HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Vastu võetud 21.06.2018 nr 7
RT IV, 26.06.2018, 53
jõustumine 29.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2019RT IV, 01.03.2019, 104.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 15¹ ning riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö seaduse §15¹ ja riigieelarve seaduse alusel Kiili vallale huvihariduseks ja huvitegevuseks (edaspidi Tegevus vastavas käändes) ettenähtud toetuse kasutamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja määramise kriteeriumid

  (1) Kiili vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele suunatud toetuse eesmärgiks on Tegevuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.

  (2) Toetust antakse sihtotstarbeliselt Tegevuses osalevate õpilaste osavõtumaksu vähendamiseks ja/või vajalike õppevahendite/inventari soetamiseks.

  (3) Tegevus, mida toetatakse, peab vastama vähemalt alljärgnevatele tingimustele:
  1) olema suunatud 7-19-aastastele Kiili valla noortele;
  2) toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas) ning juhendatult;
  3) olema jätkusuutlik.

  (4) Toetuse määramisel arvestatakse, et pakutav Tegevus:
  1) loob täiendavaid võimalusi Tegevuse mitmekesistamiseks Kiili vallas;
  2) loob täiendavaid võimalusi kunsti-, kultuuri-, spordi-, loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
  3) suurendab Tegevuse kättesaadavust;
  4) pakub Tegevust rohkemale arvule noortele.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks tuleb esitada Kiili Vallavalitsusele volitatud isiku poolt digitaalallkirjastatud taotlus hiljemalt 28.veebruariks.
[RT IV, 01.03.2019, 1 - jõust. 04.03.2019]

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood, aadress, pangarekvisiidid;
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  3) tegevuse nimetus ja vajalikkuse põhjendus;
  4) tegevuse kirjeldus, milleks toetust taotletakse;
  5) tegevuses osalejate nimekiri;

§ 4.   Taotluste menetlemine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotlusi vaatab läbi ja hindab Kiili Vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus teeb otsuse taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 5 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) Pärast taotluse rahuldamist sõlmivad taotleja ja Kiili Vallavalitsusega toetuse kasutamise lepingu. Leping saadetakse taotlejale tema poolt taotluses märgitud elektronpostiaadressile. Juhul kui taotleja ei allkirjasta lepingut hiljemalt 14 päeva jooksul selle saatmisest arvates, loetakse, et taotlust ei ole esitatud ja taotleja kaotab õiguse toetust saada.

  (4) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse taotleja kohustused Kiili valla ees lepingu kehtivuse ajal.

  (5) Toetus makstakse taotleja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

  (6) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotlus on esitatud puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on Kiili vallale (vallavalitsus või tema hallatavad asutused) maksetähtaja ületanud võlgnevus;
  4) taotlejal on võlgnevus Maksu- ja Tolliameti ees;
  5) taotleja ei ole täitnud seaduses ettenähtud tähtajaks majandusaasta aruande;
  6) taotleja tegevus ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud kriteeriumitele.

§ 5.   Nõuded toetuse saajale ja toetuse kasutamisele

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust kooskõlas käesoleva määrusega, taotluse rahuldamise otsusega ja toetuse kasutamise lepingu tingimustega;
  2) tagama noortele suunatud regulaarse ja juhendatud tegevuse jätkumise;
  3) teavitama Vallavalitsust koheselt muudatustest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  4) võimaldama teostada toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet;
  5) esitama Kiili Vallavalitsusele selleks ettenähtud vormis, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruande;
  6) andma Kiili Vallavalitsuse või tema poolt volitatud isiku käsutusse kõik projektiga seotud täiendavad andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul vastava nõude esitamisest arvates.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama Kiili Vallavalitsusele 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist aruande temale eraldatud raha kasutamise kohta. Aruandele tuleb lisada aruannet põhistavad kuludokumendid (arved, maksekorraldused).

  (2) Aruandes esitatakse vähemalt:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood, aadress;
  2) toetuse saaja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  3) tegevuse nimetus;
  4) tegevuse elluviimise ülevaade;
  5) Kiili vallalt saadud toetuse suurus ja toetuse kasutamise selgitus;
  6) hinnang toetuse kasutamise mõjule ning jätkusuutlikkusele.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Kiili vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja lepingus taotleja poolt võetud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus nõuda toetuse saajalt arvete ja maksekorralduste koopiaid, seletuskirju või muid taotluses toodud tegevusega seotud täiendavaid andmeid või dokumente.

  (4) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi juhul kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  6) toetuse saaja ei esita tähtajaks aruannet;

  (5) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad vallavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json