SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Mustvee Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2016, 21

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.04.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 17-19 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Mustvee linnas.

§ 2.  Mõisted

  Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra ning nende loetelu rakendamisel kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
 1) koduteenus- kodustes tingimustes osutatav teenus, mis tagab isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes;
 2) põhiteenus - isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
 3) tugiteenus-isiku toimetuleku toetamine;
 4) hooldustöötaja - teenuse osutaja kutsealase ettevalmistusega töötaja, kes abistab koduteenusele määratud klienti toimingutes, millega klient ei tule igapäevases elus toime või teeb kliendi abistamiseks selliseid toiminguid ise;
 5) klient- abivajaja isik, kellele osutatakse lepingu alusel koduteenuseid;
 6) koduteenuste osutamise leping- linna ja kliendi vahel sõlmitud leping koduteenuste osutamiseks;
 7) hoolduskava (lisa 2) - teenusevajaduse hindamisel paika pandud osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja tingimused.

§ 3.  Teenuse saaja

 (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele (edaspidi abivajaja), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Mustvee linnas ja kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole võimalik kontakti saada.

 (2) Ressursside olemasolul võib koduteenuseid osutada isikutele, kes vastavad lõike 1 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnale.

§ 4.  Koduteenuste osutamine

  (1) Koduteenust osutab Mustvee Linnavalitsuse (asutusena) koosseisus olevale sotsiaalhooldustöötaja ametikohale võetud isik, kes:
 1) lähtub oma töös töölepingust, ametijuhendist, koduhoolduskavast, koduteenuste osutamise lepingust (lisa 3);
 2) võib teenindada kuni kümmet kõrvalabi vajavat isikut sõltuvalt nende vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest.

§ 5.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuse taotlemiseks tuleb abivajajal, tema seaduslikul esindajal või sotsiaalnõunikul esitada Mustvee Linnavalitsusele (edaspidi – linnavalitsus) vormikohane taotlus (lisa 1), milles tuleb põhjendada koduteenuse taotlemise vajadus. Koduteenuste vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased või hooldustöötaja.

 (2) Pärast avalduse laekumist teeb linnavalitsuse sotsiaalnõunik kodukülastuse, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitatakse välja koduteenuste osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu abivajaja kaardi (lisa 4) abil.

 (3) Koduteenuseid puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja, tema ülalpidajate ja lähedaste tahe ning arvamus.

§ 6.  Koduteenuste osutamise otsustamine

 (1) Otsuse koduteenuste määramise või sellest keeldumise kohta annab linnavalitsus 30 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest. Ametil on õigus vajaduse korral nõuda abivajajalt või tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt täiendavaid sissetulekuid tõendavaid või muid asjakohaseid dokumente ja andmeid.

 (2) Koduteenuseid osutatakse vaid abivajaja soovil allkirjastatud hoolduskava ja lepingu alusel.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenust osutatakse linnavalitsuse ja abivajaja vahelise kirjaliku koduteenuste osutamise lepingu alusel, kus märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ja käesoleva korraga.

 (2) Leping on tähtajaline. Tähtaja saabumisel tuleb koduhooldust vajava isiku huvidest lähtuvalt lepingu tingimused üle vaadata ning linnavalitsus otsustab lepingu pikendamise või lõpetamise küsimuse.

 (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Linnavalitsusel on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
 2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 4) teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms);
 5) seoses teenuse saaja surmaga.

 (5) Linnavalitsus teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Koduteenuste jagunemine

  Koduteenused jagunevad põhiteenusteks ja tugiteenusteks.

§ 9.  Põhiteenuste loetelu

 (1) Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, sealhulgas:
 1) tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine;
 2) toiduainete tuppa toomine hoidlast;
 3) valmistoidu koju toomine toitlustuspunktidest;
 4) esmaste majapidamistarvetega varustamine.

 (2) Eluaseme korrastamine, sealhulgas:
 1) põrandate pühkimine ja pesemine;
 2) tolmu pühkimine;
 3) vaipade puhastamine;
 4) prügiämbri tühjendamine;
 5) pesu pesemise korraldamine.

 (3) Abistamine eluaseme kütmisel ja vee tuppa toomine, sealhulgas:
 1) küttematerjali tellimise, kojutoomise ja lõhkumise korraldamine;
 2) küttematerjali tuppa toomine;
 3) abistamine kütmisel;
 4) tuha väljaviimine;
 5) vee tuppa toomine.

 (4) Vestlus ja teabe edastamine, sealhulgas:
 1) kliendi ärakuulamine;
 2) teabe edastamine muudatustest ning täiendustest õigusaktides, mis on seotud kliendi huvidega.

§ 10.  Tugiteenuste loetelu

 (1) Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine, sealhulgas:
 1) kommunaalmaksete tasumise korraldamine;
 2) toimetulekutoetuse, ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine ja raha koju viimine.

 (2) Abistamine arstiabi korraldamisel, sealhulgas:
 1) arsti koju kutsumine (vajadusel visiidi äraootamine);
 2) abistamine raviasutuse külastamisel;
 3) ravimite muretsemine;
 4) abistamine ravimite manustamisel.

 (3) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel, sealhulgas:
 1) ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
 2) abistamine dokumentide vormistamisel ning kohaletoimetamisel ametiasutustesse;
 3) muud ühekordsed asjaajamised.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tasuliste koduteenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 25.05.2000 määrus nr 5 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Mustvee linnas kinnitamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Pajula
Volikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4