Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2017, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks

Vastu võetud 17.06.2015 nr 13
RT IV, 26.06.2015, 3
jõustumine 01.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT IV, 01.07.2017, 604.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk ja mitterahaline toetus

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Rakvere Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) hallatavate asutuste valitsemisel olevate ruumide ja rajatiste (edaspidi: ruumid) kasutamiseks mitterahalise toetuse (edaspidi: toetus) andmise alused ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

  (11) Määruses ruumide kohta sätestatut, välja arvatud määruse § 2 ja § 3 lg 4, kohaldatakse ka ruumidele, mille omanik ei ole Rakvere linn ja mille kasutamine toimub muul õiguslikul alusel. Ruumide valitseja ülesannete täitja määrab Rakvere linnavalitsus.
[RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

  (2) Toetuse eesmärgiks on spordi- ja kultuuritegevuse valdkonnas harrastusvõimaluste loomine eelkõige Rakvere linna elanikele.

  (3) Toetuseks käesoleva määruse tähenduses on ruumide kasutamine tasuta või soodustingimustel, välja arvatud määruse paragrahvis 2 sätestatud juhud.

§ 2.   Ruumide kasutamine hallatava asutuse ja erakooli tegevuseks

  (1) Linnavalitsuse hallataval asutusel (sh haridusasutus) on õigus oma põhitegevuseks kasutada tasuta teise hallatava asutuse ruume. Ruumide kasutamine toimub asutuste omavahelisel kokkuleppel.

  (2) Rakvere linna haldusterritooriumil asuval ja erakooliseaduse alusel tegutseval üldharidusasutusel ning huvikoolil on õigus kasutada tasuta ruume õppekavas sätestatud õppeaine õppe korraldamiseks. Ruumide kasutamine toimub erakooli pidaja ja ruumide valitseja vahel sõlmitud kasutuslepingu alusel.

2. peatükk Toetuse tingimused ja taotleja 

§ 3.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetust antakse Rakvere linna haldusterritooriumil toimuvaks regulaarseks kultuuri- või sporditegevuseks. Toetuse hulka arvatakse ka toetuse saaja regulaarse kultuuri- või sporditegevusega seotud sündmuse korraldamine toetuse alusel antud ruumis ja ajal.

  (2) Regulaarne spordi- või kultuuritegevus käesoleva määruse mõttes on treening- või kultuurialane tegevus (edaspidi: põhitegevus), mis toimub vähemat kaheksal kuul aastas (12- kuulises ajavahemikus) ja põhitegevuse sagedus on vähemalt üks kord nädalas.

  (3) Toetust ei anta projektideks ja sündmusteks (näitused, messid, spordivõistlused, kontserdid jms), välja arvatud:
  1) esindusvõistkonna kodumängudeks
  2) sündmusele, mis linnavolikogu otsusega on nimetatud esindusürituseks;
  3) käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (4) Toetust saab taotleda ajavahemikuks, mil ruume ei kasuta käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud asutused.

§ 4.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust on õigustatud taotlema mittetulundusühing või sihtasutus (edaspidi: taotleja), mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotleja põhitegevuseks põhikirjajärgselt on spordi ja/või kultuuri arendamine või eakatele või puuetega isikutele suunatud tegevused, sh huvitegevuse korraldamine;
  2) taotleja asukohana mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on märgitud Rakvere linn;
  3) taotleja tegevuses osalejate või liikmete arv on vähemalt 8 ning osalejatest vähemalt 2/3 on rahvastikuregistris Rakvere linna elanikena registreeritud füüsilised isikud;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  5) taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
  6) taotleja on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal ruumi valitsejaga sõlmitud kasutuslepingus sätestatud tingimused;
  7) taotlejal puuduvad taotluse esitamise päeva seisuga täitmata rahalised kohustused Rakvere linna ees või juhul, kui on rahalise kohustuse täitmise kohta sõlmitud maksegraafik, ei tohi olla võlgnevust maksegraafiku täitmisel.

  (2) Täiendavalt lõikes 1 nimetatud taotlejatele on õigustatud toetust taotlema Rakvere linnavolikogu poolt esindusvõistkonnaks või esinduskollektiiviks nimetatud taotleja.

§ 5.   Toetuse määr ja soodustingimused

  (1) Põhitegevuse toetust antakse võimalusel soovitud mahus, arvestades käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 4 sätestatut. Toetuse andmisest keeldutakse, kui ei ole enam vabu ruume.

  (2) Soodustingimustel antakse kasutada ruume projektideks ja sündmusteks, mille sihtgrupiks on noored vanuses kuni 19 aastat (k.a.). Soodustingimuseks on ruumide kasutusse andmine kuni 90%-lise soodustusega. Soodustuse määra kinnitab linnavalitsus. Soodustuse määramisel arvestatakse ruumi valitseja põhjendatud ettepanekut, kättesaadavust sihtrühmale (tasuta üritus jms) ja Rakvere linna noorte osakaalu. Soodustingimustel kasutamise taotleja peab vastama § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud nõuetele.
[RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

3. peatükk Toetuse andmine 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele.
[RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

  (11) Pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist võib esitada taotlust vabadele aegadele vahemikus 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini jooksvalt. Taotlus tuleb esitada 21 päeva enne toetuse kasutamise algust.
[RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) andmed taotleja kohta (nimi ja kontaktandmed);
  2) andmed taotleja põhitegevuse kohta;
  3) taotleja põhitegevuses osalejate koguarv ning Rakvere linna elanike arv (ei pea esitama esindusvõistkond ja –kollektiiv);
  4) toetuse kasutamise otstarve ning taotletava toetuse maht;.
  5) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.

