EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2012, 20

Reklaamimaksu kehtestamine Kadrina vallas

Vastu võetud 25.01.2012 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3, § 13 lõike 1 ja § 30 lõike 2 punkti 5 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse reklaamimaksu kehtestamise ja selle maksmise kord ning reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Kadrina valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  3) maksuhaldur – Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus;
  4) maksumaksja – maksuobjekti otsene valdaja (reklaami paigaldaja);
  5) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
  6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  7) maksuperiood – ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse
  8) reklaami paigaldamine – reklaami avalikustamise eesmärgil selle eksponeerimine avalikus kohas ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, territooriumil, ehitisel või selle osal kui see on suunatud avalikkusele;
  9) reklaami paigaldusluba – vallavalitsuse poolt antud luba reklaami paigaldamiseks ja mahavõtmiseks Kadrina valla haldusterritooriumil;
  10) reklaamipind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Kadrina valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaamipind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  11) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille abil välireklaami edastatakse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses ja teistes reklaami, sealhulgas kuulutuse või liiklusvälise teabevahendi avalikustamist, paigaldamist ja mahavõtmist, samuti reklaamimaksu tingimusi ja maksmise korda reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 3.   Reklaami paigaldamise õigus

  Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

§ 4.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtudega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
  4) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
  5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, reklaami paigaldamiseks;
  6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek.

  (2) Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
  1) maksustamisele kuuluva reklaami paigaldajal;
  2) maksustamisele mittekuuluva reklaami paigaldajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.

§ 5.   Paigaldusloa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus väljastab paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Paigaldusluba antakse reklaami eksponeerimise ajaks. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (3) Paigaldusloa väljaandmisest võib keelduda:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses, keeleseaduses, teeseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) kavandatud reklaam ei sobi vallaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  4) puuduvad käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 4-7 nimetatud kooskõlastused;
  5) varasemalt on teine reklaami paigaldaja esitanud taotluse samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  6) reklaami paigaldaja on reklaamimaksu võlglane;
  7) eelneva reklaamiloa kehtivuse ajal reklaami paigaldaja ei täitnud tähtaegselt vallavalitsuse poolt tehtud ettekirjutusi;
  8) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.   Reklaami paigaldaja kohustused ja õigused

  (1) Reklaami paigaldaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, teeseaduse ja käesoleva määruse nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
  2) tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise perioodi jooksul;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna paigaldusloas sätestatud tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 10 tööpäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korras;
  5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

  (2) Reklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja deklaratsiooni vähemalt 10 tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele reklaami paigaldaja kulul.

§ 7.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) ei ole paigaldanud reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) on esitanud paigaldusloa taotluses tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul;
  4) ei ole tähtaegselt täitnud vallavalitsuse tehtud ettekirjutusi;
  5) ei ole tähtaegselt esitanud maksudeklaratsiooni;
  6) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kolmel järjestikusel korral;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 8.   Maksuobjekt ja reklaamimaksu maksja

  (1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (2) Reklaamimaksu maksja (edaspidi maksumaksja) on reklaami paigaldaja.

  (3) Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust;
  5) spordirajatiste sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaam;
  6) kirikute ja koguduste, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  7) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam;
  8) vahetult inimeste teostatav reklaam (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  9) ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud teave informatsioonitahvlil ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimine ehituse piirdel;
  10) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ vastav teave.

§ 9.   Maksumäär

  (1) Reklaamimaksu määr kehtestatakse reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta kuus, sõltuvalt reklaamipinna suurusest järgmiselt:
  1) reklaamipinna suurus kuni kümme ruutmeetrit kaks ( 2) eurot;
  2) reklaamipinna suurus üle kümne ruutmeetri poolteist (1,5) eurot.

  (2) Juhul, kui reklaami avalikustamise aja pikkus ei ole arvestatav täiskuudes, on maksumääraks reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta 1/30 üldisest maksumäärast ühe päeva kohta.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille eksponeerimise tähtaeg on möödunud, rakendatakse omavolilise või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset reklaamimaksu määra.

§ 10.   Maksu arvutamine

  (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
  1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
  2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvestuslike pindalade summa.

  (2) Maksustamise alla kuuluvad reklaamipinnad, mille suurus ületab 2,0 m2. Kui reklaamipind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini.

§ 11.   Maksuperiood

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 12.   Maksudeklaratsioon ja maksu tasumine

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 2) hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

  (2) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma kogu maksuperioodi kohta. Vallavalitsuse raamatupidamine väljastab maksudeklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Üldjuhul maksumaksja tasub maksusumma Kadrina valla eelarvesse hiljemalt 15. päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks. Alla 50-eurosendist summat ei arvestata, 50 eurosenti ja üle selle ümardatakse täiseuroks.

  (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

  (4) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvutatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud määraga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhaldur või tema poolt volitatud isik reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise vallavalitsus reklaami paigaldaja kulul.

  (4) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 14.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksja või muu menetlusosaline , kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri haldusakti või toimingu peale vaie maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (3) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 15.   Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

  (1) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 1531 ja/või § 154 järgi.

  (2) Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 3891 ja/või § 3892 järgi.

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitusel edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2012

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json