HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 5

Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 18.04.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) ja määruses sätestatud juhtudel teistes koolides õppivate õpilaste tunnustamise alused ja kord.

  (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist järgmistes valdkondades:
  1) 1. klassi astumine;
  2) lõpuklassi lõpetamine;
  3) medaliga lõpetamine;
  4) põhikooli kiitusega või väga heade tulemustega lõpetamine;
  5) maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, konkurssidel edukalt esinemine;
  6) teised haridusalased saavutused.

  (3) Sportlike saavutuste osas tunnustatakse õpilasi vastavalt Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise ja sportlaste tunnustamise korrale.

§ 2.   Kooliteed alustava õpilase ja lõpetaja tunnustamine

  (1) Vallavalitsus ja osavallavalitsus võivad tunnustada Lääne-Nigula valla koolide 1. klassi astuvaid õpilasi ja lõpuklassi lõpetajaid eelarves sätestatud piirides mitterahaliste kingitustega arvestades seejuures piirkonna traditsioone.

  (2) Vallavalitsus ja osavallavalitsus võivad tunnustada Lääne-Nigula valla koolide lõpuklassi lõpetajaid eelarves sätestatud piirides rahalise kingitusega lõpetamisürituse korraldamiseks või rahalise toetusega õpilasele arvestades seejuures piirkonna traditsioone.

§ 3.   Õpilaste saavutuspõhine tunnustamine

  (1) Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus valla munitsipaalkoolide lõpetanuid ja rahvastikuregistri alusel Lääne-Nigula valla elanikust kooli lõpetanuid rahaliselt järgmiselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
  3) põhikooli kiitusega lõpetanule 300 eurot;
  4) põhikooli lõpetanule, kui tal on tunnistusel väga head („5“) hinded ja kuni kahes õppeaines head („4“) hinded ning teda on kooli õppenõukogu poolt tunnustatud kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja/või kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ 150 eurot.

  (2) Eduka esinemise eest (I-III koht) maakondlikul olümpiaadil tunnustab vallavalitsus Lääne-Nigula munitsipaalkooli õpilast lillede ja tänukirjaga.

  (3) Eduka esinemise eest (I-III koht) üleriigilisel olümpiaadil või konkursil tunnustab vallavalitsus Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli õpilast rahaliselt, summas 200 eurot ja eduka esinemise eest rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil (I-III koht) summas 300 eurot.

  (4) Kooli palgakorralduse juhendis nähakse ette kord § 3 lõikes 3 nimetatud õpilaste juhendajate motiveerimiseks. Vallavalitsus eraldab juhendajate motiveerimiseks kooli palgafondi vahendid summas, mis on võrdne vastava kooli õpilaste tunnustamise summaga. Põhjendatud juhul ja kui õpilase juhendaja ei kuulu ühegi kooli personali hulka, eraldatakse summa otse õpilase juhendajale.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tunnustamine laieneb Lääne-Nigula valla elanikust gümnaasiumiõpilasele ning nendele põhikooli õpilastele, kelle õppimine väljaspool Lääne-Nigula valda on põhjendatud mõjuvatel sotsiaalsetel, tervislikel või perekondlikel põhjustel.

§ 4.   Õpilase saavutuspõhine tunnustamine kooli poolt

  Kooli tunnustamise korras sätestatud tingimustel ja korras võib kool tunnustada õppetöös, spordis või huvitegevuses silmapaistnud õpilasi.

§ 5.   Tunnustamisele esitamine

  (1) Tunnustuse määramiseks § 3 lõikes 1 punktis 1 ja 2 nimetatud juhtudel esitab taotluse haridusnõunik.

  (2) Tunnustuse määramiseks § 3 lõikes 1 punktides 3 ja 4 ning lõikes 2 - 3 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotluse esitaja andmed/ kooli nimi;
  2) tunnustamisele esitatava õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass, arveldusarve number;
  3) missugust käesoleva määruse §-s 3 nimetatud tunnustamist taotletakse;
  4) põhjendus, mille eest õpilane tunnustamisele esitatakse.

  (3) Kui § 3 lõikes 3 sätestatud tunnustatav ei ole Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli õpilane, esitab taotluse tunnustamiseks lapsevanem või eestkostja 3 kuu jooksul arvates tunnustamise aluse saabumisest. Taotluses märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmed.

§ 6.   Tunnustamise otsustamine

  (1) Haridusnõunik selgitab määruses sätestatud alustel välja esitatud taotluse põhjendatuse ning teeb ettepaneku tunnustuse andmise või mitteandmise kohta enne õppeaasta lõppu, teavitades sellest ka taotluse esitajat.

  (2) Rahaline tunnustamine kinnitatakse vallavanema käskkirjaga, § 3 lõikes 3 ja 4 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Tunnustus antakse üle kooli või valla pidulikul üritusel ja tunnustuse saaja märgitakse valla kodulehel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kehtestab käesoleva korra rakendamiseks vajalikud taotluste vormid.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Noarootsi Vallavolikogu 21.04.2014 määruse nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 21;
  2) Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ § 19;
  3) Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 määruse nr 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 7.

  (3) Muudetakse Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.05.2016 määruse nr 13 „Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning juhendajate tunnustamise kord“ § 3 lõikeid 2 ja 3 ning lisatakse mõlemasse lõikesse täiendav lause „Juhendaja maksimaalne tunnustuse summa kõigi juhendatavate kohta kokku on kuni 250 eurot“.

  (4) Oru Kooli, Taebla Kooli, Palivere Põhikooli ja Risti Põhikooli õpilaste ja juhendajate osas rakendatakse kuni käimasoleva õppeaasta lõpuni Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.05.2016 määrust nr 13 „Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning juhendajate tunnustamise kord“, mis tunnistatakse kehtetuks alates 01.09.2019.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json