Ehitus

Teksti suurus:

Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas

Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 26

Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

Vastu võetud 06.09.2012 nr 21
RT IV, 09.03.2013, 42
jõustumine 01.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2015RT IV, 19.06.2015, 101.07.2015
28.01.2016RT IV, 10.02.2016, 313.02.2016
20.04.2017RT IV, 28.04.2017, 716.10.2017
24.01.2019RT IV, 31.01.2019, 4903.02.2019
03.06.2021RT IV, 15.06.2021, 101.07.2021
17.06.2021RT IV, 26.06.2021, 2101.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 2 ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lg-te 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (1) Määruse eesmärk on määrata ülesannete jaotus ning menetluskord projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonna korraldamisel, samuti kirjeldada kohalikke olusid, arvestades linna territooriumi või selle osa planeerimise head tava.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Määrus reguleerib Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus), linna asutuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute ja projekteerimistingimuste koostamisel.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linn on Tallinn kui kohaliku omavalitsuse üksus;
  2) arhitektuurinõukogu on vajaduse korral linnavalitsuse moodustatav alatine komisjon, mille ülesanne on kujundada linna ruumilise arengu linnaehituslikud põhisuunad, anda linnalise tähtsusega planeeringute ja ehitiste eskiislahendustele hinnanguid, samuti määrata arhitektuurivõistluse korraldamise vajadus;
  3) vastav ajaleht on üleriigilise levikuga päevaleht ning linnaleht, milles linn avaldab ametlikke teateid;
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  4) Tallinna veebileht on linna ametlik võrgulehekülg;
  5) planeeringu koostamise korraldamine on planeeringu koostamine või planeeringu koostamise tellimine, koostamise juhtimine ja kõigi planeeringu koostamise käigus vajalike menetlustoimingute tegemine.
  6) kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus;
  7) kõrvalhoone on hoone, mis teenindab krundile juhtfunktsiooni andvat hoonet;
  8) krundi hoonestusala on krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid;
  9) krundi täisehitusprotsent on hoonete aluse pindala suhe krundi pindalasse;
  10) krundi hoonestustihedus on hoonete maapealsete korruste suletud brutopindala suhe krundi pindalasse;
  11)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  12)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  13) detailplaneeringu eskiislahendus on planeeringulahenduse ettepanek, mis koosneb joonistest ja seletuskirjast ning mille alusel on võimalik hinnata kavandatava linnaruumilist sobivust;
  14) Tallinna planeeringute register (edaspidi TPR) on üld- ja detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ning ehitusprojektide menetlemise ning avalikustamise infosüsteem.

2. peatükk PLANEERIMISE KORRALDAMINE 

§ 3.   Üldplaneering

  (1) Tallinnas koostatakse üldplaneering kogu linna territooriumi, linnaosade territooriumi või linna teiste territooriumi osade kohta.

  (2) Üldplaneeringuid võib koostada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 kindlaksmääratule:
  1) ühiselt Tallinna ja naaberomavalitsuste territooriumite või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel;
  2) üldplaneeringut täpsustava ja täiendava teemaplaneeringuna vastavalt üldplaneeringu ülesannetele.

  (3) Üldplaneeringu ülesanded on sätestatud planeerimisseaduse § 75 lõikes 1.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste väljastamisele.

  (5) Amet informeerib avalikkust kavatsetavatest üldplaneeringutest vastava ajalehe ja Tallinna veebilehe kaudu vähemalt üks kord aastas.

§ 4.   Üldplaneeringu koostamise algatamine

  (1) Iga isik võib teha üldplaneeringu koostamise algatusettepaneku, esitades selle Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet). Üldplaneeringute koostamise vajaduse ja järjestuse määrab linnavalitsus ameti ettepanekul.

  (2) Linnavalitsus otsustab üldplaneeringu koostamise algatamisotsuse eelnõu esitamise linnavolikogule. Üldplaneeringu koostamise algatab linnavolikogu otsusega ja selle koostamist korraldab amet.

  (3) Üldplaneeringu algatamisotsusega antakse linnavalitsusele ülesanne otsustada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

  (4) Pärast üldplaneeringu koostamise algatamisotsust koostab amet üldplaneeringu lähteülesande, milles muu hulgas esitatakse üldplaneeringu koostamise eesmärk, kasutatavate lähtematerjalide loetelu, üldplaneeringu koostamise, kooskõlastamise ja vormistamise nõuded ning vajaduse korral lisauuringute tegemise nõuded.

  (5) Amet koostab üldplaneeringu lähteülesande koostöös teiste ametite, linnaosavalitsuste, linnaosakogude ja linnavolikogu linnamajanduskomisjoniga ning kooskõlastab selle õigusaktides kindlaks määratud juhul asjaomaste riigiasutustega.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

  (6) Linnavalitsus kinnitab üldplaneeringu lähteülesande korraldusega.

  (7) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostab pärast üldplaneeringu lähteülesande kinnitamist üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsusele.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 5.   Algatatud üldplaneeringust informeerimine ja koostöö planeeringu koostamisel

  (1) Amet esitab Rahandusministeeriumile üldplaneeringu algatamise otsuse ja algatamisel teada oleva muu info kahe nädala jooksul üldplaneeringu algatamise otsuse tegemisest arvates.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Amet teatab üldplaneeringu algatamisest, annab teavet planeeritava maa-ala suuruse ja asukoha kohta ning tutvustab algatatud üldplaneeringu eesmärke vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ühe kuu jooksul üldplaneeringu algatamisotsuse tegemisest arvates.

  (3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 14 päeva jooksul üldplaneeringu algatamise otsuse tegemisest arvates:
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  1) väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  2) vähemalt ühes üleriigilise või kohaliku levikuga ajalehes, milles linn avaldab avalikke teateid;
  3) asutustele, kellelt küsiti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel seisukohta.

