ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2015, 28

Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, piirhinna kooskõlastamise kord ja soojusettevõtja arenduskohustus

Vastu võetud 16.02.2010 nr 12
jõustumine 22.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2015RT IV, 26.06.2015, 1029.06.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning kaugkütteseaduse § 5 lõike 6, § 9 lõike 3, § 10 ja § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärgiks on kehtestada Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja kaugküttevõrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustus.

  (2) Käesolevat määrust tuleb käsitleda koos Kaugkütteseadusega.

§ 2.   Mõisted

 
  1) kaugküte on soojusenergia tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusenergiaga kaugküttesüsteemi kaudu;
  2) kaugküttesüsteem on soojusenergia tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojusenergia tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised;
  3) kaugküttevõrk (edaspidi võrk) on torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojusenergia jaotamiseks, samas võrguks ei loeta kaugkütteseaduse tähenduses tarbijapaigaldisi;
  4) tarbijapaigaldis on kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul maal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusenergiaga;
  5) liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;
  6) võrgu teeninduspiir on piir, milleni võrguettevõtja lepingu alusel kaugküttesüsteemi haldab;
  7) võrgupiirkond on maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtja omandis või valduses olevat võrku;
  8) tegevuspiirkond on tegevusloaga kindlaks määratud ala, kus soojusettevõtja tegutseb;
  9) tarbija on isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat soojusenergiat;
  10) liitumine on tarbijapaigaldise ühendamine võrguga:
  11) soojusettevõtja (võrguettevõtja) on ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on soojuse tootmine, jaotamine või müük, ning vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest.

2. peatükk KAUGKÜTTEPIIRKONNA PIIRID 

§ 3.   Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid on määratud kaartidel lisas 1.

  (2) Märjamaa vallas on neli kaugküttepiirkonda:
  1) Tehnika tänava kaugküttepiirkond, mis hõlmab järgmisi aadresse: Tehnika tänav 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Tehase tänav 1, 3; Laane tänav 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Tööstuse tänav 1, 3; Pargi tänav 1,1a, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
  2) Pärna tänava kaugküttepiirkond, mis hõlmab järgmisi aadresse: Pärna tänav 1, 2, 4, 8, 8 AJ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16c, 16b, 16a, 16/1a, 16/1, 18, 22, 22a, 22b, 22c; Pihlaka tänav 2, 4.
  3) Orgita küla kaugküttepiirkond, mis hõlmab järgmisi aadresse: Orgita keskus 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13a, 20, 22, 24, 24a, 26, 28, 30, 30a, 32, 32a, 34, 36, 38; Midrimaa, Mõisa, Tiigi, Veski, Vahtra, Saarealuse töökoda, Lauda, Katlamaja, Aedniku, Pargi, Koopa.
  4) Keskalevi kaugküttepiirkond, mis hõlmab järgmisi aadresse: Pärnu mnt 48, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 64a, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 69a, 69b, 70, 71, 72, 73, 75, 75a, 77; Raadio tänav 2, 4; Haimre pst 1, 3, 5; Lauluväljaku tänav 24, 26; Sauna tänav 1, 1a, 2, 3, 4, 6; Veski tänav 1, 3, 4, 5, 6; Oru tänav 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Veetorni tänav 4, 4a, 6; Muru tänav 3, 4, 5, 6; Tamme tee 1; Rangu tänav 1,2; Keskpark.
[RT IV, 26.06.2015, 10 - jõust. 29.06.2015]

3. peatükk KAUGKÜTTEVÕRGUGA LIITUMISE JA VÕRGUST ERALDUMISE KORD 

§ 4.   Kaugküttevõrguga liitumine

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusenergiaga varustamiseks, välja arvatud käesolevas määruses § 5 nimetatud erandjuhtudel.

  (2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

  (3) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga, välja arvatud tiheasustusega uusehitiseks planeeritaval maa-alal asuvad isikud.

