ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2017, 6

Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 20.04.2017 nr 138
jõustumine 01.05.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Veeseaduse“ § 3² lõike 5 punkti 5 ning Vabariigi Valitsuse 27. juuni 2013 määruse nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, Kose Vallavolikogu 28. märts 2013 otsusega nr 184 ja Kõue Vallavolikogu 21. märts 2013 otsusega nr 180 kinnitatud „Kose valla ja Kõue valla ühinemislepingu“ punkti 5.2. alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas ka reovee äravedu kogumismahutitest ning selle transportimist ühikanalisatsiooni purgimiskohta Kose valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust või osutavad reovee äraveo teenust.

  (4) Käesolevas eeskirjas reovee käitluse kohta sätestatut kohaldatakse ka käimlajäätmete ja omapuhasti reovee sette käitlusele.

  (5) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi, hõlmab eeskirjas ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet;
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, äravedu ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis, pinnasesse immutamine või kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee tekkimise asukohas kasutatav lekkekindel tehnoloogiline rajatis sh reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla kogumismahuti;
  4) reovee kogumismahuti – pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  5) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  6) purgimisteenus – reovee kohtkäitluserajatisest reovee või -sette eemaldamine ja äravedu fekaaliveokiga ning selle kasutusloaga kanalisatsiooni purglasse väljutamine;
  7) septik – pealt kinnine ja veetihe mitmest sektsioonist mahuti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt. Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks ettenähtud kohta;
  8) omapuhasti – rajatis (septik või biopuhasti), kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ning heitvesi suunatakse imbsüsteemi kaudu suublaks olevasse pinnasesse ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  9) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  10) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  11) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  12) reovee bioloogiline puhastamine – ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 “ Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  13) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga, kinnitatud reoveekogumisalasid saab vaadata keskkonnaregistri inforegistrist http://register.keskkonnainfo.ee/;
  14) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga sõiduk, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Tiheasustusaladel, väljapool reoveekogumisalasid, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud immutada ainult bioloogiliselt puhastatud reovett.

  (3) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (4) Kohtkäitlust on lubatud kasutada olmereovee käitlemiseks alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

  (5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlusrajatis ei ole nõuetekohane, on kohustus rajada nõuetekohane reovee kogumismahuti või liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul.

  (6) Omapuhasti rajamine on keelatud reoveekogumisalal ning nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades.

  (7) Hajaasustusalal on lubatud lekkekindlate reovee kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevudest (vähemalt 60 m kaevust).

  (8) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja reovee lokaalne torustik peab olema lekkekindel, hermeetiliselt suletav ja tühjendatav.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sade- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone projekteerimisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Reovee kogumismahuti paigaldamisel, ümberehitamisel, laiendamisel, osa asendamisel samaväärsega või lammutamisel tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos kinnistu asendiplaaniga.

  (3) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (4) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (5) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kogumismahuti kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsusele esitada kasutusteatis koos kinnistu asendiplaani ja kogumismahuti sertifikaadiga vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist;
  2) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, siis eraldi kasutusteatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega.

  (6) Kose Vallavalitsusel on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja muudes õigusaktides sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud majandustegevuse registri vastavat registreeringut omava isiku (ettevõtja äriseadustiku tähenduses) poolt.

  (3) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust;
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  3) informatsiooni tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse osas;
  4) reoveekäitlussüsteemi kirjeldust;
  5) omapuhasti nõuetele vastavat asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  7) imb- või filtersüsteemi läbilõiget ja tehnoloogilist skeemi;
  8) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist.

  (4) Omapuhasti rajamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks ja osa asendamiseks samaväärsega esitada vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Esitatud teatise alusel väljastab vallavalitsus ehitusseadustikule vastava ehitusloa.

  (5) Kui omapuhasti kuja ulatub naaberkinnistule, tuleb puhasti rajamine kooskõlastada naaberkinnistu omanikuga.

  (6) Omapuhasti asukoha kavandamisel tuleb:
  1) arvestada, et see paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused või kus puhasti avarii korral reovesi ei ohustaks põhjavett;
  2) tagada, et puhasti jääks elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik vähemalt 5 m kaugusele;
  3) tagada, et omapuhasti kaugus teest, jalgrajast või krundi piirist oleks vähemalt 5 m.

  (7) Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest, tase määratakse kindlaks omapuhasti väljavalitud kohas kõige sademeterohkemal ajal pinnasesse kaevatud augus.

  (8) Omapuhasti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kirjaliku nõusoleku alusel rajatud omapuhasti kohta tuleb esitada vallavalitsusele ehitise teatis viie tööpäeva jooksul omapuhasti rajamise päevast arvates;
  2) ehitusloa alusel rajatud omapuhastile tuleb taotleda ehitusseadustiku järgne kasutusluba.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik või selleks volitatud esindaja.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kelle sõidukil on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud vedaja kaart.

  (7) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (8) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (9) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel kahel aastal tehtud kanded.

  (10) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või vallavalitsuse volitatud isiku nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

  (11) Omapuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on arvestataval määral muutunud.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress, äraveetud reovee kogus ja kuupäev.

  (4) Kose vallas purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama reovee äraveo teenuse osutamise registreeringut Kose Vallavalitsuses. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (5) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (6) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Kose valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel, järgides keskkonna ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 9.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Kose valla territooriumil toimub purgimisteenuse osutamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigustaotleda ettevõtjal:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  3) kelle sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljaveetud reovee kogust;
  4) kellel on kehtiv reovee purgimise teenusleping vee-ettevõtjaga, välja arvatud juhul kui taotleja on vee-ettevõtja;
  5) kelle sõiduk on varustatud GPS seadmega, millega salvestatavat infot on kohustus säilitada vähemalt 6 kuud. Info GPS seadme olemasolu ja teenuse pakkuja kohta kantakse taotlusele.

  (3) Taotlus Kose valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Kose Vallavalitsusele. Taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse Lisas 1.

  (4) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

  (5) Kose vallavalitsusel on õigus keelduda ettevõtja registreerimisest ja sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid tegevusloa taotlemise ajal.

  (6) Peale taotluse läbivaatamist ja positiivse otsuse tegemist registreeritakse ettevõtja Kose Vallavalitsuses ning vedaja sõidukile väljastatakse vedaja kaart.

§ 10.   Vedaja kaart

  (1) Vedaja kaart on Kose Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Kose valla territooriumil.

  (2) Vedaja kaart väljastatakse iga sõiduki kohta eraldi. Juhul kui üks sõiduk on mitme vedaja kasutuses, saab taotleda vedaja kaardi sõidukile vaid üks ettevõte.

  (3) Vedaja kaardile kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed ning teeninduspiirkonna ja purgimiskoha andmed. Vedaja kaardi vorm on esitatud määruse Lisas 2.

  (4) Vedaja kaart peab teeninduspiirkonnas sõitval sõidukil olema nähtavalt esiklaasile kinnitatud.

  (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Vedajal tuleb vedaja kaart Kose Vallavalitsusse tagastada selle kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Kose Vallavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
  1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud reovee või heitvee käitlemise nõudeid või käesolevat eeskirja;
  2) vedaja on kahel või enamal korral sõitnud teeninduspiirkonnas vedaja kaardita;
  3) vedaja on esitanud reovee üleandmisel kahel või enamal korral valeandmeid;
  4) vedaja on Kose valla territooriumil osutanud reovee äraveo teenust välja lülitatud GPS seadmega.

§ 11.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhastada eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimiseks tuleb see üldjuhul lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise lammutamiseks tuleb vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku nõuetele vastav ehitusteatis.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks:
  1) tuleb esitada vallavalitsusele reovee kogumismahuti või omapuhasti lammutusprojekt ja ehitusteatis;
  2) tuleb viie tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus ja muud asjakohased dokumendid (fotod, ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid).

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti lammutusprojekt peab sisaldama:
  1) kavandatavate tööde kirjeldust;
  2) kinnistu asendiplaani;
  3) meetmeid keskkonna ja tervisekaitse ohutuse tagamiseks;
  4) selgitust ehitus- ja lammutusjäätmete mahtude ja käitluse kohta.

  (5) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning puhastamise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

  (6) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, mõistliku aja jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlusrajatiste kasutamise üle teostab järelevalvet Kose Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja/või eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest, ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (8) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Kose Vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Ettevõtja peab taotlema tegevusluba ja vedajakaarti kolme kuu jooksul peale käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 16.02.2012 määrus nr 44 „Kõue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub 1. mail 2017.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa 2 Vedaja kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json