Teksti suurus:

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 26

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 13.06.2018 nr 72

Võru Vallavolikogu suunas oma 11.04.2018. a protokollilise otsusega avalikule väljapanekule Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmise eelnõu. Avalikustamise teade avaldati valla kodulehel ja valla ajalehes.
Eelnõuga oli võimalik tutvuda Võru valla kodulehel 07.05.2018 kuni 28.05.2018 aadressil http://voruvald.kovtp.ee/haldusreform. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks oli 28.05.2018 kell 16.30.
Tähtajaks laekunud ettepanekud ja vastuväited koos nende läbivaatamise tulemuste õiendiga lisatakse ühinemislepingule.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 91 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 46 alusel, Võru Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 196, Lasva Vallavolikogu 25.11.2016 otsusega nr 1-1.3/39 ja Sõmerpalu Vallavolikogu 16.12.2016 otsusega nr 49 kinnitatud Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu Lisa 3 - Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020 ja kinnitada see uues sõnastuses vastavalt käesoleva otsuse lisale (LISA 1).

2. Muuta Vastseliina Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 86 ja Orava Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 63 kinnitatud Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu Lisa 3 - Investeeringute kava (Vastseliina vald ja Orava vald) ja kinnitada see uues sõnastuses vastavalt käesoleva otsuse lisale (LISA 2).

3. Lisada Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 196, Lasva Vallavolikogu 25.11.2016 otsusega nr 1-1.3/39 ja Sõmerpalu Vallavolikogu 16.12.2016 otsusega nr 49 kinnitatud Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingule Lisa 11 - ühinemislepingu muutmise eelnõu avalikustamisel volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited (LISA 3) ja Lisa 12 - Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsuse nr 71 lisa: Õiend ühinemislepingu muutmise eelnõu avalikustamisel volikogule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise kohta.

4. Lisada Vastseliina Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 86 ja Orava Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 63 kinnitatud Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingule Lisa 6 - ühinemislepingu muutmise eelnõu avalikustamisel volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited (LISA 3) ja Lisa 7 - Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsuse nr 71 lisa: Õiend ühinemislepingu muutmise eelnõu avalikustamisel volikogule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise kohta.

5. Ühinemislepingute muudatused avalikustatakse Võru valla veebilehel ning avaldatakse Riigi Teatajas.

6. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aare Hollo
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu Lisa 3 - Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020

Lisa 2 Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu Lisa 3 - Investeeringute kava

Lisa 3 Ühinemislepingu muutmise eelnõu avalikustamisel volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ja õiend ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json