HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord Tõrva linna lasteaedade rahastamisel

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2015, 30

Vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord Tõrva linna lasteaedade rahastamisel

Vastu võetud 16.06.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõrva Lasteaia Mõmmik ja Tõrva Lasteaia Tõrvalill (edaspidi lasteasutus) rahastamisel lapsevanemate poolse osalustasu määr ja selle tasumise kord lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt.

§ 2.  Vanema kohustus

  Vanem on kohustatud maksma lasteasutuse koha kasutamise eest vanema poolset osalustasu, mis koosneb:
 1) lasteasutuse majandamiskuludest, personali töötasu ja sotsiaalmaksu kuludest (edaspidi kohatasu);
 2) õppevahendite kuludest (edaspidi õppetasu).

§ 3.  Osalustasu

  Osalustasu on 23 eurot kuus, millest 15 eurot on kohatasu ja 8 eurot on õppetasu.

§ 4.  Osalustasu tasumise kord

 (1) Vanemal on kohustus tasuda osalustasu alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (2) Kohatasu tasutakse ühes kuus olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvust alati täiskuu eest, 11 kuud aastas.

 (3) Kohatasu tasutakse 12.kuul vaid sel juhul, kui lasteasutuste kollektiivpuhkuse ajal kasutab laps valverühma.

 (4) Õppetasu tasutakse 9 kuud aastas (01.september kuni 31.mai).

 (5) Osalustasu tasutakse arve alusel Tõrva Linnavalitsuse pangakontole näidates selgituses lapse nime ja kuu nimetuse.

§ 5.  Tasumisest vabastamine

 (1) Lasteasutuse direktor vabastab vanema osaliselt õppetasust, kui tema laps on puudunud lasteasutusest vähemalt pool jooksva kalendrikuu tööpäevade arvust. Sel juhul tasub vanem õppetasu vastavalt lasteasutuses jooksval kalendrikuul viibitud päevade arvule.

 (2) Lasteasutuse direktor võib vanema vabastada kohatasu maksmisest 50% ulatuses juhul, kui lasteasutusel pole võimalik lapsele tagada tervet lasteaiapäeva.

§ 6.  Rakendussätted

  Tõrva Linnavolikogu 21.10.2008 määrus nr 28 „Tõrva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.septembril 2015.

Kalle Vister
Volikogu esimees