Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste ehitamise ja kulude kandmise kord

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2023, 60

Detailplaneeringukohaste rajatiste ehitamise ja kulude kandmise kord

Vastu võetud 24.05.2023 nr 1

Käesolev määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 131 lg 21 ja Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsuse nr 43 „Pädevuse delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise ja avalikult kasutavate ehitiste ning väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Maardu linna (edaspidi linn) ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse muuhulgas ka rajatistele, mis ei asu detailplaneeringu alas, kuid mis on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) detailplaneeringukohased rajatised (edaspidi rajatised) - avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee (sh kergliiklustee) ja sellega seonduvad rajatised, haljastus ja välisvalgustus, mänguväljakud ning tehnorajatised, kuid ka muud planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud rajatised;
  2) huvitatud isik - detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isik või detailplaneeringuala kinnistute igakordsed omanikud või hoonestusõiguse omanikud;
  3) avalikult kasutatava taristu tasu ehk taristutasu - huvitatud isiku poolt tasutav rahasumma Maardu linna avalikult kasutatava infrastruktuuri väljaehitamise või rekonstrueerimise eest;
  4) elamuühik - ehituslikult eraldiseisev ühe leibkonna elamiseks mõeldud hoone või ruumide kooslus hoones. Üksikelamu puhul on elamuühik kogu üksikelamu, korterelamu puhul korter, ridaelamu puhul ridaelamuboks jne.

§ 3.   Rajatiste väljaehitamine

  (1) Huvitatud isikul tekib rajatiste väljaehitamise kohustus, kui ta on huvitatud detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest, kehtestamisest või elluviimisest ning linna eelarve ei näe ette detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud rajatiste ehitamist.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud välja ehitama kõik detailplaneeringus ette nähtud rajatised ja kõik sellised rajatised, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud.

  (3) Kõik rajatiste väljaehitamisega seotud kulud on kohustatud kandma huvitatud isik, kui linna eelarves ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rajatiste väljaehitamiseks.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rajatis on olemas, kuid ei vasta kehtestatud nõuetele või on amortiseerunud, tuleb huvitatud isikul see rekonstrueerida, korrastada või kanda sellega seonduvad kulud.

  (5) Seoses rajatiste väljaehitamisega kohustub huvitatud isik:
  1) sõlmima piirkonna võrguettevõtetega liitumislepingud ning rahastama detailplaneeringuga kavandatud krunte teenindava taristu, kaasa arvatud selle liitumispunktide rajamist vastavalt sõlmitud liitumislepingutele ja detailplaneeringule;
  2) tagama pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteemi projekteerimise ning väljaehitamise kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringuala;
  3) projekteerima ja välja ehitama kõik detailplaneeringus ette nähtud rajatised;
  4) projekteerima ja välja ehitama või rahastama selliste rajatiste ehitamist, mis ei asu detailplaneeringu alal, kuid on planeeringulahenduse realiseerimiseks vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud;
  5) tagama detailplaneeringuga ettenähtud avalikult kasutatavate teede, jalg- ja/või kergliiklusteede, tänavavalgustuse ja haljastuse projekteerimise ja väljaehitamise vastavalt detailplaneeringule;
  6) moodustama detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud transpordimaa kinnistud ja muud vajalikud kinnistud ning andma kinnistud tasuta Maardu linnale üle halduslepingus ettenähtud tingimustel ja korras. Kinnistu võõrandamise kulud kannab huvitatud isik;
  7) projekteerima ja vastavalt Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt heaks kiidetud projektile välja ehitama detailplaneeringuga ettenähtud mänguväljakud, terviserajad ning haljasalad.

§ 4.   Halduslepingu sõlmimine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmiseks sõlmib linnavalitsus huvitatud isikuga halduslepingu (edaspidi haldusleping).

  (2) Haldusleping sõlmitakse enne detailplaneeringu vastuvõtmist.

  (3) Juhul kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse tegemist, jätab linn detailplaneeringu vastu võtmata. Huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega juba tehtud ja muid mistahes kulusid ei hüvitata.

  (4) Lisaks õigusaktides sätestatule lepitakse halduslepingus kokku vähemalt:
  1) rajatiste väljaehitamise kohustuse täitmise tähtaeg, mis ei või olla pikem kui viis aastat detailplaneeringu kehtestamisest arvates;
  2) meetmed rajatiste väljaehitamise kohustuse täitmise tagamiseks;
  3) huvitatud isiku kohustused väljaehitatud rajatiste hooldamise ja avaliku kasutamise tagamise kohustuse täitmiseks;
  4) huvitatud isiku kohustused valminud rajatiste Maardu linnale või teisele õigustatud isikule tasuta üleandmiseks.

