Teksti suurus:

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2020, 66

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 01.10.2018 nr 50
RT IV, 09.10.2018, 22
jõustumine 12.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2020RT IV, 26.06.2020, 4829.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja spordiseaduse § 3 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord (edaspidi määrus) sätestab Elva valla eelarvest kultuuriühingutele, spordiklubidele, täiskasvanute esindusvõistkondadele ning teistele, avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühendustele tegevustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse määramise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja korra.

  (2) Tegevustoetust (edaspidi toetus) saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

  (3) Määruse alusel ei saa toetust taotleda:
  1) Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused ja valla sihtasutused;
  2) korteri- ja garaažiühistud.

  (4) Baastoetuse, palgatoetuse, täiskasvanute esindusvõistkondade toetuse ja pearaha suuruse kinnitab igal aastal vallavalitsus korraldusega.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kultuuriühing on Elva vallas tegutsev eraõiguslik mittetulundusühendus, mille eesmärgiks on kultuurialases tegevuses osalemise võimaldamine;
  2) kollektiiv on kultuuriühingu juures või iseseisvalt tegutsev koor, orkester, ansambel või muu harrastajate koosseis;
  3) täiskasvanute esindusvõistkond on Elva vallas tegutseva spordiklubi võistkondliku sportmängu võistkond, kes osaleb maakondlikel või üleriigilistel meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses;
  4) spordiklubi on Elva vallas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine;
  5) treeninggrupp on spordiklubi juures tegutsev harrastajate koosseis;
  6) avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus on kasumit mittetaotlev ühendus, mille eesmärgiks on Elva valla elanikele suunatud kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse tegevuse edendamine;
  7) baastoetus on tegevustoetuse osa, mis antakse regulaarsete toimingutega seotud tegevuse korraldamise kulude katmiseks toetuse kasutamise aastal, käesolevas määruses toodud tingimuste täitmisel;
  8) palgatoetus on tegevustoetuse osa, mis antakse kultuuriühingu ja spordiklubi kvalifitseeritud juhendaja palkamiseks;
  9) pearaha on tegevustoetuse osa, mis antakse tegevuse korraldamise kulude katmiseks ühe käesolevas määruses toodud tingimustele vastava isiku kohta.

§ 3.   Toetuse kategooriad

  Toetus antakse kolmes kategoorias:
  1) kultuuriühingud;
  2) spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
  3) muud mittetulundusühendused.

§ 4.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on toetada Elva vallas:
  1) mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu;
  2) laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust;
  3) esindusvõistkondade loomist ja arengut;
  4) laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist;
  5) rahvakultuuri edendamist ja säilitamist;
  6) külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist.
  7) muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi.

§ 5.   Kultuuriühingu toetamise kriteeriumid

  (1) Toetuse saamiseks peab kultuuriühingu kollektiiv olema Elva vallas tegutsenud vähemalt 1 aasta, huvitegevus kultuuriühingu vastavas kollektiivis peab toimuma keskmiselt 9 kuud aastas 1 kord nädalas, kollektiivi liikmed peavad tasuma liikmemaksu ning kollektiiv peab toetuse kasutamise aastale eelneval kalendriaastal olema andnud vähemalt kaks avalikku kontserti.

  (2) Toetus määratakse kollektiivile, mille suurus on vähemalt:
  1) 16 lauljat kooris;
  2) 12 tantsijat rahvatantsurühmas;
  3) 6 pillimängijat rahvamuusika kollektiivis (sh 4 viisipilli);
  4) 8 pillimängijat orkestris.

  (3) Toetuse määramiseks kollektiivile, mille suurus ei ole sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 2, võetakse arvesse kollektiivi koosseisu kriteeriumid, mis on iseloomulikud antud liiki kollektiivi tegutsemiseks.

  (4) Kultuuriühingule eraldatav toetus koosneb baastoetusest ja palgatoetusest.

  (5) Baastoetust võivad taotleda kõik kultuuriühingud. Baastoetust saab taotleda kultuuriühingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks.

  (6) Palgatoetus on ette nähtud kollektiividele, mis vastavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tingimustele ja osalevad laulu- ja tantsupidude protsessis kvalifitseeritud juhendaja palga rahastamiseks.

  (7) Palgatoetust ei anta kultuurikollektiivile, kelle juhendaja palk on arvestatud hallatava asutuse eelarves.

§ 6.   Kultuuriühingule toetuse suuruse määramine ja arvutamine

  (1) Toetus määratakse kultuuriühingule kindla summana üheks kalendriaastaks iga kollektiivi kohta, mis vastab määruse nõuetele.