  (4) Amet korraldab üldplaneeringu koostamist koostöös linna asutuste, linnaosade valitsuste, Rahandusministeeriumi, planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega, planeeritava maa-ala elanike ja teiste huvitatud isikutega ning planeeritava maa-ala elanikke esindavate mittetulundusühingute ja sihtasutustega.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Amet avaldab Tallinna veebilehel üldplaneeringu eskiislahendused ja lähteseisukohad ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avaldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande materjalid.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (6) Amet korraldab koos Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja vastava linnaosa valitsusega üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku linnavalitsuse ja linnaosa valitsuse haldushoones. Amet korraldab avalikust väljapanekust teatamise planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust ning tagab teate avaldamise Tallinna veebilehel. Teates märgitakse avaliku väljapaneku toimumise aeg ja koht ning planeerimisseaduse § 82 lõikes 6 nimetatud teave.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (7) Üldplaneeringu koostamisel tuleb arvesse võtta keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi ja kinnitatud seiremeetmeid.

§ 6.   Üldplaneeringu kooskõlastamine ja arvamuste küsimine

  (1) Amet kooskõlastab üldplaneeringu enne vastuvõtmist:
  1) planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega ja Keskkonnaametiga;
  2) asjaomase riigiasutusega;
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]
  3) asjaomase riigiasutusega, kui planeeringuga kavandatakse olulise ruumilise mõjuga objekti;
  4) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumiga, kui planeeringuga kavandatav võib kaasa tuua riigikaitseobjekti plaanitud töövõime vähenemise või kui planeeritavale maa-alale kavandatakse tuulegeneraatoreid;
  5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Transpordiameti ja Muinsuskaitseametiga, kui planeeringuga kavandatakse avaliku veekogu koormamist ehitisega;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, kui planeeringuga kavandatakse avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitist.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Üldplaneeringu täiendava kooskõlastusvajaduse teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega määrab Rahandusministeerium. Need kooskõlastused hangib amet enne üldplaneeringu vastuvõtmist.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Amet edastab üldplaneeringu koos lisadega arvamuse avaldamiseks TPR-i kaudu elektrooniliselt vastava linnaosa valitsusele ja linna asutustele, kellega on üldplaneeringu koostamise käigus koostööd tehtud ning põhjendatud vajaduse korral teistele asutustele või isikutele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud asutused esitavad ametile arvamuse üldplaneeringu kohta TPR-i kaudu elektrooniliselt nelja nädala jooksul. Kui arvamuse esitamine eeldab asjaomase riigiasutuse seisukoha väljaselgitamist, esitatakse arvamus nelja nädala jooksul vastava seisukoha saamisest arvates. Arvamus peab olema sõnastatud ja põhjendatud ulatuses, mis võimaldab otsustada üldplaneeringu vastuvõtmise. Kui asutus ei esita arvamust ettenähtud tähtaja jooksul, arvestab amet, et asutusel ei ole üldplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.

§ 7.   Üldplaneeringu vastuvõtmine ja vastu võetud üldplaneeringust informeerimine

  (1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koos üldplaneeringuga Keskkonnaametile heakskiitmiseks ja seiremeetmete kinnitamiseks. Pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemuste lisamist üldplaneeringusse otsustab linnavalitsus üldplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitamise linnavolikogule.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Üldplaneering võetakse vastu linnavolikogu otsusega, millega kuulutatakse välja ka üldplaneeringu avalik väljapanek.

  (3) Amet teatab üldplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku väljakuulutamisest vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel.

  (4) Linnavalitsus esitab ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks Keskkonnaametile taotluse ning vastuvõetud üldplaneeringu.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 8.   Üldplaneeringu avalik väljapanek

  (1) Amet korraldab koos vastava linnaosa valitsusega üldplaneeringu avaliku väljapaneku linnavalitsuse ja vastava linnaosa valitsuse haldushoones ning teatab vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust. Teade peab sisaldama planeerimisseaduse § 87 lõikes 7 nimetatud teave.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Amet teatab üldplaneeringu avalikust väljapanekust planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust. Teates märgitakse üldplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht ning planeerimisseaduse § 87 lõikes 7 nimetatud teave.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Amet avaldab üldplaneeringu Tallinna veebilehel samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab üldplaneeringu kättesaadavuse avaliku arutelu toimumise päevani.

  (4) Üldplaneeringu avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (5) Amet ja vastava linnaosa valitsus tagavad avaliku väljapaneku ajal tööaja jooksul huvitatud isikute juurdepääsu kõigile üldplaneeringuga seotud materjalidele ja linna käsutuses olevale informatsioonile, välja arvatud riigisaladuseks tunnistatud informatsioonile.

  (6) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

  (7) Amet teatab üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (8) Amet ja vastava linnaosa valitsus korraldavad üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (9) Amet avaldab informatsiooni avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste kohta vastavas lehes 30 päeva jooksul, kui üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitati üldplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (10) Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused muudavad üldplaneeringu põhilahendusi või toovad kaasa vajaduse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande oluliseks muutmiseks, kordab amet koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamist valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi muudatus puudutab. Samuti korraldab amet koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja vastava linnaosa valitsusega uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (11)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 9.   Üldplaneeringu kehtestamine ja kehtestatud üldplaneeringust informeerimine

  (1) Amet esitab üldplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Koos üldplaneeringuga esitatakse Rahandusministeeriumile avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, ja ameti põhjendatud seisukoht arvamuste arvestamata jätmise kohta.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Linnavalitsus otsustab Rahandusministeeriumi poolt heakskiidetud üldplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule. Linnavolikogu kehtestab üldplaneeringu otsusega.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Amet teatab ühe kuu jooksul üldplaneeringu kehtestamisest vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel. Üldplaneeringu kehtestamisest teatamisel antakse lühiteave planeeringu sisu kohta, sealhulgas selle kohta, mis on linna ruumilise arengu eesmärgid ning milline võib olla planeeringu elluviimise majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline mõju ning mõju looduskeskkonnale.

