Teksti suurus:

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2013, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 25.04.2013 nr 7
RT IV, 30.04.2013, 72
jõustumine 03.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2013RT IV, 26.06.2013, 529.06.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhise ning hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord.

§ 2.   Linna arengukava ja eelarvestrateegia

  (1) Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Eelarvestrateegia on arengukava osa, mis on linna arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Loksa linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuse taotlemisel.

§ 3.   Linna arengukava ja eelarvestrateegia sisu

  (1) Kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui linnal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

  (2) Arengukava koosneb:
  1) tegevusvaldkondade hetkeolukorra analüüsist, tuues välja arengueeldused ja probleemid;
  2) tegevusvaldkondade strateegilistest eesmärkidest;
  3) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikest ülesannetest ja tegevuskavast;
  4) eelarvestrateegiast;
  5) visioonist.

  (3) Tegevuskava sisaldab aastatele jagatud tegevuste loetelu, mis on vajalikud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks koos maksumuse ja finantseerimisallikate määratlemisega.

  (4) Eelarvestrateegia osas esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nõutud andmed.

§ 4.   Linna arengukava koostamine ning muutmine

  (1) Arengukava (s.h eelarvestrateegia) koostamiseks ja muutmiseks korraldab linnapea arutelusid töörühmas, kuhu võivad kuuluda volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, ametnikud, hallatavate asutuste juhid ning teised isikud linnapea kutsel.

  (2) Töörühma otsustuste alusel koostab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) 15. juuni arengukava kinnitamise või muutmise määruse eelnõu ning avalikustab arengukava eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid arengukava eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

  (3) Vajadusel korraldab linnavalitsus avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks.

  (4) Avalikus arutelus heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb linnavalitsus arengukava eelnõus vastavad täiendused ning parandused ning esitab eelnõu hiljemalt 15. septembriks Loksa Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu).

§ 5.   Linna arengukava kinnitamine, avalikustamine, aruandlus

  (1) Linnavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatused määrusega hiljemalt 15. oktoobriks.

  (2) Arengukavva üksikute erakorraliste muudatuste sisseviimisel järgitakse paragrahv 4 lõigetes 2-4 sätestatud menetlusreegleid.

  (3) Arengukava ning linnavolikogu ja linnavolikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.

  (4) Pearaamatupidaja esitab Rahandusministeeriumile andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

  (5) Linnavalitsus esitab arengukava täitmise aruande (sh eelarvestrateegia täitmise aruande) majandusaasta aruande koosseisus linnavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Linnavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

§ 6.   Valdkonnapõhise arengukava koostamine ja kinnitamine

  (1) Valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb linna ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse Loksa linna arengukava ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid. Valdkonnapõhise arengukava koostamise vajaduse määrab linnavalitsus.

  (2) Valdkonnapõhine arengukava koostatakse pärast arengukava vastuvõtmist ja see hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

  (3) Valdkonnapõhise arengukava koostamise ja muutmise otsustab ning korraldab linnavalitsus, kes avalikustab arengukava eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

  (4) Vajadusel korraldab linnavalitsus avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (5) Avalikus arutelus heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb linnavalitsus arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab selle kinnitamiseks linnavolikogule.

  (6) Valdkonnapõhise arengukava kinnitab linnavolikogu.

§ 7.   Hallatava asutuse arengukava koostamine ja kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse asutuse järjepideva arengu tagamiseks vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks lähtuvalt senise tegevuse analüüsist ja hetkeolukorra kaardistamisest ning kooskõlas linna arengukavaga.

  (2) Hallatava asutuse arengukava peab olema vastu võetud enne eelarveaasta eelarve vastuvõtmist.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamise vajaduse määrab linnavalitsus. Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik Loksa Gümnaasiumile ja Loksa Lasteaiale Õnnetriinu (edaspidi haridusasutused). Haridusasutuse arengukava koostamisel järgitakse seaduses sätestatud nõudeid.
[RT IV, 26.06.2013, 5 - jõust. 29.06.2013]

  (4) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab asutuse juht.

  (5) Haridusasutuse arengukava projekt kooskõlastatakse hoolekogu ja pedagoogilise ja/või õppenõukoguga, õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesindusega.

  (6) Hallatava asutuse juht esitab linnavalitsusele arengukava projekti koos tegevuskavaga järgnevaks neljaks eelarveaastaks. Arengukava projektiga koos esitatakse aruanne asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise/mittesaavutamise kohta eelneval perioodil.

  (7) Linnavalitsus esitab kahe nädala jooksul peale arengukava projekti saamist oma ettepanekud arengukava projekti kohta.Lõike tekst

  (8) Linnavalitsuse kooskõlastatud arengukava projekti põhjal koostab abilinnapea asutuse arengukava kinnitamise eelnõu koos seletuskirjaga ning avalikustab arengukava eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

  (9) Vajadusel korraldab linnavalitsus avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks avaliku arutelu.

  (10) Avalikus arutelus heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb linnavalitsus arengukava eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab selle kinnitamiseks linnavolikogule.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json