Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2019, 16

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Vastu võetud 21.04.2015 nr 34
RT IV, 05.05.2015, 39
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 14.04.2016, 5117.04.2016
18.06.2019RT IV, 26.06.2019, 729.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib korterelamute õuealade heakorrastamise sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) Maardu linnas.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Korterelamu on käesoleva korra mõistes kuue või enama korteriga korterelamu, mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.

  (4) Korterelamu hoov/õueala (edaspidi hoov) on korra mõistes korterelamu(id)t ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundiga, kui ei ole teisiti kokku lepitud, ja mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.

  (5) Toetust eraldatakse korterelamute õuealade heakorrastamiseks Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldeesmärk on suurendada linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
  1) suurendada korteriühistute ja korteriomanike ühisuste omaalgatust ja koostöötahet korterelamutes;
  2) tugevdada elanikevahelisi sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
  3) parandada hoovide välisilmet;
  4) luua paremad võimalused hooviga piirneva munitsipaalmaa sihtotstarbeliseks kasutamiseks vastavalt korterelamute elanike vajadustele.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud ja korteriomanike ühisused (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust võivad taotleda Maardu linnas tegutsevad korteriühistud või korteriomanike ühisused.

  (3) Juhul, kui taotleja koosseisu kuulub enam kui üks elamu, võib taotleda toetust iga elamu kohta eraldi, tingimusel, et toetust taotlev elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib taotleda toetust käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevuste (edaspidi tegevus) osas, kui rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava või rajatava objekti (edaspidi objekt) olemasolev või kavandatav asukoht vastab korra § 1 lõike 4 nõuetele, samuti kui Maardu linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt korra § 1 lõikele 5.

  (2) Kavandatavad tegevused (edaspidi projekt) peavad olema kooskõlas Maardu linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (3) Taotleja peab esitama Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kavandatava tegevuse kirjelduse.

  (4) Taotleja peab saama reeglina vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele (edaspidi hinnapakkumine). Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi võrreldes teiste hinnapakkumistega olla põhjendamatult kõrge hinnaga.

  (6) Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

  (7) Enne kavandatava tegevuse alustamist peab taotleja omama õigusaktides sätestatud load ja kooskõlastused tegevuse läbiviimiseks.

  (8) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Projekti maksumuse moodustab tööde/teenuste/kaupade maksumus, mis on vajalik valitud tegevuse teostamiseks. Korras ettenähtud täiendava objekti rajamisel on projekti maksumus rajatava objekti maksumus.

  (2) Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest.

  (3) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot aastas.

  (4) Toetust eraldatakse ühe elamu kohta mitte rohkem kui üks kord eelarveaasta jooksul.

  (5) Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest.
[RT IV, 14.04.2016, 51 - jõust. 17.04.2016]

§ 6.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud dokumendid:
  1) kavandatava tegevuse kirjeldus;
  2) vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  3) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus;
  4) pakkuja(te) hinnapakkumiste koopiad.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotleja esitab linnavalitsusele toetuse taotluse (edaspidi taotlus) paragrahvis 6 kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

  (3) Kulutuste tegemine enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel. Taotlejal ei ole õigust nõuda nende kulutuste hüvitamist, mis ta on teinud enne linnavalitsuse otsust taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

  (4) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Komisjoni koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

  (6) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (7) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (8) Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (9) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui korras sätestatud nõuded on täidetud.

  (10) Komisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (11) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (12) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepanekud taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta ning ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja raha eraldamiseks. Kui esitatud taotlusi on rohkem kui eelarveaastal selleks otstarbeks eraldatud rahalisi vahendeid, koostab komisjon pingerea vastavalt käesoleva korra § 8 sätestatule.

  (13) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta rahaliste vahendite eraldamiseks. Kui taotleja kavandatav projekt ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal on mittenõuetekohasus kindlaks tehtud.

  (14) Kui pärast taotluse rahuldamist ja rahaliste vahendite eraldamist loobub taotleja projekti elluviimisest või ei vii projekti ellu korra § 4 punktis 6 sätestatud tähtajaks, võib linnavalitsus eraldada toetuse taotlejatele vastavalt hindamiskomisjoni poolt koostatud taotluste paremusjärjestusele tingimusel, et taotlejad kinnitavad, et täidavad kõik korras ettenähtud tingimusi.
[RT IV, 26.06.2019, 7 - jõust. 29.06.2019]

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel arvestatakse kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega ja objekti vastavust linna arenguvajadustele.

  (2) Taotluse hindamisel antakse:
  1) kuni 40 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral parandab heakorrastatav objekt linnaelanike elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust;
  2) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral vastab objekt linna arengukavas kindlaks määratud arengusuundadele;
  3) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on objekti kavandatav kasutajate arv vastavuses objektile tehtavate kulutustega;
  4) kuni 20 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral suurendab kavandatav tegevus korteriühistu elanike omaalgatust ja võimalust teha koostööd ning tugevdab sotsiaalseid suhteid;

  (3) Hindamiskomisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt hindamiskomisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (6) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse hindamiskomisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Hindamiskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas hindamiskomisjoni esimees. Nimetatud hääletuse tulemused märgitakse hindamiskomisjoni ettepanekusse.

§ 9.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Objekti järelevalvet teostatakse komisjoni liikme poolt (edaspidi järelevalve teostaja).

  (3) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida teostatavate tööde või teenuste vastavust toetuse sihtotstarbele ning nõuda seletusi ja lisadokumente, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutusi.

§ 10.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast projekti lõppemist linnavalitsusele alljärgnevalt toodud dokumendid koos saatekirjaga:
  1) arve koopia, mis on väljastatud isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa. Arve koopial märgitud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele;
  2) täitjaga sõlmitud tööde või teenuste lepingu koopia vastavalt valitud hinnapakkumisele;
  3) tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia osutatud teenuse, tehtud tööde või müüdud kauba kohta;
  4) maksekorralduse koopia, mis kinnitab omafinantseeringu osa tasumist;
  5) õigusaktides ettenähtud load ja kooskõlastused, nt ehitusluba, kirjalik nõusolek, kaeveluba jne.

  (2) Toetust makstakse välja toetuse saajale, kui toetuse saaja on pärast projekti lõppemist tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus tellitud teenuse, töö või ostetud kauba eest.

  (3) Enne toetuse väljamaksmist kontrollib linnavalitsus tehtud tööde tegelikku teostamist ja nende tööde vastavust projektile.

  (4) Toetus kantakse üle toetuse saaja arveldusarvele.

  (5) Toetust ei maksta:
  1) kui toetuse saaja ei ole tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus projekti tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  2) toetuse saaja ei võimalda järelevalve teostajal objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  3) kui toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  4) kui puudub tehtud tööde, tellitud teenuste või müüdud kauba vastuvõtu-üleandmise akt;
  5) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  6) teostatud tööd erinevad taotluses kirjeldatutest;
  7) taotleja ei ole esitanud § 10 lg 1 punktis 5 nimetatud dokumente.

  (6) Linnavalitsus teavitab toetuse saajat lepinguga ette nähtud toetuse maksmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul posti teel, s.t. ajast, kui selgusid keeldumise aluseks olevad asjaolud.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse linnavalitsuses vähemalt 7 aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 7 aastat.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2016. a.

Lisa Heakorrastustööde loetelu
[RT IV, 14.04.2016, 51 - jõust. 17.04.2016]

Lisa Toetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json