HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2019, 15

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 53
RT IV, 28.12.2018, 22
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2019RT IV, 26.06.2019, 1001.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kord rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavate ja õppivate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.

  (2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, selle õppekava vastab huviharidusstandardile ning on Eesti Hariduse infosüsteemis kättesaadav.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 tingimustele mittevastavat huvikooli käsitletakse käesolevas määruses huvitegevuse pakkujana.

  (4) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes, huvikoolides vms.

  (5) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kes võimaldavad Haljala valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

  (6) Õppurid on rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavad 7–19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvitegevuses.

  (7) Huvilaager on laager, mille tegevused toetavad õpilase poolt harrastatavat huvitegevust või omandatavat huviharidust.
[RT IV, 26.06.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid

  (1) Teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude katmiseks ja vahendite soetamiseks.

  (2) Õppuri toetus:
  1) huvikooli õppuri toetus, mida makstakse § 2 lg 2 tingimustele vastavas huvikoolis käivale õpilasele;
  2) huvitegevuses osaleva õppuri toetus.

  (3) Transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks.

  (4) Huvilaagri toetus, mida makstakse huvilaagris osalevale õpilasele.
[RT IV, 26.06.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda juhul, kui huvitegevust või huviharidust pakutakse Haljala valla territooriumil Haljala valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja huvihariduse ning huvitegevuse kavaga. Õppurite arv huviringis peab vastama Haljala valla taidlus- ja huviringide finantseerimise korrale.

  (2) Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Haljala valla ees ning ta peab olema esitanud nõuetekohaselt Haljala vallalt varem saadud toetuste aruanded.

  (3) Õppuri toetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas.

  (4) Transporditoetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas.

  (5) Huvikooli õppuri toetust makstakse õppeaasta eest, huvitegevuses osaleva õppuri ja transporditoetust üheksa kuu eest.

  (6) Toetamise või mittetoetamise otsustab Haljala Vallavalitsus korraldusega.

  (7) Huvilaagri toetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas.
[RT IV, 26.06.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määr

  (1) Teenuse pakkuja toetuse määramisel arvestatakse pakutava huviala vajadust, valla palgataset, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurust.

  (2) Õppuri toetust makstakse kuni kahe huvitegevuse või huvihariduse eest. Esimese tegevuse puhul kuni 100% ja teise puhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras.

  (3) Transporditoetust makstakse juhul, kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada maakonnasisese ühistranspordiga. Sellisel juhul kompenseeritakse sõidukulu huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks kommertsliini sõidupiletite alusel. Kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga, kompenseeritakse sõidukulud kuludokumendi alusel Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras.

  (4) Huvilaagri toetust makstakse õpilasele aastas ühes huvilaagris osalemise toetuseks kuni 50% huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem kui Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras.
[RT IV, 26.06.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlemiseks esitab 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja 15. oktoobriks või erandkorras 15. jaanuariks Haljala vallavalitsusele taotluse.

  (2) Teenuse pakkuja toetuse taotlemiseks esitab teenuse pakkuja 15. novembriks Haljala vallavalitsusele taotluse.

  (3) Huvilaagri toetuse taotlemiseks võib 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja esitada taotluse jooksvalt kogu aasta vältel, kuid vähemalt kaks nädalat enne huvilaagri toimumist.
[RT IV, 26.06.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Määruse rakendamist korraldab Haljala Vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viie päeva jooksul Haljala vallavalitsust teavitama, kui õppur, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas huvitegevuses või ei käi huvikoolis.

  (4) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Taotluse vormid kinnitab Haljala Vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus.

  (4) Määrus jõustub alates 1. septembrist 2019.

/otsingu_soovitused.json