  (4) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab üldplaneeringu kehtestamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 44 sätestatu kohaselt.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Amet saadab ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamisest arvates üldplaneeringu kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu Rahandusministeeriumile. Sama tähtaja jooksul saadab amet info riigi maakatastri pidajale üldplaneeringu kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste ning nende kitsenduste kohta.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (6) Amet teatab üldplaneeringu kehtestamisest planeerimisseaduse § 91 lõikes 5 nimetatud isikutele 14 päeva jooksul üldplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (7) Linnavalitsus vaatab kehtestatud üldplaneeringud üle ja esitab tulemused Rahandusministeeriumile kuue kuu jooksul kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste toimumisest arvates.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (8) Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemustest informeerib amet avalikkust vastava ajalehe ja Tallinna veebilehe kaudu.

§ 10.   Detailplaneering

  (1) Detailplaneering koostatakse linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Planeeritava maa-ala asukoha ja suuruse määramisel eelistatakse detailplaneeringu koostamist territooriumi linnaehituslikult tervikliku osa kohta.

  (2) Detailplaneeringu ülesanded on sätestatud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Detailplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda linnavalitsuse määrusega kinnitatud detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuetest.

  (4) Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuse ettepanek.

  (5) Amet võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (7) Linnavolikogu võib põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamise juhtudel, kui seaduse järgi pole detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

  (8) Amet informeerib avalikkust kavandatavatest detailplaneeringutest vastava ajalehe ja Tallinna veebilehe kaudu vähemalt üks kord aastas.

§ 11.   Detailplaneeringu algatamisettepanek

  (1) Ettepaneku algatada detailplaneeringu koostamine võib teha igaüks, esitades ametile vormikohase ettepaneku paberil või TPR-i kaudu digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Detailplaneeringu koostamise algatab linnavalitsus ning selle koostamist korraldab amet.

  (3) Linnavalitsus kinnitab määrusega detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vormi, milles tuleb esitada:
  1) ettepaneku tegija või tema esindaja nimi ja kontaktandmed (isikukood või registrikood, elukoht või asukoht, telefoninumber, meiliaadress);
  2) planeeritav maa-ala (aadress või asukoha kirjeldus);
  3) planeeringu koostamise eesmärk;
  4) üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepaneku korral vajaduse põhjendus;
  5) krundi kasutamise taotletav sihtotstarve ja ehitise kasutamise otstarve.

  (4) Detailplaneeringu koostamise algatamisettepanekus võivad sisalduda muu hulgas järgmised andmed:
  1) maa-ala kruntimine ja/või vajadus muuta krundi piire;
  2) olemasolevad või säilitatavad või lammutatavad hooned ja rajatised;
  3) uute ehitiste arv, hoonete korruselisus ning kõrgus, jaotus põhi- ja kõrvalhooneteks;
  4) hoonete rekonstrueerimine või laiendamine;
  5) olemasolevate ja uute hoonete ligikaudne brutopindala ja hoonete ehitusalune pindala;
  6) soovitud korterite arv ja olemasolev ning planeeritav parkimiskohtade arv;
  7) võimalikku keskkonnaohtu kujutavad ehitised või kavandatud tegevus;
  8) olemasolev või planeeritav tehnovõrkudega varustatus;
  9) servituutide olemasolu või vajadus (juurdepääsuga kaasneva teeservituudi, üle- ja allaehitusservituutide olemasolu või vajadus);
  10) puude likvideerimise või ulatuslike pinnasetööde vajadus;
  11) huvi olemasolul taotlus planeeringu koostamiseks ja rahastamiseks ameti kulul.

  (5) Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku esitamisega nõustub ettepaneku tegija:
  1) enda isikuandmete töötlemisega TPR-is;
  2) sõlmima ametiga planeerimisseaduse § 130 kohase halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (6) Kui detailplaneeringu koostamise algatamisettepanekus taotletakse planeeringu koostamise rahastamist ameti kulul, menetleb amet ettepanekut edasi juhul, kui taotletava planeeringu koostamine on ameti eelarves ette nähtud.

  (7) Detailplaneeringu koostamise algatamisettepanekule lisatakse:
  1) kavandatavat kirjeldav eskiislahendus. Eskiislahendus peab andma ülevaate linna ruumilahendusest ja see esitatakse krundiplaanil või Tallinna aluskaardil ning sellel näidatakse ligikaudsed hoonestusalad ja kavandatava hoonestuse korruselisus, kõrgus ja muud hoonestuse eripära kajastavad parameetrid;
  2) vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaa vms), et detailplaneeringu algatamise otsustamisel ja eskiislahenduse avalikul väljapanekul ja arutelul oleks näha kavandatava keskkonna ja hoonestuse ruumiline kujutus.

