KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2014, 20

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 18
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Ürituse luba

  Kohila valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust (edaspidi üritus) korraldada ja pidada Kohila Vallavalitsuse (edaspidi loa andja) poolt väljastatud ürituse loa alusel.

§ 2.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus ja laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  2) osalejate eeldatav arv;
  3) toimumise koht ja vajadusel liikumisteekond;
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui üritust soovitakse pidada kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni (v.a ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit), siis põhjendatakse ajavalikut;
  5) korraldaja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress);
  6) teave kasutatava heli- ja pürotehnika kohta;
  7) vajadusel turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  8) liikluskorraldust tagava isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) märge alkohoolsete jookide käitlemise kohta;
  10) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise kohta.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse aja- ja tegevuskava;
  2) asukoha ja inventari asendiplaan (joonis);
  3) liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisskeem, liiklusreguleerijate asukohad.

  (3) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

  (4) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 3.   Ürituse loa andmisest keeldumine ja selle kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa andja võib võib ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) see on vajalik avalikku korda ähvardava ohu ennetamiseks või ohukahtluse korral ohu väljaselgitamiseks.
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal toimub mõne teise avaliku kogunemise läbiviimine;
  3) avalik üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu.

  (2) Loa väljaandja võib korraldamise ja pidamise loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui korraldaja:
  1) esitas loa taotluses ürituse läbiviimise kohta vale- või mittetäielikke andmeid ja neid asjaolusid teades ei oleks loa andja üritusele luba andnud;
  2) ei täida avaliku ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja/või ürituse loa lisatingimusi;
  3) ilmnevad loa kehtetuks tunnistamist tingivad muud asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (3) Loa andja teavitab viivitamata üritusele nõusoleku andmisest asukohajärgset prefektuuri ja päästekeskust.

§ 4.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma käesoleva määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud lisatingimusi (sh kaasama loa andja
nõudmisel turvateenuseid osutava ettevõtja ja/või liiklusreguleerija);
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse ning lõpetama ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  3) olema kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste täitmiseni;
  4) tagama heakorra ja jäätmekäitluse (sh piisaval arvul jäätmekogumismahutite ja tualettruumide olemasolu);
  5) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 231 lg 2 sätestatud alaealise liikumisvabaduse piirangu algust;
  6) korrastama kasutatud alad üritusele järgneva päeva kella 17.00-ks, kui loa andja ei ole määranud teistsugust tähtaega;
  7) taastama ürituse käigus rikutud haljastuse;
  8) alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral olema esitanud majandustegevuse registrile kehtiva majandustegevusteate;
  9) kooskõlastama reklaamide paigaldamise ning teede- ja tänavate sulgemise vastavalt kehtivale korrale.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud korra kohaselt.

Jüri Vallsalu
Kohila vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json