  (2) Kultuuriühingule eraldatava toetuse suuruse arvutamise aluseks on vallavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud arvestuslik baas- ja palgatoetuse määr.

  (3) Baastoetuse määr võib kollektiividel olla erinev sõltuvalt sellest, kas juhendaja on tasustatud valla eelarvest või mitte.

  (4) Kollektiivile, kes vastab § 5 lg 2 toodud tingimustele, kuid ei osale üldlaulu- ja tantsupeo protsessis, makstakse palgatoetust kuni 1/3 kehtestatud palgatoetuse määrast.

  (5) Palgatoetuse määramisel:
  1) eristatakse erialase haridusega ning erialase haridusega või kutsetunnistuse kõrgema tasemega (alates V tase) juhendaja kvalifikatsioone;
  2) on kultuuriühingul kohustus sõlmida juhendajaga tööleping, võlaõiguslik leping või teenuse osutamise leping;
  3) on toetatud tundide arv kuus 12 astronoomilist tundi, 12 kuul aastas.

§ 7.   Spordiklubide toetamise kriteeriumid

  (1) Toetuse saamiseks peab spordiklubi treeninggrupp olema Elva vallas tegutsenud vähemalt 1 aasta ning treeningtegevus spordiklubi vastavas treeninggrupis toimuma vähemalt 2 korral nädalas ja 9 kuud aastas.

  (2) Spordiklubidele eraldatav toetus koosneb pearahast ja palgatoetusest.

  (3) Pearaha eraldatakse spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks iga toetuse saamise aastal 7-19-aastase (võimlemisklubile lisaks 5-6-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. detsembri seisuga on Elva vald ning kes maksab spordiklubile liikme-või osalustasu või kes on selle maksmisest vabastatud. Lapsevanem või lapse eestkostja peab kinnitama lapse spordiklubis osalemise.
[RT IV, 26.06.2020, 48 - jõust. 29.06.2020]

  (4) Palgatoetus eraldatakse igale spordiklubile ühe V või kõrgema tasemega treeneri palga rahastamiseks, tingimusel, et treener treenib Elva valla lapsi.

§ 8.   Spordiklubile tegevustoetuse suuruse määramine ja arvutamine

  (1) Toetus määratakse spordiklubile kindla summana üheks kalendriaastaks iga treeninggrupi kohta, mis vastab määruse nõuetele.

  (2) Spordiklubile eraldatava toetuse suuruse arvutamise aluseks on vallavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud arvestuslik pearaha ja palgatoetuse määr.

  (3) Pearaha arvestatakse vastavalt harrastaja kuulumisele spordimeisterlikkuse gruppi.

  (4) Spordimeisterlikkuse grupid jagunevad:
  1) algettevalmistuse grupp (koefitsient 1);
  2) õppetreeningu grupp (koefitsient 1,5). Õppetreeningu gruppi kuulub harrastaja, kes on tegelenud alaga vähemalt kolm aastast või on Eesti meistrivõistlustel omas vanuseklassis kaheksa hulgas, treener omab vähemalt III astme treeneri kutsetunnustust, treeningud toimuvad vähemalt kolm korda nädalas;
  3) spordimeisterlikkuse grupp (koefitsient 2). Spordimeisterlikkuse gruppi kuulub harrastaja, kes on tegelenud alaga vähemalt neli aastast ja osalenud vähemalt vabariikliku tasandi võistlusel või on Eesti meistrivõistlustel omas vanuseklassis kuue hulgas, treener omab vähemalt V astme treeneri kutsetunnistust, treeningud toimuvad vähemalt neli korda nädalas.

  (5) Pearaha arvutatakse järgmise valemiga: harrastajate arv algettevalmistusgrupis x 1 pluss harrastajate arv õppetreeningu grupis x 1,5 pluss harrastajate arv spordimeisterlikkuse grupis x 2. Saadud tulemus korrutatakse vallavalitsuse poolt kehtestatud pearaha määraga.

  (6) Palgatoetus määratakse ühekordse summana igale spordiklubile.

  (7) Spordiklubile, kus ei ole ühtegi V või kõrgema tasemega treenerit, võib määrata palgatoetuse 80% ulatuses vallavalitsuse poolt kindlaks määratud palgatoetuse summast.

