Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Muhu valla stipendiumite määramise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2014, 16

Muhu valla stipendiumite määramise kord

Vastu võetud 16.04.2014 nr 15
RT IV, 26.04.2014, 82
jõustumine 29.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2014RT IV, 26.06.2014, 1129.06.2014

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a määruse nr 196 „Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Muhu valla eelarvest antavate Muhu valla stipendiumite määramise kord.

  (2) Stipendiumeid antakse igal aastal, välja andjaks on Muhu Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

  (3) Stipendiumi eesmärk on:
  1) väärtustada inimesi, kelle loomingulisus, ettevõtlikkus ja pühendumus oma tegevuse vastu on positiivselt mõjutanud valla arengut ja toonud vallale tuntust;
  2) toetada andekaid, rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori, õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.

§ 2.   Stipendiumide liigid

  Käesoleva korra alusel antavad stipendiumid jagunevad:
  1) tunnustusstipendiumid;
  2) õppestipendiumid.

§ 3.   Tunnustusstipendium

  (1) Tunnustusstipendiumeid antakse kolmes kategoorias:
  1) stipendium „Muhu valla hariduspreemia“;
  2) stipendium „Muhu valla kultuuripreemia“;
  3) stipendium „Muhu valla spordipreemia“.

  (2) Igas kategoorias antakse välja üks tunnustusstipendium aastas.

  (3) Tunnustusstipendiumi määramisel arvestatakse:
  1) Muhu nime teadvustamist väljaspool Muhu;
  2) elutööd;
  3) saavutusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  4) tegevuste ja saavutuste kõlajõudu Muhus;
  5) ühiskondliku aktiivsust oma valdkonna populariseerimisel.

§ 4.   Õppestipendium

  (1) Õppestipendiumid jagunevad viieks kategooriaks:
  1) stipendium ülikoolis õppivale noorele;
  2) stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele;
  3) stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja“;
  4) stipendium „gümnaasiumi medalist“;
  5) stipendium „aasta täiskasvanud õppija“.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 antakse mõlemas kategoorias välja viis stipendiumi ning punktides 3, 4 ja 5 antakse stipendiumeid vastavalt olukorrale.

  (3) Õppestipendiumite määramisel võetakse aluseks õppe- ja teadustöötulemusi või edukust loomingulises- ja sporditegevuses.

§ 5.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Vallavalitsus kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi ning avaldab konkursitingimused ja –teate ajalehes Muhulane ning vallavalitsuse veebilehel hiljemalt neli nädalat enne stipendiumi taotluste esitamiseks seatud tähtaega.

  (2) Stipendiumi saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada stipendiumi taotleja või stipendiumi kandidaadi ülesseadja poolt põhjendatud kirjalik taotlus taotluste esitamiseks seatud tähtajaks.

  (3) Taotluste esitamise tähtajad on:
  1) tunnustusstipendiumite esitamisel 01. veebruar;
  2) õppestipendiumite esitamisel 01. juuni.

  (4) Taotluse tunnustusstipendiumi kandidaatide kohta saavad esitada:
  1) füüsilised isikud;
  2) juriidilised isikud;
  3) volikogu komisjonid;
  4) vallavalitsus.

  (5) Iga taotluse esitaja võib esitada igasse kategooriasse ühe kandidaadi.

  (6) Taotluse õppestipendiumile saavad esitada:
  1) ülikoolis õppiv noor;
  2) kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppiv noor;
  3) põhikooli/ gümnaasiumi õppenõukogu;
  4) täiskasvanud õppija;
  5) ülikooli, kutseõppeasutusse või rakenduskõrgkooli loomingu-või spordivaldkonda õppima suunduv noor;
  6) vallavalitsus.

  (7) Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja ja/või kandidaadi esitaja:
  1) nimi ja kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
  2) taotletava stipendiumi põhjendus;
  3) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (õppestipendiumi puhul);
  4) väljavõte õpinguraamatust (õppestipendiumi puhul).

  (8) Taotlused esitatakse kirjalikult valla kantseleisse või valla meiliaadressile [email protected].

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Laekunud taotlused edastatakse menetlemiseks vallavalitsuse poolt moodustatud stipendiumikomisjonile, kes selgitab välja stipendiumite saajad igas kategoorias ja esitab oma otsuse vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Puudustega stipendiumitaotluste esitajatele tehakse ettepanek need antud tähtajaks kõrvaldada.

  (3) Muhu valla stipendiaadid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Muhu valla stipendiume ei määrata üldjuhul samale isikule kolmel järjestikusel aastal.

  (5) Stipendiumide suurused kinnitatakse Muhu Vallavalitsuse poolt, arvestades iga aasta eelarves Muhu Vallavolikogu poolt kinnitatud stipendiumide kogusummat.

  (6) Stipendiumide saajad avalikustatakse Muhu valla kodulehel.

  (7) Põhjendatud kaalutlustel võib komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku jätta stipendium välja andmata.

  (8) Põhjendatud kaalutlustel võib vallavalitsus korraldada täiendava taotlusvooru õppestipendiumite väljaandmiseks.
[RT IV, 26.06.2014, 11 - jõust. 29.06.2014]

§ 7.   Stipendiumi üleandmine

  (1) Tunnustusstipendiumiga kaasneva valla tänukirja annavad üle volikogu esimees ja vallavanem Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

  (2) Tunnustusstipendiumi rahaline stipendium kantakse vallavalitsuse poolt stipendiaadi pangakontole peale tunnustuse üleandmist.

  (3) Õppestipendiumid kantakse stipendiaadi pangakontole vallavalituse korralduse alusel.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json