KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Saarde valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2020, 26

Saarde valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.05.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saarde valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte registreerimisega seotud kohustused Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, korrakaitseseadusest ja teistest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) hulkuv loom – loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine – inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) lemmikloomaregister – elektrooniline andmebaas, mis võimaldab loomade kohta arvestust pidada, informatsiooni koguda ning järelevalveta loomade omanike kiiret leidmist (https://www.llr.ee/);
  5) loom – koer või kass;
  6) loomapidaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  7) looma märgistamine - looma varustamine eristamist võimaldava püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega, milleks Saarde vallas peetavatel loomadel on mikrokiip;
  8) ohustamine – loomapidaja tegevus või tegevusetus, millega seatakse ohtu inimeste elu, tervis või vara;
  9) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ja selleks kohandatud koht.

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile. Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

  (3) Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil peetav kass on soovituslik steriliseerida/kastreerida.

  (4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima nii avalikku korda kui ka korteriomanike poolt kehtestatud korda.

  (5) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi. Loomapidaja kannab vastutust looma poolt tekitatud kahju ja tagajärgede eest.

  (6) Looma on keelatud hüljata, vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Loomapidaja, kes soovib loomapidamise lõpetada, peab tagama looma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise loomale uue omaniku või korraldama nõuetekohase eutanaasia. Loomapidamise lõpetamisega seotud kulud kannab loomapidaja.

  (8) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma pidamise ja heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, et oleks tagatud teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (2) Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi inimesi, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

  (3) Ühissõidukis peab loom olema jalutusrihma otsas või kandmisvahendis. Jalutusrihmaga ohjatud koer peab vajadusel kandma suukorvi.

  (4) Pimedal ajal peab loomale või tema kaelarihmale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (5) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 3 ja 5 nõudeid ei rakendata pimeda juhtkoera, hüpokoera (diabeedi abikoer) ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama oma looma poolt tekitatud reostuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus;
  4) korraldama looma kadumisel viivitamata looma otsimist ning teavitama looma kadumisest vallavalitsust;
  5) looma haigestumise ja teadmata põhjusel hukkumise korral pöörduma veterinaarasutuse või tegevusluba omava veterinaararsti poole haigestumise ja surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  6) teavitama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest hammustanud loomast või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast;
  7) vaktsineerima marutaudi vastu vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  8) tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga ja registreerimise lemmikloomaregistris;
  9) järgima lisaks käesolevale eeskirjale ka teiste õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada loomal reostada avalikku kohta, sealhulgas hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi. Loomapidaja on kohustatud avalikust kohast oma looma väljaheited viivitamatult koristama;
  2) viibida avalikus kohas nakkusohtliku haige loomaga;
  3) ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas või veekogus, sealhulgas purskkaevus;
  4) viibida loomaga spordiväljakul, laste mänguväljakul, laste liivakastis, laste- või haridusasutuse territooriumil, välja arvatud loomadele selleks lubatud või ettenähtud kohas ja üritusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 4 nõuet ei rakendata pimeda juhtkoera, hüpokoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Looma märgistamine ja registreerimine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Kasside märgistamine on soovituslik.

  (2) Lisaks mikrokiibile on soovituslik paigaldada kaelarihma kandva looma kaelarihmale loomapidaja aadress ja telefoninumber, et looma kadumise korral oleks leidjal võimalik mikrokiibi lugemist võimaldava abivahendita looma omanik või valdaja kindlaks teha.

  (3) Kõik valla haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud üleriigilises lemmikloomaregistris (LLR, edaspidi register) https://www.llr.ee/. Kasside registreerimine registris on soovituslik.

  (4) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise mikrokiibiga ja registreerima koera registris hiljemalt 10 päeva jooksul arvates päevast, kui koer sai kolme kuuseks. Üle kolme kuu vanune mikrokiibita koer tuleb märgistada ja registreerida registris 10 päeva jooksul omandamise või valdusse saamise päevast.

  (5) Looma võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel tuleb loomapidaja andmed registris muuta 10 päeva jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast arvates.

  (6) Looma märgistamisel esitab loomapidaja looma vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus loom kohapeal vaktsineerida.

  (7) Looma võib vaktsineerida ja märgistada tegevusluba omav veterinaararst ning sellega seotud kulud kannab loomapidaja.

  (8) Lemmikloomaregistrisse esitatakse järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht (aadress rahvastikuregistri järgi ja kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist), telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja looma pidamise ja heaolu eest vastutav isik;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) looma kiibinumber;
  4) muud andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (9) Looma surmast peab loomapidaja teavitama vallavalitsust või tegema ise vastava registrikande 10 päeva jooksul.

§ 7.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Valla territooriumil järelevalveta jäetud ning hulkuvate loomade püüdmist, loomapidaja kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Saarde Vallavalitsus, tellides vastavat teenust asjakohaselt asutuselt.

  (2) Hulkuva looma leidja peab teavitama viivitamatult vallavalitsust looma asukohast ja avaldama oma kontaktandmed.

  (3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt loomapidajale tagastada, korraldab vallavalitsus looma paigutamise varjupaika kuni loomapidajale tagastamiseni.

  (4) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, alustab vallavalitsus loomapidaja kindlakstegemisega pärast looma varjupaika paigutamist. Looma omaniku leidmiseks avaldab varjupaik või vallavalitsus oma veebilehel vähemalt looma välimuse kirjelduse, leidmise aja ja koha ning looma pildi.

  (5) Kinnipüütud looma hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 päeva. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat kindlaks tehtud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku, võib looma õigusaktides sätestatud korras hukata.

  (6) Omanikuga looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

  (7) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle ühe kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teavitanud viivitamatult vallavalitsust hulkuvast loomast.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja nõuete mittetäitmise korral on Saarde Vallavalitsusel õigus teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Saarde Vallavalitsus rakendada asendustäitmist või määrata sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (3) Eeskirja nõuete rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (4) Käesolevas eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 21.12.2005. a määrus nr 7 „Saarde valla koerte ja kasside pidamise eeskirjad“ (RT IV, 10.10.2012, 6).

  (2) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 26.05.2010. a määrus nr 6 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Surju vallas“ (KO 2010, 108, 1453).

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse paragrahv 6 lõiget 3 rakendatakse alates 01. jaanuarist 2021. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json