KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2014, 41

Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 12.06.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Häädemeeste valla haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (2) Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.

  (3) Spordiürituse korraldamiseks peab olema vallavalitsuse luba, mis taotletakse spordiseaduses sätestatud korras.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused ürituse läbiviimisel

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) täitma tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma õigusaktides sätestatud avalikus kohas käitumise ja heakorranõudeid;
  5) tagama alkoholiseaduses, tubakaseaduses, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutest kinnipidamise;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  7) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  8) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
  9) tagama ürituse toimumise kohas vajalikul hulgal prügikastide ja välikäimlate olemasolu ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab üldjuhul vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimist esitama Häädemeeste Vallavalitsusele vormikohase taotluse (määruse lisa nr 1), millel on kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (2) Avaliku ürituse taotlus tuleb eelnevalt kooskõlastada Lääne Prefektuuri Korrakaitsebüroo Pärnu politseijaoskonna Häädemeeste konstaablijaoskonna ja vajadusel Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna Häädemeeste päästekomandoga.

  (3) Kui ürituse läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada, esitab korraldaja peale avaliku ürituse korraldamise loa saamist, kuid vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist Häädemeeste Vallavalitsusele teede ja tänavate sulgemise taotluse teeseaduses sätestatud nõudeid järgides.

  (4) Kui üritusel soovitakse kaubelda, peab kaubanduse korraldaja taotlema loa kaubandustegevuse seaduses sätestatud korras.

  (5) Avalikel üritusel või tiheasustusega asulas ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab selle korraldajal olema vallavalitsuse luba, mis taotletakse lõhkematerjaliseaduses sätestatud korras.

  (6) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeameti Lääne päästekeskusega. Taotluse vorm on kättesaadav Päästeameti Lääne päästekeskuse veebileheküljel http://www.lepk.ee/net .

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

  (1) Häädemeeste Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 10 päeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates või keeldub loa väljaandmisest. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa andmisel märgitakse korraldusele:
  1) ürituse nimi;
  2) korraldaja nimi, elukoht/aadress, isikukood/registrinumber ja kontakttelefon;
  3) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  4) ürituse läbiviimise koht;
  5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

  (3) Vallavalitsus teavitab pärast avaliku ürituse loa väljastamist viivitamata Lääne Prefektuuri Korrakaitsebüroo Pärnu politseijaoskonna Häädemeeste konstaablijaoskonda Häädemeeste valla haldusterritooriumil peetavast üritusest.

  (4) Korrakaitseseaduse § 56 lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelu erandkorras mittekohaldamise avalikul üritusel või mujal kui avalikus kohas otsustab vallavalitsus vastava taotluse alusel.

§ 6.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib keelduda avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmisest järgmistel juhtudel:
  1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui avaliku ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa väljaandmisest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Häädemeeste Vallavalitsus paneb informatsiooni avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmise kohta Häädemeeste valla veebilehele www.haademeeste.ee

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamiseks antud loa, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastanud ametkondade tingimusi ja ettekirjutusi.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamine

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumisel vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses sätestatud korras.

  (3) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega tekitatud materiaalse kahju ja/või kahju likvideerimisega tekitatud kulutused kuuluvad hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2014.a.

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

Lisa Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise taotlus

/otsingu_soovitused.json