Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 41

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja objekt

 (1) Käesolev määrus reguleerib Antsla valla kaasava eelarve menetlusprotsessi.

 (2) Kaasava eelarve rakendamisel antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks, elukeskkonda ilmestavate objektide rajamiseks või olemasoleva objekti kaasajastamiseks ning osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

 (3) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Realiseeritav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 (4) Kaasava eelarve suurus määratakse igal aastal enne ideevooru väljakuulutamist.

§ 2.  Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Kaasava eelarve menetlust tutvustatakse avalikkusele valla lehe kaudu.

§ 3.  Ettepanekute esitamine ja avaldamine

 (1) Ettepanekute esitamise kuulutab vallavalitsus välja igal aastal, hiljemalt 01. märtsil.

 (2) Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada kahe nädala jooksul elektrooniliselt või paberkandjal.

 (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada igaüks.

 (4) Ettepanek peab sisaldama:
 1) idee esitaja nime ja kontakte;
 2) idee nimetust, mis kirjeldab ettepaneku sisu;
 3) idee eesmärki ja olulisust (kirjeldus, missugusele vajadusele ettepanek vastab, missuguse probleemi lahendab);
 4) sihtrühma kirjeldust (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, sihtrühma hinnanguline suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5) idee teostamise hinnangulist maksumust.

§ 4.  Ettepanekute hindamine ja valimine

 (1) Hindamiskomisjoni kuuluvad volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni, arengu- ja planeerimiskomisjoni ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehed ning vallavanem ja arenguspetsialist.

 (2) Komisjon hindab laekunud ettepanekuid järgmiste kriteeriumite alusel:
 1) esitatud ettepaneku originaalsus;
 2) ettepaneku esitamise korrektsus ja arusaadavus;
 3) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate arv;
 4) esitatud ettepaneku teostatavus;
 5) kogukonna koostöö soosimine.

 (3) Komisjon annab ettepaneku esitajale võimaluse idee täpsustamiseks ja parandamiseks. Komisjonil on õigus esitatud ideed edasi arendada või pakkuda sellele välja alternatiivset asukohta.

 (4) Ettepanekud, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud nõuetele või ületavad määruse paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, eemaldatakse menetlusest.

 (5) Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avalikustatakse ning pannakse rahvahääletusele.

 (6) Hääletus viiakse läbi 7 kalendripäeva jooksul.

 (7) Hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletamise hetkel Antsla vallas.

 (8) Idee esitaja võib oma ideele suurema toetuse saamiseks korraldada vastava toetuskampaania, jälgides seejuures häid tavasid.

 (9) Hääletada saab elektrooniliselt ning paberkandjal.

 (10) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule.

 (11) Komisjon kinnitab hääletuse tulemused paremusjärjestuse alusel. Vallavalitsus korraldab tulemuste avalikustamise.

§ 5.  Ettepanekute elluviimine

 (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasava eelarve summa piiridesse.

 (2) Rahvahääletusel toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus.

§ 6.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Klaar
volikogu esimees