  (5) Huvitatud isik peab andma või korraldama rajatiste ehitustöödele garantii, mille kehtivusaeg on vähemalt 24 kuud asjassepuutuva rajatise kasutusloa/-teatise väljastamise päevast arvates.

  (6) Juhul kui detailplaneeringukohaste lahenduste elluviimine sõltub teisest eraldiseisvast detailplaneeringu lahenduste elluviimisest, on linnal õigus nõuda, et halduslepingu kolmandaks osapooleks on ka teisest detailplaneeringust huvitatud isik.

  (7) Kui halduslepingut ei ole sõlmitud, kuid projekteerimistingimuste või ehitusloa menetluses ilmneb, et ehitamine toob kaasa vajaduse avaliku ehitise rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või uue ehitise ehitamiseks, sõlmitakse huvitatud isikuga haldusleping.

  (8) Kui detailplaneeringu menetluses on haldusleping sõlmitud ja kui pärast detailplaneeringu algatamist ilmneb, et detailplaneeringu realiseerimine toob kaasa vajaduse sotsiaalse infrastruktuuri ehitise rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või uue ehitise ehitamiseks, siis võib linnavalitsus nõuda halduslepingu muutmist.

  (9) Linnavalitsus võib halduslepingut ühepoolselt muuta või halduslepingu lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

§ 5.   Tagatised halduslepingu täitmiseks

  (1) Enne detailplaneeringu vastuvõtmist annab huvitatud isik linnale lepingu täitmise tagatised. Tagatisteks on eelkõige:
  1) linna pangakontole tasutud tagatissumma;
  2) linna kasuks seatud hüpoteek. Hüpoteek seatakse kinnistu esimesele (1.) järjekohale, vähemalt hüpoteegisummale vastava(te) turuväärtusega kinnistu(te)le. Hüpoteegi seadmise kulud kannab huvitatud isik;
  3) panga- või kindlustusseltsi tagasivõetamatu garantii.

  (2) Linnale antavate tagatiste summad peavad vastama vähemalt rajatiste 1,1-kordsele ligikaudsele kogumaksumusele ja lepingujärgse rahalise kohustuse summale.

  (3) Ligikaudse kogumaksumuse arvutamisel tuleb lähtuda käesoleva määruse §-s 6 toodust.

  (4) Erandjuhul võib linn nõustuda huvitatud isiku tagatisena hoidumisservituudi seadmisega, mille sisuks on kinnistu omaniku ja selle kinnistu jagamise teel tekkivate kinnistute igakordse omaniku kohustus mitte alustada detailplaneeringu ala kinnistul või selle jagamise teel tekkivatel kinnistutel hoone(te) ehitamist või kasutamist enne, kui on täidetud halduslepinguga võetud kohustused.

§ 6.   Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord

  (1) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse enne detailplaneeringu vastuvõtmist, lähtuvalt detailplaneeringuga kavandatavate rajatiste orienteeruvast mahust või pindalast (ühiku hind), kasutatavate ehitusmaterjalide hinnast, ehitustööde maksumusest ja muudest asjakohastest tasudest.

  (2) Rajatiste väljaehitamisega seotud eeldatavad kulud arvutatakse lähtuvalt huvitatud isiku poolt linnavalitsusele esitatud hinnapakkumisest, mis kajastavad väljaehitatavate rajatiste eeldatavat maksumust. Kui linnavalitsusel tekib kahtlus hinnapakkumises toodu õigsuses, on linnavalitsusel õigus huvitatud isiku kulul võtta võrdlev hinnapakkumine. Juhul kui huvitatud isik ei nõustu linnavalitsuse esitatud võrdleva hinnapakkumisega, kaasatakse huvitatud isiku kulul eriarvamuste kolmanda osapoolena sõltumatu ekspert.

  (3) Juhul, kui huvitatud isik ei esita rajatiste maksumuse osas omapoolseid hinnapakkumisi, lähtub linnavalitsus rajatiste ühiku hinna arvutamisel linnavalitsuse poolt sarnaste rajatiste ehitamiseks varasemalt läbiviidud riigihangete ligikaudsest maksumusest või linnavalitsuse poolt huvitatud isiku kulul tellitud rajatiste eeldatava maksumuse uuringust.

§ 7.   Avalikult kasutatava taristu tasu

  (1) Avalikult kasutatava infrastruktuuri ehitis(t)e rajamiseks kohustub huvitatud isik tasuma Maardu linnale taristutasu 3500 eurot elamuühiku kohta alates neljandast elamuühikust ning kaks eurot ärihoone ruutmeetri brutopinna kohta.

  (2) Taristutasu suurus määratakse halduslepingus.

  (3) Taristutasu makstakse ühe aasta jooksul alatest detailplaneeringu kehtestamisest.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Neeme Sild
Õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json