§ 12.   Detailplaneeringu koostamise algatamine

  (1) Amet edastab detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku koos lisadega arvamuse avaldamiseks TPR-i kaudu elektrooniliselt:
  1) vastava linnaosa vanemale;
  2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kes tuvastab uuringute tegemise vajaduse ning eelhinnangu põhjal keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse ja teeb ettepaneku keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks või algatamata jätmiseks. Põhjendatud vajaduse korral või õigusaktist tuleneval juhul küsib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel seisukohta Keskkonnaametilt ja teistelt asjaomastelt asutustelt, keda planeeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju võib puudutada;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  3)
[Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]
  4) põhjendatud vajaduse korral teistele asutustele ja isikutele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutused ja isikud esitavad ametile arvamuse detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku kohta TPR-i kaudu elektrooniliselt ühe nädala jooksul. Kui arvamuse esitamine eeldab asjaomase riigiasutuse seisukoha väljaselgitamist, esitatakse arvamus ühe nädala jooksul vastava seisukoha saamisest arvates. Arvamus peab olema täpselt sõnastatud ja põhjendatud ulatuses, mis võimaldab otsustada detailplaneeringu koostamise algatamise. Kui asutus või isik ei esita arvamust ette nähtud tähtaja jooksul, arvestab amet, et tal ei ole detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Amet, võttes arvesse esitatud arvamusi, analüüsib ja hindab detailplaneeringu koostamise algatamise otstarbekust ja põhjendatust ning eskiislahenduse sobivust linnaruumi, samuti kavandatava vastavust õigusaktidele, üldplaneeringule ja muudele alusdokumentidele (arengukavad, ehitusmäärus, standardid jms).
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Amet informeerib ettepaneku tegijat kirjalikult, kui esinevad planeerimisseaduse § 128 lõikes 4 osundatud mõjuvad põhjused, millest tingituna pikendatakse detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise tähtaega. Sellisel juhul võib amet teatada planeeringu koostamise algatamisettepaneku tegijale enda seisukoha planeeringu algatamise ja lähtetingimuste kohta ning anda ettepaneku tegijale seisukoha esitamiseks mõistliku tähtaja.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (41) Amet kontrollib muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vastavust muinsuskaitseseaduse nõuetele, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (5) Amet koostab koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga detailplaneeringu algatamise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsuse istungile.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (6) Linnavalitsuse korralduses, millega algatatakse detailplaneeringu koostamine, esitatakse muu hulgas järgmised andmed ja lisad:
  1) detailplaneeringu nimetus;
  2) planeeritava maa-ala suurus;
  3) detailplaneeringu koostamise eesmärk ja lähteseisukohad;
  4) planeeritava maa-ala situatsiooniskeem ja planeeritava maa-ala asukoha skeem;
  5) märge detailplaneeringuga üldplaneeringu põhilahenduse muutmise kavandamise kohta;
  6) otsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamiseks arutelu(de) korraldamise vajalikkuse kohta;
  7) otsus, mis sisaldab vähemalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 5 toodud andmeid juhul, kui kaalutakse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist või algatamata jätmist;
  8) loetelu asutustest ja isikutest, kellega tuleb planeeringu koostajal teha koostööd enne planeeringu vastuvõtmist;
  9) vajaduse korral lisatingimused detailplaneeringu koostamiseks, sealhulgas vajalike lisakooskõlastuste loetelu;
  10) vajaduse korral otsus ajutise ehituskeelu kehtestamise kohta.

  (7) Linnavalitsus võib põhjendatud juhul keelduda detailplaneeringu koostamise algatamisest. Keeldumise põhjuseks võib muu hulgas olla asjaolu, et:
  1) kavandatav on vastuolus piirkonnas väljakujunenud linnaehitusliku miljööga;
  2) maa-ala kohta on olemas kehtiv detailplaneering, mille elluviimisest loobumine ei ole põhjendatud;
  3) kavandatav on vastuolus üldplaneeringuga;
  4) kavandatava elluviimine võib avalikule sektorile kaasa tuua põhjendamatuid kulutusi;
  5) kavandatava elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju;
  6) kavandatav ei arvesta ruumilise arenguga kaasneva majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna pikaajalisi suundumusi ja vajadusi;
  7) kavandatav on vastuolus õigusaktidega või avalike huvide ja väärtustega.

  (8) Kui detailplaneering esitatakse ametile menetlemiseks hiljem kui kaks aastat detailplaneeringu algatamise korralduse andmisest arvates ning planeeringu alusandmed või eesmärk on muutunud, võib amet nõuda uue algatamisettepaneku esitamist käesoleva paragrahvi kohaselt.

  (9) Amet võib detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise kohta. Lepinguga määratakse linna ja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku kohustused detailplaneeringu koostamisel ja planeeringu koostamise rahastamisel. Detailplaneeringu koostamist või detailplaneeringu koostamise tellimist ei tohi detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikule üle anda planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 sätestatud juhul. Sellisel juhul võib amet sõlmida huvitatud isikuga lepingu detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta. Juhul kui linn soovib planeeritaval maa-alal näha ette kinnisasja või kinnisasja osa kasutamise avalikul otstarbel, võib lepingusse lisada sellekohase sätte. Leping sõlmitakse üldjuhul enne detailplaneeringu koostamise algatamist ja see hakkab kehtima, kui jõustub algatamiseks vajalik detailplaneeringu koostamise algatamiskorraldus.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (10) Kui esineb asjaolu, mis takistab planeeringu koostamisest huvitatud isikul lepingus ettenähtud ülesannet täita, on ametil õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada. Nimetatud juhul võib linnavalitsus teha otsuse planeerimismenetluse lõpetamise kohta.

§ 13.   Algatatud detailplaneeringust informeerimine

  (1) Amet annab detailplaneeringu algatamisest teada vastavas ajalehes ning teavitab planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi 30 päeva jooksul algatamisest arvates. Lisaks avaldab amet teate detailplaneeringu algatamisest 14 päeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab detailplaneeringu koostamise algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest või algatamata jätmisest 14 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 6 kohaselt.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Kui detailplaneeringu algatamisel on teada või planeeringu koostamise käigus selgub, et detailplaneering võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, teatab amet detailplaneeringu algatamisest kinnisasja omanikule seitsme päeva jooksul planeeringu algatamise otsuse tegemisest või sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse ilmnemise päevast arvates.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (5) Amet edastab detailplaneeringu algatamisteate planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele, kes ei ole detailplaneeringu algatamisettepanekut teinud, ja naaberkinnisasjade omanikele kahe nädala jooksul planeeringu algatamisotsuse tegemisest arvates.

  (6) Amet edastab detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahenduse vastava linnaosa valitsusele avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamiseks, kui sellekohane vajadus on määratud või kohustuslik. Linnaosa valitsus informeerib avalikkust avaliku väljapaneku ja/või arutelu korraldamisest vastava ajalehe ja Tallinna veebilehe kaudu ning korraldab planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku väljapaneku või arutelu. Pärast avalikku väljapanekut või arutelu edastab linnaosa valitsus ametile lähteseisukohtade ja eskiislahenduse kohta esitatud vastuväited ja ettepanekud ning enda arvamuse.

