Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Mäetaguse kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 100

Mäetaguse kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.05.2011 nr 55
jõustumine 01.01.2012

Kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Mäetaguse kalmistu asub Liivakünka külas Kalmistu maaüksusel (49802:002:0341).

 (2) Eeskiri kehtestab valla omandis oleva Mäetaguse kalmistu (edaspidi kalmistu) kasutamise ja heakorra nõuded.

 (3) Kalmistu haldamise ja kasutamise aluseks on planeering.

§ 2.  Kalmistu haldamine

 (1) Kalmistut haldab Mäetaguse Vallavalitsus või halduslepingu alusel volitatud isik (edaspidi Haldaja).

 (2) Haldaja ülesandeks on kalmistu maa-ala aastaringne korrashoid, hauaplatside ja nende kasutajate registri (edaspidi register) pidamine ning teenuste osutamine.

 (3) Hauaplatsile püstitatud hauatähised ja -rajatised (sh taimestik) on kalmistu kujunduse osa ning nende paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Haldajaga.

 (4) Kalmistu Haldaja avalikustab haldaja kontaktandmed ja Mäetaguse kalmistu kasutamise eeskirja kalmistul asuval infotahvlil.

 (5) Haldaja õigused ja kohustused
 1) õigus osutada kalmistul tasulisi teenuseid;
 2) õigus eemaldada või määrata hauaplatsilt eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad, mille kohta tehakse vastav ettepanek hauaplatsi kasutajale;
 3) kohustus paigalda prügikonteinereid kalmistul tekkiva prahi sorteeritud kogumiseks;
 4) kohustus jälgida puude seisundit ja korraldada ohtlike puude raie;
 5) kohustus tagada kalmistu teede, reservalade ja hooldamata hauaplatside korrashoid;
 6) kohustus pidada kalmistu registrit.

§ 3.  Hauaplatside kasutamise tingimused ja kord

 (1) Uue hauaplatsi eraldab ja suuruse määrab Haldaja arvestades kalmistu planeeringut:
 1) ühe hauakoha suurus kirstumatuse korral on 2,5x1,5 m;
 2) ühe hauakoha suurus urnimatuse korral on 1x1 m.

 (2) Uus hauaplats eraldatakse surnu matmiseks, kelle viimane elukoht oli registreeritud Mäetaguse vallas.

 (3) Hauaplatsi taotlejaga sõlmitakse kirjalik leping hauaplatsi kasutamiseks kuni 25 aastaks.

 (4) Enne käesoleva eeskirja kehtestamist eraldatud hauaplatside kasutajatel on:
 1) õigus hauaplatse kasutada 10 aastat;
 2) õigus eraldatud platsile matta eelnevalt maetute omakseid;
 3) kohustus sõlmida Haldajaga hauaplatsi kasutamise leping.

 (5) Hauaplatsi kasutaja surma korral peavad platsile maetud surnute omaksed sõlmima uue hauaplatsi kasutamise lepingu.

 (6) Hauaplatsi kasutamise eest tasu ei võeta.

 (7) Hauaplatsi kasutamisest loobumiseks esitab kasutaja Haldajale kirjaliku avalduse.
 1) Haldaja võtab kasutamisest loobutud hauaplatsi arvele ja hooldab kuni uuesti kasutusse andmiseni.

§ 4.  Matmise kord

 (1) Matus vormistada hiljemalt matusele eelneval päeval.

 (2) Matus vormistatakse pärast seda, kui hauaplatsi kasutaja on esitanud isikut tõendava dokumendi, surmatõendi/ surmateatise ja hauaplatsi kasutamise lepingu ning hauakoht on plaanil fikseeritud.

 (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja urniga matmisele vähemalt 1 m maapinnast.

 (4) Hauaplats ja selle ümbrus korrastatakse peale matust platsi kasutaja poolt.

 (5) Ümber- ja pealematmist võib teostada kokkuleppel Haldajaga vastavalt kalmistuseadusele.

§ 5.  Kalmistu tööaeg

 (1) Kalmistu on avatud külastamiseks ööpäevaringselt.

 (2) Haldaja osutab kalmistuteenuseid tööpäevadel kella 9.00- 17.00 ja muul ajal vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

 (3) Haldaja tagab esmaste töövahendite kättesaadavuse kalmistul (v.a. talveperioodil) ka väljaspool tööaega.

§ 6.  Kalmistu heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

 (2) Kalmistul ei ole lubatud:
 1) hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste ja -rajatiste kahjustamine, samuti lillede, puude ning nende okste murdmine;
 2) olmeprügi toomine (s.h. prügikonteineritesse), prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või territooriumi risustamine mõnel muul viisil;
 3) hauaplatsi mõõtmete omavoliline suurendamine;
 4) omavoliline pinnase teisaldamine;
 5) kalmistul mootorsõiduki või jalgrattaga sõitmine kalmistu haldaja loata;
 6) lõkete tegemine välja arvatud kalmistu haldaja poolt kalmistu hooldamiseks tarvilike tööde läbiviimisel;
 7) kalmistu territooriumil loomadega viibimine;
 8) loomade matmine;
 9) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

§ 7.  Hauaplatsi, hauatähise rajamise ja hooldamise nõuded

 (1) Hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Kasutaja on kohustatud tähistama haua hauatähisega
 1) hauatähise või piirde paigaldamisest, eemaldamisest või muutmisest teatada ja kooskõlastada Haldajaga;
 2) hauatähised ja piirded peavad olema terved ja tekst loetav.

 (3) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplatsi kujundus ei tohi olla kalmistu üldilmet häiriv;
 2) hauaplats peab olema korrastatud ja hekid pügatud.

§ 8.  Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

 (1) Haldaja tuvastab ja tähistab sildiga kaua aega korrastamata hauaplatsi.

 (2) Haldaja tunnistab korrastamata hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks kui selle tähistamisest on möödunud vähemalt üks aasta.

 (3) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja kalmistu infotahvlil.

 (4) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatsi võib anda kasutusse surnu omastele kirjaliku avalduse alusel.

 (5) Hooldamata hauaplatsi võib anda taaskasutusse kirstuga pealmatmiseks pärast 20 aasta möödumist viimasest matmisest samale kohale.

§ 9.  Ajaloomälestistena kaitse all olev hauaplats

 (1) Kalmistul asub ajaloomälestisena arvele võetud Vabadussõja mälestussammas (mälestise registri number 27099).

 (2) Haldaja tagab ajaloomälestise ja selle ümbruse korrashoiu.

§ 10.  Vastutus

 (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Mäetaguse Vallavalitsus.

§ 11.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 01.jaanuarist 2012.a.

Veljo Kingsep
Volikogu esimees