EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 8

Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal

Vastu võetud 16.06.2021 nr 13
jõustumine 01.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 6 ja 36 7 ning § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimise ala

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused kaubanduse korraldamiseks Rakvere linnale kuuluvatel avalikult kasutatavatel maa-aladel (tänav, väljak ja muu sarnane linnavara).

  (2) Rakvere linnavalitsusel on õigus kehtestada
  1) kauba või teenuse müügi kord avalikul üritusel;
  2) kaubanduse korraldamise tingimused määruse §-s 2 sätestatud juhtudel.

§ 2.   Linnavara kasutusse andmine kaubanduse korraldamiseks

  (1) Linnavara antakse kaubanduse korraldamiseks kasutusse tasu eest või tasuta linnavara valitsemist reguleerivates õigusaktides sätestatud korras arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Linnavara võib anda otsustuskorras ja tasuta kasutusse hooajalise kaubanduse korraldamiseks.

  (3) Hooajaline kaubandus määruse tähenduses on kuni seitsmekuuline ajalõik või erinevad ajalõigud kalendriaastas, mille jooksul kauba või teenuse müük toimub iseseisva müügikoha kaudu või piiritletud ala müügikoha juures, väljaspool siseruume, kus alaliselt siseruumides tegutsev sama kaupleja tegeleb kauba või teenuse hooajalise müügiga.

  (4) Linnavalitsusel on õigus kindlaks määrata maa-ala, kus müügikohtade paigaldamine toimub konkursi korras ja tasu eest. Konkursi korraldab ja kaubanduse tingimused määrab Rakvere linnavalitsus.

  (5) Linnavara kasutusse andmise või sellest keeldumise otsustab Rakvere linnavalitsus.

§ 3.   Taotluse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Määruse paragrahvis 2 sätestatud hooajalise kaubanduse korraldamiseks esitatakse elektrooniliselt taotlus teabevärava Spoku kaudu vähemalt 15 tööpäeva enne kavandatava müügikoha avamise algusaega. Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) müügikoha aadress;
  3) hooajalise laienduse tähtaeg ja tegutsemise kellaaeg;
  4) muud kasutusse andmiseks vajalikud andmed.

  (2) Taotlusele tuleb lisada müügikoha asendiplaan, sh mõõtmete ja kasutatava inventari äranäitamisega.

  (3) Taotlusi menetletakse vastavalt laekumisele.

  (4) Linnavalitsus otsustab linnavara kasutusse andmise või sellest keeldumise 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kasutusse andmisel arvestatakse müügikoha sobivusega antud kohta. Kasutusse andmise korralduses märgitakse:
  1) müügikoha omaniku nimi ja registrikood;
  2) müügikoha aadress ja tegutsemise kellaaeg;
  3) linnavara kasutusse andmise tähtaeg ja kauplemise tingimused.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse
  1) Rakvere linnavolikogu 20. mai 2015. a määrus nr 8 „Linnavara kasutusse andmine hooajalise müügi korraldamiseks“ (RT IV, 28.05.2015, 12);
  2) Rakvere linnavolikogu 22. jaanuari 2020. a määrus nr 3 „Kaubandustegevuse seaduses sätestatud ülesande delegeerimine (RT IV, 29.01.2020, 19).

§ 5.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist kaubanduse korraldamiseks kasutusse antud linnavara kasutamine jätkub kasutusse andmise tingimustel.

  (2) Määrus jõustub 1.juulil 2021. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json