Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Maaritsa kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 67

Maaritsa kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.04.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse «Kalmistuseaduse» § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse Valgjärve valla haldusterritooriumil asuva Maaritsa kalmistu haldamise ja kasutamise kord.

 (2) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja kalmistu kasutajatele.

 (3) Maaritsa kalmistu on tunnistatud kultuurimälestiseks Muinsuskaitseinspektsiooni 29.03.2000.a käskkirjaga nr 13-A (kinnismälestise reg.nr 4209) ja on kinnismälestisena võetud muinsuskaitse alla, mistõttu rakendatakse kalmistu haldamisel ja kasutamisel «Muinsuskaitseseadusest» tulenevaid erisusi.

 (4) Lisaks käesolevas eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest.

 (5) Kalmistul korraldab töid kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määrab Valgjärve Vallavalitsus.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid kalmistuseaduses toodud tähenduses.

§ 3.  Kalmistu haldamine

 (1) Maaritsa kalmistu haldamist korraldab Valgjärve Vallavalitsus (edaspidi haldaja).

 (2) Haldaja tagab:
 1) kalmistu üldise heakorra;
 2) kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumise;
 3) kalmistu hauaplatside kaardistamise;
 4) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
 5) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünlatopsid, lillepotid, määrdunud pakendid) ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks;
 6) tähistatud koht puitunud biolagunevate haljastusjäätmete (oksad, tüved, kännud)kogumiseks;
 7) veevõtukoht;

 (3) Kalmistu hooldamiseks võetakse tööle kalmistuvaht, kes:
 1) korraldab hauaplatside eraldamise;
 2) võimaldab matmiseks vajalike tööde ja toimingute tegemise;
 3) hoiab korras kalmistu üldkasutatavad alad;
 4) kontrollib eeskirja täitmist.

§ 4.  Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

§ 5.  Kalmistu kasutamise ja heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

 (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
 1) kahjustada piirdeid, piirdeaeda, teid, hauaplatse, hauatähiseid ja -rajatisi;
 2) raiuda puid ilma raieloata;
 3) istutada puid kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 4) panna maha või kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
 5) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 6) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
 7) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 8) teha lõket;
 9) jalutada kodu- ja lemmikloomi;
 10) matta loomi.

§ 6.  Hauaplatsi suurus

 (1) Hauaplats eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, neljakohaline (nn perekonnaplats).

 (2) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral ühe hauakohaga hauaplats 2 x 2,50 m.

 (3) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on 1,0 x 1,0 m.

§ 7.  Hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

 (1) Hauaplatsi eraldab, suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht arvestades kalmistu planeeringut ning väljakujunenud struktuuri hauaplatside paigutamisel.

 (2) Hauaplatsi eraldades tuleb jälgida põlist matmistava, hauatähis asub haua peatsis.

 (3) Hauaplatsi eraldamise kohta sõlmitakse hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise leping (edaspidi kasutusleping).

 (4) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja selle suurus.

§ 8.  Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

 (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule, teavitades sellest kirjalikult kalmistu haldajat. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult.

 (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ja õigustaotleda kasutuslepingu ülevõtmist. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kalmistuvahi poolt kirjalikult hauaplatsi kasutaja surma tõendava dokumendi (surmatõendi) esitamisel.

§ 9.  Kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, pikendamine ja lõppemine

 (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 25 aastat.

 (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates sellekohase kirjaliku teate kasutuslepingus toodud aadressile.

 (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

 (4) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

 (5) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

§ 10.  Matmine

 (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus, surnu tuhk urnis.

 (2) Matmine tuleb registreerida kalmistuvahi juures vähemalt üks ööpäev enne matuse toimumist.

 (3) Kalmistuvaht registreerib matmise surnu surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise alusel ning kooskõlastab hauaplatsile matmise hauaplatsi kasutajaga.

 (4) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära:
ees-ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
surmaaeg;
surmatõendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
matmise aeg ning andmed matuse korraldaja kohta.

 (5) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal maha hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi taotlejat või tema esindajat õigustest ja kohustustest.

§ 11.  Matmine hauaplatsile

 (1) Haua kaevamine ning matmise korraldamine kooskõlastatakse kalmistuvahiga.

 (2) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

 (3) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vahemikku 1,5 – 2m.

 (4) Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga. Urniga matmisel peab matmise sügavus maapinnast olema vähemalt 1,0 m.

 (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

 (6) Haua kaevamise ja matuse käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matmise korraldaja hiljemalt kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab tekitatud kahjustused kalmistuvaht matmise korraldaja kulul.

 (7) Matmine toimub ainult valgel ajal.