§ 9.   Elva valla täiskasvanute esindusvõistkondade toetuse kriteeriumid Eesti või Tartumaa meistrivõistlustel osalemiseks

  (1) Täiskasvanute esindusvõistkondade toetus on ette nähtud Eesti või Tartumaa meistrivõistlustel osalemise osalustasu maksmise toetamiseks.

  (2) Täiskasvanute esindusvõistkondade toetuse maksimaalse summa ühe võistkonna kohta kinnitab igaks kalendriaastaks vallavalitsus.

  (3) Täiskasvanute esindusvõistkondade toetust taotleb spordiklubi, mille koosseisu võistkond kuulub koos tegevustoetusega.

  (4) Täiskasvanute esindusvõistkondade toetust makstakse ühe spordiala kohta ühele võistkonnale aastas.

  (5) Kui ühel spordialal taotleb täiskasvanute esindusvõistkonna toetust mitu spordiklubi, otsustab toetuse saaja vallavalitsus võistkondade eelneva aasta tulemuste alusel.

§ 10.   Muude mittetulundusühenduste tegevuse toetamise kriteeriumid

  (1) Toetuse saamiseks peab mittetulundusühendus olema Elva vallas tegutsenud vähemalt 1 aasta.

  (2) Mittetulundusühendusele eraldatav toetus koosneb baastoetusest ja haldustoetusest.

  (3) Baastoetust võivad taotleda kõik mittetulundusühendused. Baastoetust saab taotleda mittetulundusühenduse regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks.

  (4) Haldustoetus on ette nähtud mittetulundusühenduse kasutuses oleva ja avalikkusele avatud hoone, ruumide või maa-ala majandamisega seotud kulude katmise toetamiseks.

§ 11.   Muude mittetulundusühenduste tegevuse toetuse suuruse määramine ja arvutamine

  (1) Toetus määratakse mittetulundusühendusele kindla summana üheks kalendriaastaks.

  (2) Eraldatava toetuse suuruse arvutamise aluseks on vallavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud baastoetuse määr.

  (3) Haldustoetuse suuruse arvutamisel võetakse arvesse mittetulundusühenduse poolt majandatava hoone, ruumide või maa-ala kulusid ning muid põhjendatud kulusid.

§ 12.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku või e-posti teel hiljemalt 1. novembriks.
[RT IV, 26.06.2020, 48 - jõust. 29.06.2020]

  (2) Üheks kalendriaastaks saab taotleja toetust taotleda ainult ühest kategooriast.

  (3) Kultuuriühingu toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) taotleja tegutsemisaeg (nädalapäevad ja kellaajad);
  3) taotleja järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve;
  4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;
  5) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
  6) kultuuriühingu tegevuses osalejate nimekiri;
  7) taotleja pangarekvisiidid;
  8) märge, kas taotletakse baastoetust, palgatoetust või mõlemat;
  9) palgatoetuse taotlemisel juhendaja kvalifikatsiooni kirjeldus;
  10) muud vormil nõutud andmed.

  (4) Spordiklubi toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) taotleja tegutsemisaeg (nädalapäevad ja kellaajad);
  3) taotleja järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve;
  4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;
  5) täiskasvanute esindusvõistkondade toetuse taotlemisel meistrivõistluste kirjeldus ja osalustasu suurus;
  6) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
  7) spordiklubis tegutsevate treenerite kvalifikatsiooni tõendav tunnistus;
  8) spordiklubis tegevuses osalejate nimekiri koos isikukoodidega ja spordimeisterlikkuse tasemega;
  9) taotleja pangarekvisiidid;
  10) muud vormil nõutud andmed.

  (5) Muude mittetulundusühenduse toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) ühingu põhikirjalised eesmärgid;
  3) taotleja järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve, haldustoetuse taotlemisel ruumide või maa-alaga seotud kulud;
  4) järgneva kalendriaasta tegevuskava;
  5) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest;
  6) taotleja pangarekvisiidid;
  7) muud vormil nõutud andmed.

§ 13.   Taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 30 päeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses, annab vallavalitsus taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (3) Toetuse määrab vallavalitsus korraldusega hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist vallavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

  (4) Toetuse määramisest keeldutakse, kui taotleja ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet.

  (5) Toetuse määramisest või keeldumisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 14.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse sihtotstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) poolte muud õigused ja kohustused;
  6) muud asjakohased sätted.

§ 15.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande vallavalitsusele hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

  (2) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab vallavalitsus. Kontrolli teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning vallavalitsuse esindajal viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja vallavalitsuse nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 16.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tegevustoetuse taotluse ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json