  (4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (5) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub Kaugkütteseadusega sätestatud korras.

§ 5.   Erandid muude kütteviiside kasutamise lubamiseks

  (1) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusenergiaga varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  3) ehitised, mille soojusenergiaga varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise: maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, bioenergia, soojuspump jne.
  4) ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojusenergiat;
  5) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile on alla 40 kW.
[RT IV, 26.06.2015, 10 - jõust. 29.06.2015]

  (2) Loa lõikes 1 loetletud erisuste kasutamiseks annab Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) projektide läbivaatamise ja kinnitamise käigus.

§ 6.   Kaugküttevõrgust eraldumine

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumise ja soojusenergia ostu-müügilepingute lõpetamisega.

  (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) võrgu kaudu soojusenergiaga varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
  2) ehitise rekonstrueerimisel selliselt, et soojusenergiaga varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise;
  3) ehitise soojusenergiaga varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojusenergia vajaduse rahuldamiseks tehnoloogilist jääksoojusenergiat.

  (3) Eraldumist taotlev tarbija peab soojusettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse.

  (4) Soojusettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (5) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks vähemalt 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest arvates;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (6) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma soojusettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

4. peatükk KAUGKÜTTE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED, PIIRHINNA KOOSKÕLASTAMISE KORD JA SOOJUSETTEVÕTJA ARENDUSKOHUSTUS 

§ 7.   Kvaliteedinõuete tagamine

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusenergiaga.

  (2) Kaugküttevõrgus peab soojusettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja temperatuurigraafikut, milles on tarbijaga kokku lepitud.

  (3) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojusenergia tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojusenergia ostu-müügilepingus.

§ 8.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja peab arendama oma võrke lähtudes valla üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise vajadusest. Kaugküttepiirkonnas algatatud planeeringud kooskõlastatakse soojusettevõtjaga.

  (2) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusenergiaga varustamine.

§ 9.   Soojusenergia piirhinna kooskõlastamise kord

  (1) Soojusettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga vastavalt kaugkütteseadusele.
[RT IV, 26.06.2015, 10 - jõust. 29.06.2015]

  (2) Soojusenergia piirhind tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud:
  1) vajalike tegevuskulude katmine soojusenergia tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks;
  2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3) keskkonnanõuete täitmine;
  4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  5) põhjendatud tulu.

  (3) Soojusettevõtja poolt taotletud soojusenergia piirhinna kooskõlastamisel lähtub vallavalitsus eelkõige Kaugkütteseaduse §-des 8 ja 9 sätestatust.

  (4) Vallavalitsus teeb soojusenergia piirhinna kooskõlastuse kohta otsuse 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest soojusettevõtja poolt.

  (5) Vallavalitsuse nõudel peab soojusenergia müüja selgitama ja põhjendama piirhinna moodustamise aluseid.

  (6) Vallavalitsus võib kaasata soojuse piirhinna kehtestamise kooskõlastamiseks sõltumatu kaugkütte eksperdi.

  (7) Soojusettevõtja võib taotleda hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojusenergia piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojusenergia hinda mõjutavate tegurite (nt hinna muutuvkulu komponentide muutumine) ilmnemisel.

  (8) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojusenergia piirhinna ja müüdava soojuse tegeliku müügihinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist oma kodulehel ja esitama Märjamaa vallale taotluse uue piirhinna avaldamiseks valla kodulehel.

  (9) Vallavalitsus ei avalda seoses soojusenergia piirhinna kooskõlastamisega saadud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui teabe avaldamine on ette nähtud seadusega või teabe edastamine on vajalik kaugkütteseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 22. veebruaril 2010.

  (2) Määrus avalikustatakse Märjamaa valla kodulehel ja Märjamaa valla «Nädalalehes».

Lisa 1 Märjamaa valla kaugküttepiirkonna kaardid
[RT IV, 26.06.2015, 10 - jõust. 29.06.2015]

/otsingu_soovitused.json