  (3) Kõik taotlusele lisatavad dokumendid peavad olema viseeritud taotleja seadusjärgse esindusõigusega või volitatud isiku poolt. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) kavandatav ruumide kasutusgraafik (nädalapäevad ja kellaaeg), mis peab olema eelnevalt kooskõlastatud ruumi valitsejaga. Ruumi valitseja peab kooskõlastamisel arvestama määruse § 3 lõikes 4 sätestatuga;
  2) Rakvere linna elanikest osalejate või liikmete arv koos nime ja isikukoodi äranäitamisega (ei pea esitama esindusvõistkond ja –kollektiiv).

  (4) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva määruse nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevale määrusele. Puuduste korral taotluses määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Toetuse andmise või andmata jätmise otsustab Rakvere linnavalitsus arvestades linnaeelarve võimalusi. Rakvere linnavalitsus võib eraldada toetust kuni 24 kuuks.
[RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

  (3)
[Kehtetu RT IV, 01.07.2017, 6 - jõust. 04.07.2017]

  (4) Toetuse andmise korraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) toetuse kasutamise ajavahemik;
  3) ruumi aadress, mille kasutamiseks toetust antakse;
  4) ruumi kasutamise otstarve;
  5) toetuse maksimaalne suurus rahaliselt väljendatuna.

4. peatükk Toetuse kasutamine 

§ 8.   Toetuse kasutamine

  (1) Linnavalitsus saadab ärakirja toetuse määramise korraldusest e- postiga toetuse taotlejale ja vastava ruumi valitsejale.

  (2) Ruumi kasutamisgraafiku (kellaajad ja nädalapäevad) ja muud tingimused lepivad kokku ruumi valitseja ja taotleja kasutuslepingus. Toetuse saaja kasutab ruume vastavalt sõlmitud kasutuslepingu tingimustele.

  (3) Ruumi valitsejal on õigusteha muudatusi ruumi kasutamisgraafikus, kui ruumi valitsejal tekib võimalus sõlmida ruumi tasu eest kasutamise leping. Ruumi valitseja teavitab toetuse saajat sellest ette kasutuslepingus kokkulepitud korras ja tähtajal. Kui toetuse saaja soovib ise ruume samadel tingimustel tasu eest kasutada, teavitab ta sellest ruumi valitsejat kümne päeva jooksul arvates ruumi tasu eest kasutamise teate saamisest. Ruumi valitseja on sellisel juhul kohustatud sõlmima ruumi tasu eest kasutamise lepingu toetuse saajaga.

  (4) Ruumi valitseja peab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud asjaoludel ning sobivate ruumide olemasolul toetuse saajale pakkuma määratud toetuse kasutamata mahu ulatuses teisi ruume. Kui toetuse saaja ei soovi ruume tasu eest kasutada või sobivaid ruume ei ole või toetuse saaja ei soovi neid kasutada, jääb toetus vastavas mahus kasutamata ning seda ei asendata muul viisil.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata hallatavatele asutustele ja erakoolidele, mis kasutavad ruume määruse § 2 alusel.

§ 9.   Toetuse kasutamise kontrollimine ja toetuse lõpetamine

  (1) Kui toetuse kasutamisel selgub, et toetuse saaja ei vasta enam käesoleva määruse paragrahvides 3 ja 4 sätestatud nõuetele, on linnavalitsusel õigus otsustada toetuse kasutamise lõpetamine ja nõuda sisse tasu ruumide kasutamise eest vastavalt kinnitatud hinnakirjale. Sellekohase kirjaliku ettepaneku linnavalitsusele esitab ruumide valitseja tingimuste mittetäitmise tuvastamisest viie tööpäeva jooksul.

  (2) Ruumi kasutuslepingu tingimuste rikkumisel on ruumi valitsejal õigus kasutusleping lepingus või seaduses sätestatud alustel erakorraliselt üles öelda. Ruumi valitseja teavitab kasutuslepingu ülesütlemisest viivitamatult linnavalitsust ning toetuse andmise korraldus tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Ruumi mittekasutamisest on toetuse saaja kohustatud ruumi valitsejale igakordselt eelnevalt teatama ruumi valitsejaga kokkulepitud viisil ja tähtajal. Ruumi mittekasutamisest teatamise kohustuse täitmata jätmisel väheneb rikkumisele järgneval kuul ruumide kasutusõigustähtaegselt teatamata ja kasutamata tundide ulatuses. Kasutusõiguse vähendamise korraldab ruumide valitseja, kandes selle ruumide kasutamise ajagraafikusse. Juhul, kui toetuse saaja kohustuste täitmata jätmine on toimunud vähemalt kahel korral, on linnavalitsusel õigus otsustada toetuse kasutamise lõpetamine ja nõuda sisse tasu ruumide kasutamise eest vastavalt sõlmitud lepingule ja kehtestatud hinnakirjale.

§ 10.   Toetusest loobumine

  (1) Toetuse saajal on toetuse kasutamise ajal õigustoetusest loobuda.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse kasutaja linnavalitsusele ja ruumide valitsejale kirjaliku teate, milles märgitakse ära loobumise alguskuupäev ja loobumise põhjus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse rakendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.augustil 2015.a.

/otsingu_soovitused.json