Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 “Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 2

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 “Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning elamuseaduse § 8 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 29.10.2020.a määruses nr 21 „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesolev „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ (edaspidi Kord) sätestab spetsialistidele Narva linna omandis olevate korterite üürimise taotlemise, taotluste menetlemise ja üürile andmise korra ning nende poolt vabaturult üüritud eluruumi üürikulude hüvitamise tingimused.“;
  2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„4) vabaturult üüritud eluruum käesoleva Korra tähenduses – Narva linna haldusterritooriumil asuv ja eraomandis olev korteriomand, mida kasutatakse alaliseks elamiseks ning mille kasutamiseks on spetsialistil sõlmitud kirjalik eluruumi üürileping;
5) üür – tasu eluruumi kasutamise eest, välja arvatud kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud, vastavalt üürileandja ja spetsialisti vahel sõlmitud kirjalikule eluruumi üürilepingule.“;
  3) paragrahvi 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „ei ole Narva linnas“ sõnadega „ja Narva linnale lähemal kui 50 kilomeetrit asuvat“;
  4) paragrahvi 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) ta saabus Narva linna ametiasutuse või Narva linna ametiasutuse hallatava asutuse või juriidilise isiku, kus Narva linn on asutaja, osaleja või aktsionär, töö- või ametikohale elukohast väljastpoolt Narva linna, mis asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.“;
  5) määrust täiendatakse §-dega 131–§ 132järgmises sõnastuses:
„§ 131. Vabaturult eluruumi üürimine
(1) Kui Narva linnal puudub vaba munitsipaaleluruum arvele võetud spetsialistile üürile andmiseks või olemasolev vaba eluruum ei vasta spetsialisti põhjendatud vajadusele, võib spetsialist Narva linna kinnisvara vabaturult üürida eluruumi kolmandalt isikult ning sel juhul võib tööandja 12 kuu jooksul alates vabaturult üüritud eluruumi kirjaliku üürilepingu sõlmimisest osaliselt hüvitada spetsialistile eluruumi üürikulud käesoleva Korra §-de 13¹ - 13² tingimustel ja määral.
(2) Narva linn hüvitab tööandjale tema poolt spetsialistile hüvitatud vabaturult üüritud eluruumi üürikulud linnavalitsuse kehtestatud korras.
(3) Vabaturult eluruumi üürimise ja eluruumi üürilepingu sõlmimise kavatsusest teavitab spetsialist Narva linna ja tööandjat eelnevalt.
§ 132. Üürikulude hüvitamise määr ja tingimused
(1) Vabaturult üüritud eluruumi hüvitatava üüri suurus on 50% üürikulude summast.
(2) Hüvitatava üüri ülemmäär on 100 (sada) eurot kuus.
(3) Spetsialist võib saada üürikulude hüvitist ainult ühe üürilepingu alusel kasutatava eluruumi eest.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01.07.2021.

  (2) Volitada Narva Linnavalitsust välja töötama ja kehtestama vastav vabaturult üüritud eluruumi üürikulude Narva linna poolt tööandjale hüvitamise kord.

  (3) Määruse §-des 131 - § 132 sätestatut kohaldatakse spetsialistidele, kes on võetud arvele munitsipaalkorteri üürimist taotleva spetsialistina käesoleva määruse jõustumise hetkel ning spetsialistidele, kellega alustatakse teenistus- või töösuhet pärast käesoleva määruse jõustumist.“

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json