  (7) Kui detailplaneeringu koostamise käigus korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine, ühitatakse võimaluse korral keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalik väljapanek ja arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisega. Sellisel juhul teavitab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avalikustamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-des 37 ja 41 sätestatu kohaselt.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 14.   Detailplaneeringu koostamine ja koostöö detailplaneeringu koostamisel

  (1) Detailplaneeringu võib koostada isik, kes vastab planeerimisseaduse § 4 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuetele.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Detailplaneering koostatakse koostöös:
  1) planeeritava maa-ala elanike ning kinnisasjade ja naaberkinnisasjade omanikega;
  2) olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanike või valdajatega;
  3) Keskkonnaametiga, kui planeeritaval maa-alal asub looduskaitseala, looduskaitsealune objekt või nende kaitsevöönd või planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju;
  4) Muinsuskaitseametiga, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd;
  5)
[Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]
  6) Päästeametiga, kui riskianalüüsi kohaselt jääb planeeritavale maa-alale või selle lähiümbrusesse olemasolev või kavandatav suure riskiohuga objekt;
  7) planeeritava maa-ala elanikke esindavate mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  8) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga, kui detailplaneeringuga kavandatakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste rajamist;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  9) Tallinna Transpordiametiga, kui planeeritavat ala läbib ühistransport, detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa avalikult kasutataval tänaval liikluskorralduse muudatused või liikluskoormuse olulise kasvu.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (3) Juhul kui detailplaneeringu koostamisel viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuleb planeeringu koostamisel arvesse võtta selle tulemusi ja kinnitatud seiremeetmeid.

  (4) Amet kaasab detailplaneeringu koostamisse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud. Kui detailplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine, kaasatakse detailplaneeringu koostamisse ka asutused, keda detailplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (41) Amet kontrollib detailplaneeringu koostamisel muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul muinsuskaitseseaduse nõuetest kinnipidamist, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (5) Amet on kohustatud tagama planeeringu koostamise käigus kogutud andmete ja materjalide säilimise ning kättesaadavuse huvitatud isikutele.

§ 15.   Detailplaneeringu kooskõlastamine ja arvamuste küsimine

  (1) Detailplaneeringu koostaja koostab detailplaneeringu, mis vastab planeeringu koostamise algatamiskorraldusele ning esitab selle ametile elektrooniliselt ja paberil ühes eksemplaris.

  (2) Amet analüüsib ja hindab planeeringumenetluse õiguspärasust ning planeeringulahenduse sisulist vastavust õigusaktidele, üldplaneeringule ning muudele alusdokumentidele (keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, arengukavad, standardid jms), sobivust linnaruumi ja eelnenud koostöö piisavust ning esitab vajaduse korral planeeringu koostajale nõude detailplaneeringut täiendada või esitada lisaandmeid.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Amet edastab detailplaneeringu koos lisadega arvamuse avaldamiseks TPR-i kaudu elektrooniliselt:
  1) vastava linnaosa vanemale, kes võtab arvesse linnaosakogu otsuse;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
  2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kes seisukoha andmisel juhib tähelepanu õigusaktidega kindlaks määratud vajadusele kooskõlastada detailplaneering Keskkonnaametiga;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kui detailplaneeringuga kavandatav transpordimaa on vaja taotleda munitsipaalomandisse või detailplaneeringuga kavandatakse ehitada uus tänav (teelõik). Seisukohast peab nähtuma, kas tänava ehitamine ja tee korrashoid kavandatakse linna eelarveraha või huvitatud isikute raha arvelt;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  4)
[Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]
  5) Tallinna Linnavaraametile, kui eraõigusliku isiku omandis olev maatükk või maatüki osa kavandatakse detailplaneeringuga määrata avalikult kasutatavaks või kui planeeritav maa-ala või selle osa ei ole maakatastrisse kantud;
  6) Tallinna Transpordiametile, kui planeeritavat ala läbib ühistransport, detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa avalikult kasutataval tänaval liikluskorralduse muudatused või liikluskoormuse olulise kasvu;
  7) vastava linnavara valitsejale, kui planeeritaval maa-alal asub linna omandis olev maatükk;
  8) põhjendatud vajaduse korral käesolevas lõikes loetletud või teistele asutustele või isikutele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud isikud ja asutused esitavad ametile arvamuse detailplaneeringu kohta TPR-i kaudu elektrooniliselt nelja nädala jooksul. Kui arvamuse esitamine eeldab asjaomase riigiasutuse seisukoha väljaselgitamist, esitatakse arvamus kahe nädala jooksul vastava seisukoha saamisest arvates. Arvamus peab olema sõnastatud ja põhjendatud ulatuses, mis võimaldab otsustada detailplaneeringu vastuvõtmise. Kui asutus ei esita arvamust ettenähtud tähtaja jooksul, arvestab amet, et asutusel ei ole detailplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.

  (5) Amet arvestab planeeringu kohta esitatud arvamustega ning korraldab detailplaneeringu kooskõlastamise või esitab planeeringu koostajale nõude täiendada detailplaneeringut või esitada lisaandmeid. Amet võib põhjendatud juhul jätta esitatud arvamusega arvestamata, teavitades sellest arvamuse esitajat.

  (6) Amet esitab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu Rahandusministeeriumile planeeringu teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse määramiseks.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (7) Amet esitab detailplaneeringu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitab § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada, kui seadus ei sätesta teisiti. Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule õigusaktiga või üldplaneeringuga, loetakse detailplaneering kooskõlastatuks.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 16.   Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise leping
[Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 49 - jõust. 03.02.2019]

§ 17.   Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

  (1) Detailplaneeringu koostaja esitab ameti nõude järgi täiendatud ja parandatud detailplaneeringu ametile elektrooniliselt ja paberil kahes eksemplaris.

