ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rae valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 4

Rae valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 19.04.2016 nr 48

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Veeseaduse“ § 3² lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rae valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse, kogumismahutitest äraveo ning ühiskanalisatsiooni purgimisega Rae valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku ja veeseaduse ning Rae valla heakorraeeskirja nõuete kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust;
  2) osutavad reovee äraveoteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduses ja ehitusseadustikus sätestatud tähenduses. Vastava mõiste puudumisel kasutatakse mõistet sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Eeskirjas kasutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule lisaks järgmisi mõisteid:
  1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla;
  3) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  4) purgimiskoht – reovee ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  5) ühiskanalisatsiooniga kaetav ala – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arengukavas määratud ala, kuhu on planeeritud rajada kanalisatsioonitrassid.

  (3) Eeskirjas kasutatav reovee mõiste hõlmab ka fekaale ja reoveesetet.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires või ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul teisel kinnistul.

  (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud nendel maa-aladel, mis Rae valla üldplaneeringu ja Rae valla ÜVK arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata või mida kava kohaselt sellega ei kaeta.

  (3) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni. Eriloa eelduseks on hoonele väljastatud projekteerimistingimused või detailplaneering, mis näeb ette kogumismahuti ajutise paigaldamise võimaluse.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekkekindel, välja arvatud imbsüsteem.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise asukohavalikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatisele peab olema tagatud tühjendusveoki aastaringne juurdepääs.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt ning tagatud peab olema, et sademe- ja lumesulamisvesi ei satuks reovee kohtkäitlusrajatisse.

  (7) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (8) Reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peavad olema külmumiskindlad.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel peab arvestama tekkivate kujadega.

§ 5.   Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel lähtutakse ehitusseadustikus toodud sätetest.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis peab olema kajastatud hoone ehitusprojektis käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 määratud tingimustel.

  (3) Olemasoleva reovee kohtkäitlusrajatise väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutusele võtmise tingimuseks on ehitusseadustikust tulenevalt Rae Vallavalitsuse väljastatud kasutusluba või Rae Vallavalitsusele esitatud kasutusteatis.

  (5) Omapuhasti rajamiseks tuleb Rae Vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga, mis vastab majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning mille on koostanud pädev projekteerija vastavalt majandus- ja taristuministri 06.08.2015 määrusele nr 108 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“.

  (6) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  2) hinnangut põhjavee kaitstuse kohta;
  3) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks seadusandlusest tulenevate nõuete täitmist;
  4) Alampunkti tekst
  5) omapuhasti parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) kujade (sh imbsüsteemi kuja) suurust lähtuvalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja kinnistu geoloogiale.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida ning kontrolli tulemused tuleb kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse. Vajaduse ilmnemisel tuleb teostada reovee kohtkäitlusrajatise hooldustöid.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama kogumisrajatise, välja arvatud hajaasustusaladel asuvad kuivkäimlad, tühjendamist tõendavad dokumendid kaks aastat ning esitama need järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatise sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

  (10) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud koheselt teavitama Rae Vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest, ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse nõuete tagamiseks.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjendada ja tühjendusjärgselt puhtaks pesta eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita pinnasega;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (varem ja edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud.

  (2) Ettevõtja peab omama reovee üleandmiseks (purgimiseks) vee-ettevõtjaga sõlmitud kirjalikku lepingut.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu kompostimine, laialilaotamine ja maassekaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustusaladel;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel (vegetatsiooniperioodil), järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad Rae Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja oma kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

  (3) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult sõltumatu eksperdi hinnangut. Reovee kohtkäitlusrajatise lekke või mittetöökindluse tuvastamise korral kannab eksperthinnangu teostamise kulud omanik. Kui eksperthinnangu käigus tuvastatakse, et lekkeid ei ole ja kõik toimub vastavalt nõuetele kannab eksperthinnangu kulud järelevalve teostaja.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, veo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 27. juuni 2000 määrus nr 20 „Heitvee ja fekaalide käitluse eeskirja kinnitamine“.

  (2) Avaldada määrus Riigi Teatajas ja Rae valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Rae vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json