ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kernu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2016, 23

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 23.05.2016 nr 2

Määrus antakse sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) 133 lõike 6 ja Kernu Vallavolikogu 18.02.2016 otsuse nr 6 "Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine" punkti 2.6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse SHS § 133 lõikes 6 nimetatud eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Kernu vallas.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür – kuni 2,50 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 4,00 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1,00 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 4 m3 ulatuses ühe pereliikme kohta kuus vastavalt kehtivale hinnakirjale;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
- kaugküttega eluruumis kuni 4,00 eurot ühe ruutmeetri kohta;
- kaugkütteta eluruumis kuni 6,00 eurot ühe ruutmeetri kohta, kuid mitte enam kui 500 eurot eluruumi kohta kalendriaastas;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 40 eurot esimese pereliikme kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 22 kg kvartalis perekonna kohta maksumusega kuni 38 eurot;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,15 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  9) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  10) olmejäätmete veotasu – kuni 7,42 eurot esimese pereliikme kohta ning kuni 2,56 eurot iga järgneva pereliikme kohta.

  (2) Korteriüüri hulka arvatakse ka korteri kasutamisega seotud kõrvalkulud, välja arvatud käesoleva paragrahvi esimese lõike punktides 2 kuni 8 nimetatud teenused.

  (3) Kui kuludokumendil kajastub lisaks jooksva kuu kulule ka järgneva perioodi (näiteks küttekulu kaugkütteta eluruumi puhul, gaasiballooni maksumus, maamaksukulu, hoonekindlustuskulu) kulu, võetakse see toimetulekutoetuse määramisel arvesse kas:
– kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni või;
– toimetulekusaaja põhjendatud taotlusel kuludokumendi esitamise kuul, kuid mitte enam, kui käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatud piirmäära arvestades aastas (12 kuu jooksul) arvesse võtmisele kuuluvast kulust.

  (4) Kuludokumentideks määruse tähenduses on:
– maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument või
– teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arve.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Enn Karu
Vallavanem

Tiia Pärniste
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json