HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 28

Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 18.04.2019 nr 4
RT IV, 26.04.2019, 2
jõustumine 29.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2020RT IV, 30.12.2020, 302.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikest 5, § 19 lõikest 3.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Tartu valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) rühmade moodustamist, lasteasutusse lapse vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade jagamist, lapse vastuvõtmist, lasteasutuses koha kasutamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

§ 2.   Lasteasutustes rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor planeerib koostöös Tartu vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga (edaspidi vallavalitsus) iga aasta jaanuaris-veebruaris lasteasutuse rühmade struktuuri ja kohtade arvu järgmisel õppeaastal ning kannab järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade andmed e-keskkonda ARNO.

  (2) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade moodustamisel ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele. Vallavalitsus määrab e-keskkonnas ARNO igale lasteasutusele kuni 2 lähimat lasteasutust.

  (3) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.

§ 3.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  Lasteasutuse direktoril on õigus moodustada vallavalitsuse nõusolekul vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi.

§ 4.   Koht lasteasutuse rühmas

  (1) Lasteasutuse rühmas moodustatakse konkreetses vanuses lastele kohad, arvestades seaduses sätestatud piirnorme.

  (2) Kohta rühmas võib kasutada täisajalise või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteasutuse lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab lasteasutuse direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta ja nende koha kasutamine ei kattu.

  (3) Üldjuhul saab laps kohta kasutada lasteasutuse direktoriga kokku lepitud ajast kuni kooliminekuni, s.o koolimineku õppeaastale eelneva õppeaasta 31. augustini. Koha kasutamise aeg on lühem, kui koht on ajutine (nt ajutiselt eemal viibiva lapse asemel). Koha kasutusse andmise tähtaja otsustab lasteasutuse direktor.

§ 5.   Õigus saada koht lasteasutuses

  (1) Lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:
  1) kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.

  (2) Kui lasteasutuses on koht, mida ei vaja Tartu valla laps, võib lasteasutus kohta pakkuda lapsele, kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.

2. peatükk Lapsele lasteasutuses koha taotlemine 

§ 6.   Lapsele lasteasutuses koha taotlemine

  Lapsele lasteasutuses koha taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) taotluse. Taotlus sisaldab vähemalt järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lapsevanema e-postiaadress, kui ta on nõus saama teavitusi e-postile;
  4) lasteasutus, mida eelistatakse (kuni kaks eelistust);
  5) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  6) kinnitus, et lapsevanem on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele;
  7) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

§ 7.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO.

  (2) Lapsevanem peab vallavalitsust teavitama (soovitatavalt e-kirjaga) koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest ja muutma e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust.

  (3) Kui lapsevanem ei soovi enam Tartu vallalt kohta lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele või lasteasutusele.

§ 8.   Lasteasutusega tutvumine

  (1) Lapsevanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteasutusega.

  (2) Lasteasutuse direktor või õppealajuhataja tutvustab lasteasutusega tutvuma tulnud lapsevanemale muuhulgas:
  1) lasteasutuse rühmade tööd;
  2) käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide tööd ja tasu.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 9.   Taotluste järjekord

  Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel õe-venna lasteasutust.

§ 10.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteasutuses vaba koht, võtab lasteasutuse direktor järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse andmed ja teeb e-keskkonna ARNO kaudu lapsevanemale koha pakkumise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsevanemale ei tehta pakkumist, kui kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole taotluses märgitud 1. või 2. eelistuseks või kui lasteasutus pole määratud ka nende lähedaseks lasteasutuseks. Samuti ei saa nimetatud lapsevanem pakkumist, kui ta on soovinud saada pakkumisi ainult eelistatud lasteasutustes ja kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole märgitud 1. või 2. eelistuseks.

  (3) Pakkumise saamisel tuleb lapsevanemal 14 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui lapsevanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

  (4) Loobumise korral ei pakuta lapsevanemale samaks õppeaastaks kohta samas lasteasutuses.

  (5) Lasteasutuse direktor võtab lapsevanemaga pakkumise kehtimise ajal ühendust, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 11.   Uueks õppeaastaks kohtade täitmine

  (1) Uueks õppeaastaks kohtade täitmine toimub kahes etapis.