  (2) Amet koostab detailplaneeringu vastuvõtmise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsuse istungile kuue nädala jooksul käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase detailplaneeringu esitamisest ning planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohase lepingu sõlmimisest arvates.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Linnavalitsus võtab detailplaneeringu vastu korraldusega, mis muu hulgas sisaldab järgmisi andmeid:
  1) detailplaneeringu nimetus ja eesmärk;
  2) detailplaneeringu koostaja nimi;
  3) töö number;
  4) vajaduse korral ülesannet Tallinna Linnavaraametile sõlmida võlaõiguslik leping ja/või asjaõigusleping planeeritaval maa-alal avalikuks kasutamiseks määratava maatüki või maatüki osa (viitega detailplaneeringu joonise positsiooni numbrile ja kasutamisotstarbele) omandamiseks või linna kasuks piiratud asjaõiguse seadmiseks.

  (4) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab pärast detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu, mis sisaldab ettepanekut ranna või kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks koos taotlusega Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Vastava linnaosa valitsus koos ametiga korraldab vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestusega vähemalt 14 päeva. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on vähemalt 30 päeva. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse linnavalitsuse ja vastava linnaosa valitsuse haldushoones.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (6) Kui detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ja enne planeeringu vastuvõtmist ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamist korraldatud, avalikustatakse koos detailplaneeringuga ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 41 sätestatu kohaselt. Sellisel juhul teavitab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust vastava linnaosa valitsus koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (7) Vastava linnaosa valitsus teatab detailplaneeringu avalikust väljapanekust planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust. Teates märgitakse detailplaneeringu väljapaneku aeg ja koht ning planeerimisseaduse § 135 lõikes 8 nimetatud teave.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (8) Vastava linnaosa valitsus teatab detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel. Teates tuleb esitada planeerimisseaduse § 135 lõikes 8 nimetatud teave. Teate koopia lisatakse detailplaneeringu materjalidele.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (9) Linnaosavalitsus paneb linnaosa vastavas asumis välja teate avaliku väljapaneku toimumise kohta vähemalt ühes üldkasutatavas hoones või kohas.

  (10) Amet avaldab detailplaneeringu Tallinna veebilehel ning TPR-is samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab detailplaneeringu kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni või avaliku arutelu toimumise päevani, kui avaliku arutelu korraldamine on kohustuslik.

  (11) Kui detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, avalikustab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna veebilehel keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande materjalid.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (12) Avaliku väljapaneku ajal tagab amet koostöös vastava linnaosa valitsusega tööaja jooksul huvitatud isikute juurdepääsu kõigile planeeringuga seotud materjalidele ja ameti käsutuses olevale infole, välja arvatud riigisaladuseks tunnistatud infole.

§ 18.   Ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringule

  (1) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

  (2) Amet teatab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Vastava linnaosa valitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Kui keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisel on esitatud ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi, teeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös eksperdiga avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes vajalikud parandused ja täiendused. Ettepanekute ja vastuväidete arvessevõtmist kirjeldatakse ning arvestamata jätmist põhjendatakse täiendatud aruandes või selle lisas.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Vastava linnaosa valitsus teatab detailplaneeringu avalikust arutelust planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust. Teates märgitakse detailplaneeringu avaliku arutelu aeg ja koht.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (6) Kui detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi, avaldab vastava linnaosa valitsus informatsiooni avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta 30 päeva jooksul avaliku arutelu toimumise päevast arvates vastavas ajalehes.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (7) Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel teeb detailplaneeringu koostaja ameti nõudel detailplaneeringus sellekohased parandused ja täiendused. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koos detailplaneeringuga Keskkonnaametile heakskiitmiseks ja seiremeetmete kinnitamiseks.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (8) Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused muudavad detailplaneeringu põhilahendust, kooskõlastab amet pärast detailplaneeringu parandamist ja täiendamist planeeringu isikute ja asutusega, keda muudatus puudutab, ning korraldab uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. Toimingud tehakse käesolevas paragrahvis kindlaks määratu kohaselt.

  (9) Planeerimisseaduse § 138 lõigetes 1 ja 2 toodud juhul esitab linnavalitsuse liige detailplaneeringu Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Koos detailplaneeringuga esitatakse Rahandusministeeriumile avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, ja ameti põhjendatud seisukoht arvamuste arvestamata jätmise kohta.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (10) Avaliku väljapaneku käigus kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isik võib loobuda oma ettepanekutest või vastuväidetest, teatades sellest kirjalikult ametile või vastava linnaosa valitsusele.

§ 19.   Lihtsustatud korras koostatud detailplaneering
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 20.   Detailplaneeringu kehtestamine ja kehtestatud detailplaneeringust informeerimine

  (1) Detailplaneeringu kehtestamiseks esitab selle koostaja ameti nõude järgi täiendatud ja parandatud planeeringu ametile elektrooniliselt ja paberil seitsmes eksemplaris.

  (2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet selgitab välja planeerimisseaduse § 131 lõikes 2 nimetatud lepingu täpsustamise või lepingu sõlmimise vajaduse ning sõlmib olemasolevat lepingut täiendavad kokkulepped või nimetatud sätte kohase lepingu. Kokkulepped sõlmitakse kirjalikult enne detailplaneeringu kehtestamist ja need jõustuvad detailplaneeringu kehtestamiseks vajaliku haldusakti jõustumisel.
[RT IV, 26.06.2021, 21 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Amet koostab detailplaneeringu kehtestamise eelnõu ja esitab selle linnavalitsusele kuue nädala jooksul käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase detailplaneeringu esitamisest ning vajadusel käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase kokkuleppe sõlmimisest arvates.

  (4) Detailplaneeringu kehtestab linnavalitsus. Planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 nimetatud juhul kehtestab detailplaneeringu linnavolikogu.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (5) Linnavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral kehtestada detailplaneeringu osaliselt või teha selle kohta ettepaneku linnavolikogule. Detailplaneeringu osalise kehtestamisega seotud planeeritava maa-ala suuruse muutmist ei loeta planeeringu põhilahenduse muudatuseks.

