) Viimsi valla eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.

 (4) Investeeringuteks antakse toetust mittetulundusühingule, mille lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 (5) Toetusest ei tohi maksta mittetulundusühingu või seltsingu liikmetele töötasu.

§ 2.  Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:

 1) tegevustoetus;
 2) projektipõhine toetus.

§ 3.  Tegevustoetus

 (1) Tegevustoetust antakse:
 1) Viimsi valla alevikule või külale, kus elanikud on moodustanud mittetulundusühingu (edaspidi külaselts), mille peamine põhikirjaline eesmärk on aleviku või küla elu edendamine;
 2) mittetulundusühingule (v.a külaselts) või seltsingule (edaspidi ühing) põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks, mille mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt 2 aastat.

 (2) Tegevustoetuse suuruse kalendriaastas külaseltsile määrab vallavalitsus iga aasta 1. veebruariks lähtudes 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud aleviku või küla elanike arvust.

 (3) Tegevustoetus kantakse taotluse alusel külaseltsi arveldusarvele hiljemalt 15. veebruariks.

 (4) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab ühing hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks taotluse, millele tuleb lisada alljärgnev:
 1) jooksvaks aastaks kavandatava tegevuse kirjeldus ning tulude ja kulude eelarve;
 2) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nimekiri.

 (5) Ühingule tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.

§ 4.  Projektipõhise toetuse taotlemine

 (1) Projektipõhise toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus järgmisteks tähtaegadeks: 1. veebruar, 1. mai, 1. oktoober. Projektipõhise toetuse taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Taotlusele tuleb lisada alljärgnev:
 1) seltsinguleping esmakordsel taotlemisel, kui taotlejaks on seltsing;
 2) kavandatava tegevuse kirjeldus ning tulude ja kulude eelarve.

 (3) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaegadeks esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest taotlejale viie tööpäeva jooksul ning annab puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus projektipõhise toetuse saamiseks lõpetatakse.

§ 5.  Projektipõhise toetuse määramine

 (1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsus.

 (2) Projektipõhise toetuse määramisel lähtub vallavalitsus järgmistest kriteeriumitest:
 1) tegevuseks on olemas taotleja oma- või kaasfinantseering vähemalt 10 % ulatuses taotletava toetuse kogumahust;
 2) kavandatava tegevuse kestvus on reeglina kuni üks aasta;
 3) tegevus vastab korra paragrahv 1 lõikes 2 toodule;
 4) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil;
 5) fondist eelnevalt saadud toetuste kohta on taotleja esitanud aruanded.

 (3) Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatud taotlused läbi kuni kolme (3) nädala jooksul ning teeb otsuse projektipõhise toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimuste kohta.

 (4) Projektipõhise toetuse saajate nimekiri avaldatakse Viimsi valla veebilehel viie (5) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates. Projektipõhise toetuse mitteandmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates.

 (5) Projektipõhine toetus kantakse üle taotluses märgitud arveldusarvele või makstakse välja vallavalitsusele esitatud kuludokumentide alusel.

§ 6.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama järgmise aasta 15. jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal valla eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus kahe aasta jooksul mitte toetada taotleja mittetulunduslikku tegevust. Vastav teave avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

 (3) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse Vallavalitsusele tagasi kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 31. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

§ 7.  Rakendamine

 (1) 2007. aastal on ühingul õigus esitada 2008. aasta tegevustoetuse taotlus 1. septembriks.

 (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json