Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 84

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 16.04.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab Sonda vallas huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid), deklaratsioonide esitamise korra ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.  Huvide deklareerimise kohustus

 (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
 1) vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed;
 2) valla ametiasutuse juht;
 3) Sonda valla valitseva mõju all oleva äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

 (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud isik.

 (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

 (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.  Registrile alusandmete esitamine

 (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile sekretär.

 (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.  Deklaratsiooni kontrollimine

 (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

 (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad ametikohajärgselt:
 1) volikogu esimees - komisjoni esimees;
 2) volikogu revisjonikomisjoni esimees - komisjoni liige;
 3) vallasekretär - komisjoni liige.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

 (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoni liikmel on õigus:
 1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
 2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja andmekogudest.

 (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja huvide deklaratsioonide registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

 (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 5.  Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

 (1) Vallavanem tagab oma asutuse haldusalas:
 1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
 2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
 3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

 (2) Vallavanem tagab arvestuse pidamise vallavalitsuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning avaliku teenistuse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 6.  Volikogu esimehe ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  Volikogu esimees tagab:
 1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
 2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
 3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Veiko Erm
Volikogu esimees