Teksti suurus:

Loksa Lasteaia põhimääruse muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2013, 5

Loksa Lasteaia põhimääruse muutmine

Vastu võetud 19.06.2013 nr 10

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõige 2 punkti 1, lõige 3, Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määruse nr 20 „Loksa Lasteaia põhimäärus“ § 10 lõike 1 alusel ning arvestades Loksa Lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ettepanekuid (13.06.2013 nr 10-2/380).

§ 1.   Loksa Lasteaia põhimääruse muutmine

  Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määrusesse nr 20 „Loksa Lasteaia põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Loksa Lasteaed Õnnetriinu põhimäärus“
  2) paragrahv 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteasutuse nimetus on Loksa Lasteaed Õnnetriinu (edaspidi lasteaed).“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Järgmistes Loksa Linnavolikogu määrustes asendatakse sõnad „Loksa Lasteaed“ sõnadega „Loksa Lasteaed Õnnetriinu“:
  1) Loksa Linnavolikogu 30.06.2011 määrus nr 23 „Lapsevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Loksa Lasteaias“;
  2) Loksa Linnavolikogu 24.03.2011 määrus nr 8 „Loksa linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused“;
  3) Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määrus nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json