HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2020, 14

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Vastu võetud 20.05.2020 nr 122

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 15 1 lõigete 1–3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Mulgi valla (edaspidi vald) eelarvest rahvastikuregistri andmetel Mulgi vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte (edaspidi noor) huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse (edaspidi toetuse) taotlemist, taotluste läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondade huviringides.

  (3) Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest läbi toetusfondi kohalikele omavalitsustele ning mis on kooskõlas Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga.

  (4) Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

  (5) Toetus on mõeldud ringijuhendajate töö tasustamiseks, vahendite soetamiseks (ringitegevuste läbiviimiseks kasutatavad tarvikud ja materjalid), osalustasudeks ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste koostöötegevuste käivitamist ja läbiviimist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvihariduse õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad valla noortel tegeleda erinevate huvialadega.

§ 3.   Toetuse taotlemine, tingimused ja taotluste hindamine

  (1) Toetust huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks saavad taotleda alla 18-aastase taotleja puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise (edaspidi toetuse taotleja) vallavalitsusele esitades vormikohase taotluse.

  (2) Toetuse taotleja (noor, lapsevanem) esitab huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks taotlusi aastaringselt.

  (3) Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi toetuse taotleja) tingimusel, et tegevus on suunatud Mulgi valla noortele ning huviharidust või huvitegevust pakutakse Mulgi valla haldusterritooriumil 7–19 aastastele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Mulgi vald.

  (4) Toetuse taotleja (teenuse pakkuja) esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse järgmise eelarveaasta kohta hiljemalt 1. novembriks. Peale 1. novembrit võib taotlusi vastu võtta ainult põhjendatud juhtudel.

  (5) Vallavalitsuse piirkonna koordinaatorid vaatavad 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaliselt esitatud taotlused ja kontrollivad dokumentide õigsust. Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 5 (viis) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks ja sellest teavitatakse taotlejat.

  (6) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Vallavalitsusel on õigus otsuse tegemisel arvesse võtta ka muid tegevusele eraldatavaid toetusi.

  (8) Vallavalitsusel on õigus juba toetust saanud või varasemalt esitatud taotlejale toetust mitte eraldada.

  (9) Teenuse pakkuja taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) kavandatavad tegevused on põhjendatud ja lähtuvad valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kitsaskohtadest ning taotlusvooru prioriteetidest;
  2) kavandatavad tegevused toetavad valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning mitmekesistamist;
  3) kavandatavad tegevused on osalejatele võimalikult soodsad;
  4) kavandatavad tegevused kaasavad hariduslike erivajadusega noori;
  5) taotlejal on pädevus tegevuse elluviimiseks;
  6) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

  (10) Toetust on õigus mitte eraldada kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  4) taotleja ei ole eelmiste aastate toetust kasutatud sihipäraselt või on jätnud esitamata aruande;
  5) taotletav tegevus ei ole kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavaga;
  6) taotlejal on riiklike maksude võlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg;
  7) taotlejal on valla ees võlgnevusi;
  8) puuduvad vahendid.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eelarvest jaotatav summa kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Toetuse taotlejale eraldatakse juhendaja töötasuks kuni 15 eurot tund. Juhendajale töötasu määramisel lähtutakse sarnase töö keskmisest tunnitasust ja arvestatakse muuhulgas hetkel allasutustes kehtivat määra.

  (3) Huvihariduse omandamise õpilaskoha tegevuskulu (kohamaksu) hüvitatakse toetuse taotlejale kuni 300 eurot noore kohta kalendrikuus.
Huvihariduse omandamise õpilaskoha õppemaks (osalustasu) hüvitatakse toetuse taotlejale 30 eurot ületav summa ühes kalendrikuus, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus, välja arvatud paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noored.
Huvitegevuse harrastamise õppemaksu (osalustasu) hüvitatakse toetuse taotlejale kuni 150 eurot noore kohta kalendrikuus.

  (4) Sõidukulud hüvitatakse 0,15 eurot/km aga mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus.

  (5) Isiklike õppe- ja treeningvahendite soetamise toetus kuni 300 eurot aastas.

  (6) Laagrites, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel osalemise toetus kuni 300 eurot aastas noore kohta.

  (7) Vallavalitsusel on õigus eraldada erandjuhtudel toetust taotlusvooru väliselt.

  (8) Eraõiguslike juriidiliste isikutega sõlmib vallavalitsus toetuse eraldamise lepingu (edaspidi leping).

  (9) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise viis ja tähtaeg;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  5) aruannete esitamise kord;
  6) vajadusel muud tingimused.

  (10) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut ühe kalendrikuu jooksul (arvates lepingu väljasaatmisest vallavalitsuse poolt) või kui taotleja ja vallavalitsus ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

  (11) Kui leping on sõlmitud, kuid toetuse saanud tegevus jäi teostamata on toetuse saaja kohustatud juba saadud toetuse vallavalitsusele tagastama.

§ 5.   Teenuse pakkuja aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta lõpparuande, mille esitamise tähtaeg on 31. detsember. Toetuse saaja kinnitab aruandes esitatud andmete õigsust. Vallavalitsusel on õigus nõuda aruande täiendamist.

  (2) Lõpparuandes esitatakse taotluse andmed, tegevusaruanne ja kulude aruanne vastaval vormil.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigusteostada järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle ja nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast lõpparuannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json