SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2017, 5

Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kose vallas

Vastu võetud 18.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 2 ja § 26 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus kehtestab:
  1) täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra;
  2) täisealise isiku hooldajale, puudega lapse hooldusõigust omavale isikule või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Määruse eesmärk on tagada:
  1) hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega - vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded;
  2) hooldajatoetuse maksmisega - raske või sügava puudega täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

  (3) Hoolduse seadmist ja hooldajatoetuse määramist on õigustaotleda hooldajal ja hooldataval, kui hooldatava elukohana on Eesti rahvastikuregistris teenuse taotlemise ajal registreeritud Kose vald.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) hooldatav - isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud ning kellel on ajutiselt või püsivalt vaja kasutada kõrvalabi;
  2) hooldaja - vallavalitsuse korraldusega raske või sügava puudega isikut hooldama määratud isik, kes täidab seadustega ja antud määrusega temale pandud kohustusi;
  3) hooldajatoetus - puudega isiku hooldajale makstav rahaline toetus;
  4) hooldajatoetuse määr - vallavolikogu poolt kehtestatud toetuse summa ühe isiku hooldamise eest kuus.

§ 3.   Hooldaja

  (1) Hooldaja on teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.

  (2) Hooldaja saab olla ainult ühe hooldust vajava isiku hooldajaks. Erandina saab isik olla kahe või enama hooldust vajava isiku hooldaja, kui hooldust vajavad isikud elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

  (3) Hooldajaks ei määrata isikut kes:
  1) töötab täistööajaga;
  2) õpib päevases õppevormis;
  3) kasvatab alla 3-aastast last;
  4) on raske või sügava puudega;
  5) on hõivatud muude tegevustega, mis takistavad pakkumast vajalikku hooldust hooldatavale.

  (4) Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikku koheselt asjaolude ilmnemisel hooldusega seoses tekkinud probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest.

2. peatükk TÄISEALISELE ISIKULE HOOLDUSE SEADMINE 

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Täisealisele isikule hoolduse seadmiseks/hoolduse jätkamiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks esitab taotleja Kose Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1);
  2) Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

  (2) Hoolduse jätkamise taotlusele lisatakse Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus juhul kui varem esitatud otsust on muudetud või on väljastatud uus otsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldatava abivajadust ja hooldaja sobivust hinnatakse juhtumipõhiselt.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik viib läbi hooldusvajaduse hindamise kasutades selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning teeb esitatud dokumentide ja kodukülastuse põhjal kindlaks:
  1) hooldatava abivajaduse, hinnates hooldatava füüsilist ja vaimset võimekust;
  2) hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi, järelevalve ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks.

  (3) Sotsiaalosakonna ametnikul on õigus küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ning arvestada erialaspetsialistide arvamust. Kontrolli tulemused fikseeritakse kirjalikult.

  (4) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kaks aastat tagasi ning varasema kontrolliga võrreldes ei ole seotud asjaolud muutunud.

§ 6.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldaja ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse hooldatava ja hooldaja andmed, hooldajatoetuse maksmisel selle suurus ning hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmise tähtaeg. Hooldaja määramisest keeldumisel ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamisel esitatakse haldusaktis vastavad põhjendused.

  (3) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldajast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (4) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse § 4 ja § 6 sätestatud uurimus- ja kaalutlusõiguse põhimõttest.

  (5) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui isikul on perekonnaseadusest tulenevalt seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kui isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega (koduteenuse osutamine, eluaseme kohandamine) kompenseerida;
  3) kui isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning tema toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid osutades (koduteenuse osutamine, sotsiaaltransporditeenus).

  (6) Hooldus lõpetatakse hoolduse seadmise aluse ära langemisel kui:
  1) hooldaja ja/või hooldatav ei vasta määruse tingimustele;
  2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;
  3) hooldaja taotleb hoolduse lõpetamist;
  4) hooldatav taotleb hoolduse lõpetamist;
  5) hooldatava või hooldaja surma korral.

3. peatükk PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.   Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise tingimused

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse käesoleva korra § 1 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 3 nimetatud isikule, kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse hindamise kaudu.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:
  1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  2) puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 2);
  2) isikut ning lapse hooldusõiguse omamist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ja Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

  (5) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik hindab taotluse esitamisel puudega lapse hooldamise koormust, kasutades hindamiseks üldtunnustatud hindamismetoodikaid.

4. peatükk HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE 

§ 8.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole kuu viimasel päeval.

  (3) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 9.   Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 10.   Hooldajatoetuse maksmise arvestus ja maksude tasumine

  (1) Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalnõunik.

  (2) Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

§ 11.   Vaide esitamine

  Hoolduse seadmisest keeldumisega ja hooldajatoetuse mittemääramisega seotud vaie esitatakse Kose Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Kose Vallavalitsuse poolt seni välja antud korraldused hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kohta kehtivad korraldustes näidatud tähtaegadeni.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa 1 Täisealise isiku hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemise avalduse vorm

Lisa 2 Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json