  (6) Detailplaneeringu kehtestamise linnavolikogu otsus või linnavalitsuse korraldus sisaldab muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) detailplaneeringu nimetus ja eesmärk;
  2) detailplaneeringu koostaja nimi;
  3) töö number;
  4) detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala suurus;
  5) üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu puhul üldplaneeringu muutmise põhjendused;
  6) detailplaneeringu kehtestamise põhimotiivid ja kaalutlused;
  7) viide samal maa-alal senini kehtinud detailplaneeringu kehtestamise otsusele või korraldusele;
  8) linna kohustused seoses detailplaneeringu kohaste rajatiste valmisehitamisega. Juhul kui neid kohustusi täidab kokkuleppel linna asemel teine isik, siis viide vastavale lepingule;
  9) vajaduse korral viide võlaõiguslikule lepingule või asjaõiguslepingule, mille Tallinna Linnavaraamet on sõlminud planeeritaval maa-alal avalikuks kasutamiseks määratava maatüki või maatüki osa omandamiseks või maatükile Tallinna linna kasuks piiratud asjaõiguse seadmiseks.

  (7) Kui kehtestatav detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut ja Rahandusministeerium on järelevalve käigus muudatusega nõustunud, kannab amet pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (8) Amet teatab detailplaneeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates planeerimisseaduse § 139 lõikes 6 nimetatud isikutele.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (9) Amet teatab detailplaneeringu kehtestamisest vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ning saadab detailplaneeringu kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu Rahandusministeeriumile ning kehtestatud planeeringu riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (10) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab detailplaneeringu kehtestamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 44 sätestatu kohaselt.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 21.   Kehtestatud detailplaneeringu alusel kinnisasja võõrandamine
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 22.   Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavolikogu võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui linn või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

  (2) Kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamisest ja kehtetuks tunnistamise põhjustest teatab amet vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ning saadab kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Rahandusministeeriumile ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 23.   Ajutine ehituskeeld planeeringu koostamise ajal

  (1) Linnavalitsus võib kehtestada planeeringu koostamise ajal planeeritaval maa-alal või selle osal ajutise ehituskeelu, kui koostatava planeeringu lahendusega kavatsetakse muuta selle maa-ala kohta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud krundi ehitusõigust.

  (2) Amet teatab kinnisasja omanikule, kelle kinnisasja suhtes ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu kohaldatakse, ja vajaduse korral isikutele, keda ajutine planeerimis- ja ehituskeeld puudutada võib, keelu kehtestamise kavatsusest ja põhjustest tähtkirjaga hiljemalt 14 päeva enne keelu kehtestamist. Amet teavitab ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamisest tähtkirjaga ajutise planeerimis- ja ehituskeelu aluse kinnisasja omanikku, masinloetaval kujul maakatastri pidajat ning vajaduse korral isikuid, keda keeld võib puudutada, seitsme päeva jooksul keelu kehtestamise päevast arvates.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 24.   Kehtestatud planeeringu kättesaadavus ja ülevaatamine

  (1) Kehtestatud planeeringud säilitatakse ameti arhiivis kahes eksemplaris. Igaühel on õigus kehtestatud planeeringuga ameti arhiivis tutvuda.

  (2) Amet tagab kehtestatud üldplaneeringu ja detailplaneeringu koopiate omandamise võimaluse ameti arhiivis ning planeeringute kohta teabe avaldamise Tallinna veebilehel.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

3. peatükk NÕUDED EHITISTELE 

§ 25.   Ehitisele esitatavad nõuded

  (1) Ehitis peab vastama ehitusseadustiku §-s 11 ja ehitusseadustiku alusel kehtestatud õigusaktides kindlaks määratud nõuetele.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Ehitis peab oma lahenduselt arvestama Tallinnas välja kujunenud arhitektuuri- ja ehitustavasid ning välisilmelt vastama piirkonna või lähiümbruskonna eripärale ja kujundusstiilile.

4. peatükk AJUTISE EHITISE EHITAMISE KORD JA ALAD 
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 26.   Ajutise ehitise liigid
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 27.   Ajutise ehitise ehitamise kord
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 28.   Ajutise ehitise ehitamise alad
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

5. peatükk PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUS 
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 29.   Ehitusprojekti koostamise lähteandmed
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 30.   Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 31.   Projekteerimistingimused

  (1) Projekteerimistingimused on ameti kinnitatud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused. Amet avalikustab väljastatud projekteerimistingimused muuhulgas TPR-i kaudu.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks, esitades ametile vormikohase taotluse ja sellega seonduvad dokumendid elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need ametile ning amet kannab andmed ehitisregistrisse.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (21) Kui projekteerimistingimusi taotletakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks, annab need Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiametiga. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet järgib projekteerimistingimuste andmisel kõiki käesolevas paragrahvis ja §-s 32 projekteerimistingimuste andmise menetlusele ette nähtud nõudeid.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Amet otsustab vajaduse korraldada projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena vastavalt käesoleva määruse §-le 32. Amet võib ka juhul, kui avatud menetlust ei kohaldata, otsustada projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvad dokumentide avalikustamise, määrates selle ulatuse ja viisi. Juhul kui avatud menetlust ega avalikustamist ei kohaldata, edastab amet projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvad dokumendid arvamuse avaldamiseks ehitisregistri või selle võimatusel TPR-i kaudu elektrooniliselt:
  1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, sealhulgas keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse otsustamiseks. Kui on vaja algatada kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine, esitab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet sellekohase nõude projekteerimistingimustesse ning projekti koostamisel tuleb arvestada keskkonnamõju hindamise tulemustega;
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  2)
[Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]
  3) seaduses sätestatud juhul või põhjendatud vajaduse korral teistele asutustele ja isikutele..
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asutused esitavad ametile arvamuse projekteerimistingimuste taotluse kohta ehitisregistri või selle võimatusel TPR-i kaudu elektrooniliselt 10 päeva jooksul. Kui arvamuse esitamine eeldab asjaomase riigiasutuse seisukoha väljaselgitamist, esitatakse arvamus 10 päeva jooksul vastava seisukoha saamisest arvates. Arvamus peab olema täpselt sõnastatud ja põhjendatud ulatuses, mis võimaldab otsustada projekteerimistingimuste väljastamise. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse taotlus kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (41) Amet kontrollib projekteerimistingimuste andmise menetluses muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul projekteerimistingimuste vastavust muinsuskaitseseaduse nõuetele, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (5) Amet, võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt esitatud arvamusi ja planeeringutes või muul viisil maakasutust korraldavates dokumentides sisalduvaid ehitustingimusi, koostab ja väljastab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vajaduse korral võib amet nõuda taotluse täiendamist või lisaandmete esitamist.