§ 12.  Erisused matmisel

 (1) Surnult sündinu maetakse surmateatise alusel.

 (2) Tundmatu surnu matmise või tuhastamise korraldab kohalik omavalitsus, kelle territooriumil tundmatu leiti.

 (3) Omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab kohalik omavalitsus, kelle territooriumil asus omasteta surnu viimane rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

 (4) Surnu matmise või tuhastamise kulude kandmise kohustus on surnu omastel. Kui kohalik omavalitsus on korraldanud surnu matmise või tuhastamise, on tal õigus surnu matmise või tuhastamise kulud surnu pärandi vastu võtnud pärijalt sisse nõuda.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud juhul võib vallavalitsus matusekorraldajana taotleda surnu matmise või tuhastamise korraldamise kulude hüvitamiseks matusetoetust riikliku matusetoetuse seaduses sätestatud korras.

§ 13.  Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida kalmistute kujunduse head tava ning käesoleva eeskirjaga kehtestatud kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale (plastid, kergkruus, kunstmuru jmt).

 (3) Haljastamisel tuleb eelistada madalhaljastust, puude leina- ja kääbusvorme. Kõrgemakasvuliste puude hauaplatsile istutamine ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta ei ole lubatud ning isetekkelised puuvõrsed tuleb õigeaegselt eemaldada. Põõsaste maksimaalseks lubatud kõrguseks on kuni 1,5m, hekkidel kuni 0,75m. Puude ja põõsaste võra peab jääma hauaplatsi piiridesse.

 (4) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi, hauasamba või muu tähisega. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides.

 (5) Hauatähised, mille üks külg on suurem kui 1 meeter, tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

 (6) Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

§ 14.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
 1) hauaplats ja sellega piirnevad teeosad peavad olema puhtad;
 2) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
 3) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, vanad pärjad;
 4) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
 5) hauatähised ja piirded on terved ning neil olev tekst loetav;
 6) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
 7) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
 8) hauaplatsi katteplaadid on terved.

 (2) Hauaplatsi kasutaja võib tellida hauaplatsi hooldustöid kolmandatelt isikutelt.

 (3) Hauaplatsil kasvava puu mahavõtmise vajadusest teavitab hauaplatsi kasutaja vallavalitsust.

§ 15.  Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

 (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

 (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 25 aastat.

§ 16.  Hooldamata hauaplats

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest olulises osas, st üle poole pindalast, on läbi kasvanud aastaid niitmata rohi ja võsa;
 2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud ning hauatähisel olev tekst on loetamatu;
 3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

 (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistuvaht koostöös vallavalitsuse vastava ametnikuga selle ülevaatamise.

 (3) Hauaplats vaadatakse üle kahel korral:
 1) esimene ülevaatus, mille käigustuvastatakse, et hauaplats on hooldamata. Ülevaatamise korral märgistatakse see kollase sildiga, millel on musta värviga kiri «hooldamata hauaplats». Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistuvaht edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
 2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

 (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud isikud.

 (5) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kalmistul asuval teadetetahvlil, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kolme kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

 (6) Pärast kolmekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda.

 (7) Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

§ 17.  Mälestistena kaitse all olevad objektid

 (1) Maaritsa kalmistu muinsuskaitsealuste kinnismälestiste kaitseks on kehtestatud kaitsevöönd, millele kohaldatakse «Muinsuskaitseseaduses» sätestatud kitsendusi ja milles tehtavad leevendused märgitakse kaitsekohustuse teatisse. Kaitsevööndiks on 50m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

 (2) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kalmistu kaitsevööndis keelatud:
 1) püstitada ehitisi, rajada teid, kraave ja trasse ning teha muid mulla- ja ehitustöid;
 2) istutada, maha võtta ja välja juurida puid ja põõsaid.

 (3) Mälestiste ja kalmistul asuvate ehitiste muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise ja restaureerimise projektid ning mälestistel ja kalmistul tehtavate mulla- ning ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja vallavalitsusega.

 (4) Mälestiseks tunnistatud hauaplats, hauarajatis ja sakraalehitis tähistatakse eritähisega. Mälestise tähistamist korraldab Muinsuskaitseamet vastavalt «Muinsuskaitseseadusele».

 (5) Muudatused mälestiseks tunnistatud hauaplatsil peavad olema kooskõlastatud vastavalt «Muinsuskaitseseadusele».

 (6) Kui mälestiseks tunnistatud hauaplatsi kasutaja loobub hauaplatsi kasutamise õigusest, läheb hauaplatsi kasutamise õigus üle kalmistu haldajale.

§ 18.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseamet vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. mail 2014. a

Hegri Narusk
volikogu esimees