HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetest lasteasutustes

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 6

Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetest lasteasutustes

Vastu võetud 19.06.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Märjamaa valla lasteaedades ja koolide juures asuvates lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) käivate laste vanemate või hooldajate (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa suuruse lasteaiakulude katmisel.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaline katmine lapsevanema poolt.

§ 3.   Kohatasu määr ja selle diferentseerimine

  (1) Kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus on 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Vanem vabastatakse kohatasu maksmisest teise lapse eest 50% ulatuses alljärgnevatel tingimustel:
  1) peres on kaks last, kes käivad Märjamaa valla lasteaias ja
  2) nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vald.

  (3) Vanem vabastatakse kohatasu maksmisest kolmanda või enama lapse eest 100% ulatuses alljärgnevatel tingimustel:
  1) peres on kolm või enam last, kes käivad Märjamaa valla lasteaias ja
  2) nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vald.

  (4) Vanem esitab kohatasu maksmisest vabastuse saamiseks Märjamaa Vallavalitsusele avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

  (5) Haridusnõunik kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud avalduses esitatud andmeid ja teeb otsuse kohtasu maksmisest vabastamiseks.

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu arvestamine algab lepingu jõustumise kuu esimesest päevast ning lõpeb lepingu lõpetamise kuu viimase päevaga.

  (2) Vanem tasub kohatasu igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

  (3) Kohatasu ei maksta juuni, juuli ja augustikuu eest.

  (4) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta vanemat kohatasu maksmisest.

§ 5.   Kohatasu kompenseerimine

  Majanduslikes raskustes olevatel peredel on õigus esitada Märjamaa Vallavalitsusele avaldus kohatasu kompenseerimiseks. Kohatasu kompenseerimine otsustatakse vastavalt Märjamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale.

§ 6.   Üleminekusätted

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõiget 1 rakendatakse Kivi-Vigala Lasteaia ja Vana-Vigala Lasteaia osas alates 1.septembrist 2019.a.

  (2) 1.septembrist 2018 kuni 31.augustini 2019 rakendatakse Kivi-Vigala Lasteaia ja Vana-Vigala Lasteaia osas ülemineku perioodi ning kohatasu määr lasteaias käiva lapse eest ühes kuus on 3,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 14 „Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetest lasteasutustes“ ja Vigala Vallavolikogu 30.04.2009 määrus nr 10 „Vigala valla lasteaedades õppevahendite ja toitlustuskulude tasumise korra kehtestamine“.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikeid 2-5 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.a.

  (3) Määrust jõustub 1. septembril 2018.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json