Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 1

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Täiendada Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrust nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmiselt:
1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:
„ (10) Eaka sünnipäevatoetus
(11) Vastsündinu toetus“;
2) määrust täiendatakse §-dega 111 ja 112 järgmises sõnastuses:
„§ 111. Eaka sünnipäevatoetus
(1) Eaka sünnipäevatoetust (edaspidi toetus) makstakse isiku 90. sünnipäeva, 95. sünnipäeva ja 100. sünnipäeva puhul.
(2) Narva Linnakantselei (edaspidi Linnakantselei) kontrollib vähemalt kord kuus hiljemalt iga kuu 10. tööpäevaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmeid ja edastab nimekirjad eakate kohta Sotsiaalabiametile.
(3) Toetus makstakse välja pärast toetuse saaja poolt Sotsiaalabiametile arvelduskonto numbri esitamist või selle puudumisel viiakse isiku koju.
(4) Toetuse suurus on 25 eurot.
(5) Eakatele vanuses alates 75. eluaastast saadetakse pärast andmete kontrollimist õnnitluskaart koju rahvastikuregistris registreeritud aadressil.
(6) Õnnitluskaartide soetamist ja üleandmise korraldab Sotsiaalabiamet.
§ 112. Vastsündinu toetus
(1) Vastsündinu toetus (edaspidi toetus) on mitterahaline kingitus vastsündinule.
(2) Toetuse saamiseks taotlust esitama ei pea.
(3) Linnakantselei kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmeid ja edastab nimekirjad vastsündinute kohta Sotsiaalabiametile.
(4) Kingituste soetamist korraldab Sotsiaalabiamet.
(5) Kingitus antakse üle volikogu esimehe ja linnapea poolt pidulikul vastuvõtul märtsi-, juuni-, septembri- ja detsembrikuus. Kingituse saamist kinnitab vastsündinu seaduslik esindaja oma allkirjaga.“.

§ 2.   Määrus jõustub alates 01.07.2021.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json