  (6) Amet määrab projekteerimistingimustes asutused ja isikud, kellega tuleb eskiis või ehitusprojekt õigusaktidest tulenevalt kooskõlastada või kellele arvamuse avaldamiseks esitada.

  (7) Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. Põhjendatud juhul võib amet projekteerimistingimuste kehtivuseks sätestada teistsuguse tähtaja või muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (8) Kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste kehtestamine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, teavitab amet kinnisasja omanikku seitsme päeva jooksul sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse ilmnemise päevast arvates.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 32.   Projekteerimistingimuste avatud menetlus

  (1) Amet koostab projekteerimistingimuste eelnõu ning korraldab koostöös vastava linnaosa valitsusega projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena haldusmenetluse seaduse 3. peatüki sätete kohaselt.

  (2) Amet edastab projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvad dokumendid, projekteerimistingimuste eelnõu koos seletuskirjaga ning menetluse käigus ametile esitatud või tema poolt koostatud muud asjassepuutuvad olulised dokumendid vastavale linnaosa valitsusele avaliku väljapaneku korraldamiseks. Vastava linnaosa valitsus korraldab taotluse ja eelnõu materjalide avaliku väljapaneku kestusega vähemalt kaks nädalat. Avalik väljapanek korraldatakse vastava linnaosa valitsuse haldushoones.

  (3) Vastava linnaosa valitsus teatab avatud menetlusest vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 47 sätestatule.

  (4) Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid ehitisregistris või selle võimatusel TPR-is samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni.

  (5) Avaliku väljapaneku ajal tagab vastava linnaosa valitsus tööaja jooksul huvitatud isikute juurdepääsu kõigile taotluse ja eelnõuga seotud materjalidele, välja arvatud andmed, mille avaldamine on seadusega või selle alusel keelatud.

  (6) Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võivad projekteerimistingimused puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

  (7) Pärast avaliku väljapaneku lõppemist annab amet projekteerimistaotluse esitajale võimaluse ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks tähtajaga kuni 10 päeva.

  (8) Kui eelnõu või taotlust muudetakse pärast avalikku väljapanekut isiku kahjuks, kelle õigusi eelnõu või taotlus puudutab, teavitab amet teda sellest ning annab talle võimaluse tutvuda eelnõu või taotlusega ja esitada selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid tähtajaga kuni 10 päeva.

  (9) Avatud menetluse korral otsustab amet projekteerimistingimuste väljastamise 60 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Haldusmenetluse seaduse §-s 50 sätestatud juhul teavitab amet projekteerimistingimuste väljastamise otsustamisest vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 47 sätestatule ning tagab menetlusosalistele õiguse avaldada projekteerimistingimuste otsustamisel asja kohta suuliselt arvamust.
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 33.   Ehitise eskiisi koostamine ja menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 34.   Ehitusprojekti koostamine ja menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 35.   Ehitusprojekti muudatus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

6. peatükk NÕUDED EHITAMISELE 
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 36.   Ehitamisele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 37.   Ehitusteatis
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 38.   Ehitusteatise menetlus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 39.   Ehitusluba
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 40.   Ehitusloa menetlus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 41.   Ehitusloa väljastamisest keeldumine ja ehitusloa kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 42.   Kasutusteatis
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 43.   Kasutusteatise menetlus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 44.   Kasutusluba
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 45.   Kasutusloa menetlus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

7. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 46.   Riiklik järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 47.   Ehitustööde registreerimine ja kontrollimine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 48.   Ohtliku, ajutise või ehitusloata püstitatud ehitise likvideerimine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

8. peatükk EHITUSSEADUSTIKU KOHASED ERIEHITISED JA -NÕUDED 
[RT IV, 19.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 49.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

  (1) Eratee määrab avalikuks kasutamiseks riik või linnavalitsus.

  (11) Kinnisasja, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee, ehitusseadustiku § 95 lõikest 1 tuleneva ostueesõiguse teostamise otsustab linnavalitsus. Sellise kinnisasja ostueesõigusest loobumine vormistatakse linnavalitsuse korraldusena juhul, kui kinnisasja müügitehingu pool seda kirjalikult taotleb.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

  (2) Ehitusseadustiku § 95 lõikes 3 nimetatud avalduse esitamise korraldab Tallinna Linnavaraamet.
[RT IV, 10.02.2016, 3 - jõust. 13.02.2016]

§ 491.   Eriehitise loamenetlused

  Ehitusseadustikus sätestatud eriehitise projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis ja kasutusloa taotlus esitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. Menetluse viib läbi ning load väljastab või kontrolli tulemusena esitatavad nõuded esitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Projekteerimistingimuste taotlus avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks esitatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste projekteerimistingimuste taotluse menetluse viib läbi ja projekteerimistingimused annab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet vastavalt käesoleva määruse § 31 lõikele 2¹.
[RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

9. peatükk EHITUSTEGEVUSE KITSENDUSED KINNISMÄLESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL 
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 50.   Tööde luba kinnismälestisel ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 51.   Tööde loa taotlus
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 52.   Tööde loa väljastamine
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 53.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. novembril 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json