ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2015, 8

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 20.05.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõike 5 ja lõike 6 ning sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse § 1 punkt 33 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tori vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud normpinna ulatuses, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür – kuni 2 eurot m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 1 euro m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 euro m² kohta kuus;
 4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis – kuni 2,50 eurot m² kohta kuus;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumis – kuni 1,50 eurot m² kohta kuus;
 6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 9 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6,80 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus – kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,10 eurot m² kohta kuus
 11) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,20 eurot m² kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu – kuni 3,50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2,10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tori Vallavolikogu 19. detsembri 2012 määrus nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub 1. juunil 2015.

Kalev Kiisk
volikogu esimees