  (2) Esimene täitmine toimub igal aastal hiljemalt 15. märtsil.

  (3) Esimese kohtade täitmise käigus pakutakse kohta järjekorra alusel lapsevanematele, kes on soovinud hakata kohta kasutama enne uue õppeaasta 31. oktoobrit (kaasa arvatud), arvestades jagamise hetkeseisuga teadaolevaid järgmise õppeaasta vabu kohti, laste vanust ning lapse õe-venna lasteasutust ja võimalusel muid eelistusi. Eelisjärjekorras pakutakse kohta lapsele, kelle õde või vend käib juba selles lasteasutuses.

  (4) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda sobivas vanuses vaba kohta eelistatud lasteasutuses, pakutakse vaba kohta eelistatud lasteasutuse lähedases lasteasutuses või lapse elukohale lähimas vaba kohta omavas lasteasutuses.

  (5) Esimese täitmise tulemusena saavad pakkumise lapsevanemad, kelle lapsele oli võimalik pakkuda sobivas vanuses kohta.

  (6) Teine täitmine toimub igal aastal hiljemalt 30. aprillil.

  (7) Teine täitmine toimub samadel alustel esimesega, kuid eelisjärjekorras pakutakse kohta lapsevanemale, kes on esimese täitmise käigus pakutud kohast loobunud, kuna soovib lapsele kohta õe-venna lasteasutuses.

  (8) Lasteasutuse direktor võtab lapsevanemaga ühendust hiljemalt nelja nädala jooksul pärast lapsevanemale pakkumise esitamist, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 12.   Pakkumisest loobumine

  (1) Lapsevanem võib pakutud kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) lapsevanem soovib kohta lapse õe-venna lasteasutusse;
  2) lapsevanem soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  3) lapsevanem soovib kohta teises lasteasutuses;
  4) lapsevanem soovib kohta ainult eelistatud lasteasutuses;
  5) lapsevanem ei soovi kohta Tartu valla koolieelses munitsipaallasteasutuses.

  (2) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud põhjusel, siis menetletakse tema taotlust eelisjärjekorras.

  (3) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel, siis tuleb tal koha kasutamise algusaega muuta ning kohtade jagamisel arvestatakse koha kasutamise uue algusajaga.

  (4) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel, siis arvestatakse võimalusel lapsevanema soovi saada koht teises lasteasutuses.

  (5) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis pakutakse talle kohta ainult eelistatud lasteasutuses, teisi koha pakkumisi järjekorra alusel ei tehta.

  (6) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (7) Kui lapsevanemale on pakutud kohta nii 1. kui ka 2. eelistuse lasteasutuses ja ta on pakkumistest loobunud, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 13.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuse direktor sisestab lapse koha kasutamise algusaja e-keskkonda ARNO ja kinnitab lapse koha kasutamise.

  (2) Lapse koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise algusaega.

4. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise üldised tingimused 

§ 14.   Koha kasutamise alustamine

  (1) Lapsevanem võib tuua lapse lasteasutusse e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast.

  (2) Lapsevanem võib taotleda lasteasutuselt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Lasteasutuse direktor hindab taotluse põhjendatust ja otsustab, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte.

§ 15.   Lapse lasteasutusse toomine ja sealt lahkumine

  (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära.

  (2) Lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteasutuse lahtioleku aegu, lasteasutuse kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

  (3) Lasteasutus lubab rühma üksnes terve lapse. Kui õpetaja hinnangul on lapsel haiguse tunnused, ei luba ta last rühma.

§ 16.   Asenduskoha kasutamine

  Lasteasutuses teenuse osutamise ajutise peatamise ajaks pakub lasteasutus lapsele vajadusel asenduskohta teises lasteasutuses.

§ 17.   Lapse viimine ühest rühmast teise

  Lasteasutuse direktor võib viia lapse vajadusel (nt rühma vanuselise koosseisu muutmine) ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel lapsevanema soove.

§ 18.   Lapsevanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutuse direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.

  (2) Lapsevanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 19.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Tartu Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu).

