SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2017, 12

Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord

Vastu võetud 13.04.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 14 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, maaeluministri 28.11.2016 käskkirja nr 189 “Riigi tegevusvaru tasuta üleandmine” ja Sotsiaalministeeriumi kantsleri 14.10.2016 käskkirja nr 58 “Riigivara taotlemise kord” punkti 5.1 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva korra alusel korraldatakse riigi tegevusvarudest Audru vallale üle antud toiduvaru (edaspidi vara) jagamine Audru vallas.

 (2) Vara jagamise eesmärk on toetada toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikute toimetulekut vaesusriski vähendamiseks.

§ 2.  Vara jagamise põhimõtted ja sihtgrupp

 (1) Vara jagatakse rahvastikuregistri andmetel järgmistele Audru valla toimetulekuraskustes isikutele:
 1) rahvapensioni saajale;
 2) üksi alaealist last kasvatavale vanemale;
 3) üksi elavale vanaduspensionärile, kelle pension on väiksem kui 300 eurot kuus;
 4) raske ja sügava puudega laste peredele;
 5) vähemalt kolme alaealise lapsega suurperedele.

 (2) Vara jagamisel lähtutakse alljärgnevatest põhimõtetest:
 1) üksikule isikule 5 konservi;
 2) perele 3 konservi iga pereliikme kohta.

§ 3.  Vara jagamise kord

 (1) Vara jagatakse isiku avalduse alusel kuni varade lõppemiseni.

 (2) Suuline avaldus protokollitakse Audru Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku (edaspidi sotsiaalnõunik) poolt.

 (3) Vara määramist korraldab ja arvestust vara jagamise üle peab sotsiaalnõunik.

 (4) Sotsiaalnõunikul on õigus eraldada vara täiendavalt isikutele, kes on sattunud toimetulekuraskustesse.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees