SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 2

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.04.2016 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesmärk

 (1) Valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on:
 1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekut;
 2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

 (2) Käesoleva korraga kehtestatakse valla eelarvest toimetuleku soodustamiseks isikutele ja peredele antavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, taotlemise tingimused, menetlemise ning vältimatu sotsiaalabi andmise kord.

§ 2.  Toetuse taotlemise alused ja toetuse piirmäärad

 (1) Toetust võib taotleda isik ja toetust makstakse isikule, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald, vastavalt käesolevas määruses toetuse liigi osas sätestatud konkreetsetele tingimustele.

 (2) Toetuse taotlemisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

 (3) Vähekindlustatud isikuks või perekonnaks loetakse sellist isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kahekordse riikliku toimetulekupiiri.

 (4) Määruses sätestatud toetuste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul pärast eelarve kinnitamist vallavolikogu poolt.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 3.  Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

  Valla eelarvest ettenähtud vahenditest makstakse toimetuleku soodustamiseks järgmisi toetusi:
 1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
 2) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus;
 3) asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus;
 4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus;
 5) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus;
 6) pensionäri või puudega inimese ravimi-/ või hambaravitoetus;
 7) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus;
 8) invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus;
 9) eaka tähtpäevatoetus;
 10) matusetoetus;
 11) Tšernobõli veterani toetus;
 12) ravikindlustamata isiku ravikulude toetus;
 13) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus;
 14) dokumenditoetus;
 15) toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks;
 16) vältimatu sotsiaalabi toetus;
 17) muu toimetulekut soodustav toetus.

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele põhjendatud taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

 (2) Vallavalitsuse ametnikul on õigus nõuda andmeid toetuse taotleja ja tema perekonna liikmete tulude ja kulude kohta ja muid taotlust põhjendavaid dokumente, kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esinevaid asjaolusid muudest allikatest. Andmete ja dokumentide esitamisest keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel jäetakse taotlus rahuldamata.

 (3) Määruses nimetatud toetusi, v.a matusetoetus, ei ole õigus saada isikul, kui tal on taotluse esitamise hetkel maksetähtaja ületanud ajatamata võlgnevus Rae Vallavalitsuse või selle allasutuse ees.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Määruse § 3 punktide 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 ja 17 alusel esitatud taotluste menetlemiseks on moodustatud vallavalitsuse komisjon, kelle üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse komisjon töötab põhimääruse alusel ja komisjoni tööd juhib abivallavanem.

 (2) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi jooksva kuu kolmandal nädalal ja teeb vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 (3) Määruse § 3 punktide 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 ja 17 alusel esitatud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega jooksva kuu viimasel istungil.

 (4) Määruse § 3 punktide 3, 4, 5, 9, 10, 11 ja 13 alusel esitatud taotluse rahuldamine toimub toimingumenetlusena ja lõpeb toimingu sooritamisega, taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (5) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanek arvestamata, kui:
 1) toetuse andmiseks puuduvad eelarves vahendid;
 2) erinevalt komisjoni ettepanekust peab toetuse andmist põhjendatuks;
 3) erinevalt komisjoni ettepanekust ei ole toetuse andmine vallavalitsuse hinnangul põhjendatud.

 (6) Taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat kirjalikult.

§ 6.  Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

 (1) Toetus makstakse vastavalt toetuse saaja soovile välja sularahas või kantakse tema pangakontole 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist, kui määruses ei ole ette nähtud või vallavalitsus ei otsusta teisiti.

 (2) Toetus nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

 (3) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

 (4) Alusetult makstud toetuse, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

4. peatükk Toetuse saamise tingimused 

§ 7.  Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada:
 1) lapsevanem, eestkostja või hooldaja;
 2) klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.

 (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

 (4) Toetus määratakse üks kord aastas.

 (5) Vallavalitsusel on õigus otsustada, et rahuldatud taotluse alusel vajalikud õppevahendid, koolitarbed ja/või kooliriided soetab ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulud katab haridus- ja sotsiaalamet.

§ 8.  Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja.

 (3) Toetust makstakse õppeasutuse poolt esitatud arve alusel.

§ 9.  Asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus

 (1) Toetus on ette nähtud valla eestkostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku suurendamiseks.

 (2) Taotluse esitab valla lastekaitsetöötaja.

 (3) Elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor.

§ 10.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

 (1) Toetus on ette nähtud:
 1) perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3) perele, kus kasvab puudega laps.

 (2) Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

 (3) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (4) Toetus makstakse perele välja maikuus.

§ 11.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus

 (1) Toetus on ette nähtud:
 1) perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3) perele, kus kasvab puudega laps.

 (2) Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

 (3) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (4) Toetus makstakse välja detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks kommipakk.

§ 12.  Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, millel on isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud või kes on hambaravi teenust saanud.

 (4) Hambaravi korral makstakse toetust nii, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa.

 (5) Taotlus esitatakse ja toetust makstakse samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 13.  Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb taotlejal, kellele või kelle lapsele on välja kirjutatud prillid või prillide uuendamise retsept, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele prillid valmistati.

 (4) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 14.  Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus

 (1) Toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud või rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb isikul, kes on teinud lõikes 1 kajastatud kulud, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele need vahendid soetati või kes teenust sai.

 (4) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 15.  Eaka tähtpäevatoetus

 (1) Toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast.

 (2) Taotluse toetuse maksmiseks esitab sotsiaalhoolekande nooremspetsialist.

 (3) Toetus ja lilled viiakse eakale vallavalitsuse poolt koju.

§ 16.  Matusetoetus

 (1) Toetus on ette nähtud valla elaniku matusekulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse.

 (3) Toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt üks aasta enne surma.

§ 17.  Tšernobõli veterani toetus

 (1) Toetus on ette nähtud isikule, kes osales Tšernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel.

 (2) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (3) Toetuse saamise tingimuseks on, et enne toetuse taotlemist on isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (4) Toetus makstakse välja aprillikuus.

§ 18.  Ravikindlustuseta isiku ravikulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.

 (2) Toetust võib taotleda ravikindlustuseta isik.

 (3) Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.

 (4) Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise kohta.

 (5) Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.

§ 19.  Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus

 (1) Toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks

 (2) Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama.

 (3) Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.

§ 20.  Puudega inimese küttekulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument.

 (3) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 21.  Dokumenditoetus

 (1) Toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu.

 (2) Toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks.

 (3) Taotlusele tuleb taotlejal lisada maksedokumendid.

§ 22.  Vältimatu sotsiaalabi toetus

 (1) Toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.

 (2) Toetust võib taotleda isik, kes ise või kelle perekond vajab lõikes 1 nimetatud abi, ja:
 1) elab Rae vallas;
 2) viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas;
 3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 4) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Rae valla haldusterritooriumil.

 (3) Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, abi andmine tuleb kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega.

 (4) Abi osutamise viisi otsustab vallavalitsus.

 (5) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 23.  Muu toimetulekut soodustav toetus

 (1) Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või esitada toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

 (2) Toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

§ 24.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määrus nr 12 „ Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord“.

 (2) Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Agu Laius
Rae vallavolikogu esimees