  (2) Kohatasu arvestus algab alates e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

  (3) Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuses teenuse osutamise ajutise peatamise ajal.

  (4) Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.

§ 20.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral.

  (2) Lapsevanemal on võimalik toidukorrast loobuda järgmise kuu algusest alates ette teavitamisest. Lasteasutusse naasmisest teavitab vanem lasteasutust ette vähemalt ühe tööpäeva.

  (3) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (4) Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 09:00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
[RT IV, 30.12.2020, 3 - jõust. 02.01.2021]

  (5) Toidukulu päevamaksumuse (sh toidukordade hinnad) otsustab hoolekogu, arvestades seejuures, et lapsevanemaid oleks võimalik uuest toidukulu päevamaksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

  (6) Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 21.   Arve esitamine

  Lapsevanemale esitatakse arve iga kuu 15. kuupäevaks. Koha kasutamise algus- ja lõpukuul esitatakse arve esimesel võimalusel ja lapsevanemal tuleb arve tasuda 10 päeva jooksul.

§ 22.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib lapsevanema taotluse alusel otsustada koha kasutamise peatamise juhul, kui lapsevanem ei soovi kohta kasutada.

  (2) Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa lapsevanem kohatasu.

§ 23.   Lapse varasem kooliminek

  Kui laps on saavutanud kooliküpsuse enne koolikohustuse tekkimist ja lapsevanem soovib last varem kooli saata, tuleb lapsevanemal teavitada sellest vallavalitsust ja lasteasutust enne 1. maid.

§ 24.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Lapsevanemal tuleb lasteasutust koheselt teavitada, kui nõustamiskomisjon on soovitanud lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

§ 25.   Lapsevanemate õiguste kaitse

  Lapsevanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori ja vallavalitsuse poole.

5. peatükk Koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 26.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või meili teel lasteasutusele.

§ 27.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Koolis õppima asumisel väljastab lasteasutus lapsevanemale koolivalmiduskaardi.

§ 28.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamist, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva. Lapsevanem võib edastada koha kasutamise lõpetamise kohta kirjaliku teate ka lasteasutuse direktorile.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal vähemalt 14 päeva ette teatada, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 29.   Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse algatusel

  (1) Lasteasutuse direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  2) lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lapsevanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, kus on välja toodud koha kasutamise lõpetamise põhjused.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor ühendust võtma lapsevanemaga. Kui laps ei hakka kohta kasutama või lapsevanemat ei ole võimalik kätte saada, võib lasteasutuse direktor lõpetada lapse koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor nõudma lapsevanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui lapsevanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, võib lasteasutuse direktor lõpetada koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

§ 30.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  Koha kasutamise lõpupäevale järgnevast päevast loetakse laps lasteasutusest väljaarvatuks.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 31.   Üleminek e-keskkonnale ARNO

  (1) Alates 2. aprillist 2019. a jagatakse lasteasutuste vabad kohad ainult e-keskkonna ARNO andmebaasis salvestatud taotluste vahel.

  (2) Enne 2. aprilli 2019 esitatud taotlused loetakse esitatuks e-keskkonnas ARNO.

§ 32.   Lapse üleviimine Raadi lapsehoiust lasteaeda

  (1) Raadi lapsehoiu rühmadesse komplekteeritud lapsed viiakse vahetult peale lapsehoius käimise lõppu üle Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas või Raadi Lasteaeda Ripsik, kui nimetatud lasteaed oli märgitud lasteaiakoha taotluse 1. eelistuseks.

  (2) Kui Raadi lapsehoiu rühmas on koha saanud laps, kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas, siis ei viida last vahetult üle Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas või Raadi Lasteaeda Ripsik.

  (3) Raadi lapsehoiu rühma koha saanud lapsi, kelle lasteaiakoha taotluse 1. eelistuseks oli märgitud Lähte Lasteaed Kiisupere, Laeva Lasteaed või Tabivere Lasteaed, ei viida vahetult peale lastehoius käimise lõppu üle Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas või Raadi Lasteaeda Ripsik.

§ 33.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 34.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 11 lõige 2 ja lõige 6 jõustuvad 1. jaanuarist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json