HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2013, 12

Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 13.06.2013 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Sindi Linnavalitsuse hallatavate Sindi Gümnaasiumi (edaspidi gümnaasium), Sindi Lasteaia (edaspidi lasteaed), Karl Jüri Rammi nimelise Sindi Muusikakooli (edaspidi muusikakool) (edaspidi koos munitsipaalasutused) juhtide ja töötajate töötasu alused.

§ 2.   Munitsipaalasutuste juhtide ja asetäitjate töötasud

  (1) Munitsipaalasutuste juhtide töötasude määrade vahemik on:
  1) gümnaasiumi direktor 910-1365 eurot;
  2) lasteaia direktor 880-1100 eurot;
  3) muusikakooli direktor 712-888 eurot.

  (2) Õppealajuhataja ja direktori asetäitja töötasu on 15-40 % madalam juhi töötasust.

§ 3.   Munitsipaalasutuste töötajate töötasud

  (1) Üldhariduskoolide õpetajate töötasu kehtestamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud munitsipaalkoolide õpetajate töötasu alammääradest.

  (2) Kõrgharidusega lasteaia ja muusikakooli õpetaja töötasude määrade vahemik vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule on:
  1) noorempedagoog 480-580 eurot;
  2) pedagoog 548-715 eurot;
  3) vanempedagoog 609-822 eurot;
  4) pedagoog-metoodik 860-1014 eurot.

  (3) Keskeriharidusega ja keskharidusega pedagoogi, välja arvatud gümnaasiumi õpetaja, töötasu määrade vahemik vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule on:
  1) noorempedagoog 464-490 eurot;
  2) pedagoog 493-665 eurot;
  3) vanempedagoog 548-768 eurot.

  (4) Muude alade erialase kõrgharidusega erialaspetsialisti töötasu määrade vahemik on 442-781 eurot.

  (5) Muude alade kesk-eriharidusega erialaspetsialisti (lõikes 5 nimetatud erialaspetsialist, kes omab erialalist kesk-eriharidust või mitte erialalist kõrgharidust) töötasu määrade vahemik on 380-781 eurot.

  (6) Keskharidusega spetsialisti, keskastme spetsialisti, teenindustöötaja ja oskustöölise erialatöödel töötasu määrade vahemik on 328 -666 eurot.

  (7) Lihttöölise ja abipersonali töötasu määrade vahemik on kehtiv palga alammäär kuni 480 eurot.

§ 4.   Lisatasude ja toetuste määramine

  (1) Linnapeal on õigus linna eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata munitsipaalasutuste juhtidele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid preemiaid.

  (2) Munitsipaalasutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 30% tegelikust töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus.
  2) lisatasusid ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 30% asendaja tegelikust töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta.

  (3) Munitsipaalasutuse juhi ja juhi asetäitjate poolt õppetundide andmise ja klassijuhatamise eest tööajas lisatasu määramise aluseks on avaldus Sindi Linnavalitsusele õppeaasta alguses ja mahuks nädalas kuni 6 õppetundi.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Sindi Linnavolikogu 17.02.2011 määrus nr 19 „Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhend“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2013.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json