EttevõtlusTurism

Teksti suurus:

Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 27

Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas

Vastu võetud 18.06.2021 nr 29

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 1 lõigete 8 ja 8 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse:
  1) sõidukijuhi teenindajakaardile (edaspidi teenindajakaart) esitatavad nõuded;
  2) teenindajakaardi taotlejale ja omajale esitatavad nõuded;
  3) teenindajakaardi andmise, andmisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise tingimused;
  4) jalgrattale, lõbusõidurongile ja loomveokile esitatavad nõuded;
  5) sõitja õigused ja kohustused ning sõidukijuhi (edaspidi juht) kohustused;
  6) lõbusõidurongi kasutamise kord tasulisel sõitjateveol.

§ 2.   Teenindajakaardile esitatavad nõuded

  (1) Teenindajakaart tõendab juhi õigust töötada jalgratta, lõbusõidurongi või loomveoki juhina tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas (edaspidi vald).

  (2) Teenindajakaart on A7-formaadis lehel. Teenindajakaardil on valgel taustal musta värvi eesti- ja ingliskeelne tekst. Teksti puhul kasutatakse paksu kirja ja kirjatüüpi Times New Roman ning kirja suurust 11. Teenindajakaart on kiletatud.

  (3) Teenindajakaardi vorm on esitatud määruse lisas. Teenindajakaardi esiküljel on juhi foto ja järgmised andmed:
  1) juhi nimi ja isikukood;
  2) teenindajakaardi number;
  3) teenindajakaardi väljastaja;
  4) teenindajakaardi kehtivusaeg;
  5) teeninduspiirkond.

  (4) Teenindajakaardi tagaküljele kantakse teave võimaluse kohta kontrollida teenindajakaardi kehtivust valla veebilehel ja kinnitus, et juhil on õigus töötada sõidukijuhina sõitjateveol.

  (5) Juhi teeninduspiirkond on valla haldusterritoorium.

§ 3.   Teenindajakaardi taotlejale ja omajale esitatavad nõuded

  Teenindajakaardi taotleja ja omaja peab:
  1) olema vähemalt 18-aastane;
  2) omama jalgratta juhtimiseks mistahes kehtivat mootorsõiduki juhtimisõigust ja lõbusõidurongi juhtimiseks vastava kategooria juhtimisõigust;
  3) olema hea mainega. Mainet peetakse heaks, kui juhti ei ole karistatud karistusseadustiku §-s 424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse §-des 224 ja 227 või ühistranspordiseaduse § 94 1 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

§ 4.   Teenindajakaardi andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Teenindajakaardi annab juhile Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

  (2) Teenindajakaart antakse tähtajaga üks aasta, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

  (3) Teenindajakaardi kohta avalikustatakse valla veebilehel teenindajakaardi number ja kehtivusaeg.

  (4) Teenindajakaardi andmise taotluse esitab vallavalitsusele sõidukijuht. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega. Juht lisab taotlusele vajaduse korral kehtiva juhiloa koopia ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastava foto.

  (5) Vallavalitsus kontrollib liiklusregistrist ja karistusregistrist taotluses esitatud andmete õigsust ja juhi vastavust määruse §-s 3 sätestatud nõuetele.

  (6) Teenindajakaardi andmise taotluse vaatab vallavalitsus läbi seitsme päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale seitsmepäevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse läbivaatamise tähtaeg peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (7) Vallavalitsus võib teenindajakaardi andmisest keelduda, kui:
  1) taotleja ei vasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid.

  (8) Vallavalitsus tunnistab teenindajakaardi kehtetuks:
  1) kui selle omaja ei vasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
  2) kui selle omaja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  3) selle omaja avalduse alusel.

§ 5.   Jalgrattale esitatavad nõuded

  (1) Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab jalgratas olema ehitatud sõitjateveoks, jalgratas peab olema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsuses ja vastama tehase kehtestatud tehnonõuetele ja sertifikaadile, peab olema ümberehitamata, avariitunnusteta ja tehniliselt sõidukorras. Sõitjateveol on keelatud kasutada iseehitatud jalgratast ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele mittevastavat jalgratast.

  (2) Sõitjateveol on lubatud kasutada jalgratast:
  1) mis on kolmerattaline;
  2) mille elektrimootori maksimaalne püsi-nimivõimsus on 0,25 kilovatti;
  3) mille suurim lubatud laius on 1,25 meetrit;
  4) millel on lisaks juhikohale kuni kaks istekohta.

  (3) Jalgrattal peavad olema:
  1) sõitjatele turvarihmad;
  2) töökorras pidurid;
  3) töökorras signaalkell;
  4) töökorras suunatuled;
  5) ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

  (4) Jalgrattale on keelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 6.   Lõbusõidurongile esitatavad nõuded

  (1) Lõbusõidurong peab olema kantud liiklusregistrisse.

  (2) Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab sõitjateveol kasutatav lõbusõidurong olema ehitatud sõitjateveoks, see peab olema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsuses ja vastama tehase tehnonõuetele, peab olema ümberehitamata, avariitunnusteta ja tehniliselt korras. Sõitjateveol on keelatud kasutada iseehitatud lõbusõidurongi ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele mittevastavat lõbusõidurongi.

  (3) Lõbusõidurongile esitatavad nõuded:
  1) lõbusõidurongi heitkogused peavad vastama vähemalt Euro 6 standardile;
  2) lõbusõidurongi vagunitel peab olema Transpordiameti kinnitus sõitjateveoks sobivuse kohta;
  3) lõbusõidurongil võib olla kuni kaks vagunit, millest üks peab olema ilmastikukindel;
  4) lõbusõidurongi vagunite uksed peavad sõidu ajaks automaatselt sulguma;
  5) lõbusõidurongil peab olema TÜV tootesertifikaat või muud samaväärne sertifikaat;
  6) lõbusõidurongi peab saama kasutada ratastooli ja lapsevankriga;
  7) lõbusõidurongile peab olema paigaldatud kaardimakseterminal ja kviitungiprinter;
  8) teenindajakaardi taotleja on kohustatud kooskõlastama vallavalitsusega lõbusõidurongi kavandatava liikumistee ja peatused.

  (4) Lõbusõidurongile on keelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 7.   Loomveokile esitatavad nõuded

  (1) Sõitjateveoks võib kasutada loomveokit, millel on lisaks juhikohale kuni kuus istekohta.

  (2) Loomveoki suurim lubatud laius on 1,6 meetrit ja pikkus 3,2 meetrit.

  (3) Loomveokil peab olema taga aeglase sõiduki tunnusmärk ning kaks punast helkurit külgede lähedal ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral vasakul küljel ees valge ja taga punane tuli.

  (4) Loomveokil peab olema veeremistõkis või seisupidur.

  (5) Teenindajakaardi taotleja on kohustatud kooskõlastama vallavalitsusega loomveoki kavandatava liikumistee ja peatused.

§ 8.   Juhi kohustused sõitjateveol

  (1) Juht on kohustatud:
  1) kandma sõitjateveol teenindajakaarti rinnal nähtaval kohal;
  2) esitama teenindajakaardi kontrolliõigusega ametniku nõudmisel;
  3) esitama teenindajakaardi sõitjale tutvumiseks sõitja nõudmisel;
  4) kandma puhast ja korrektset riietust ja käituma sõitjatega viisakalt;
  5) omama sõitjateveol piisavalt vahetusraha;
  6) sõitma sihtkohta soovitud teed pidi, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav, sellel liiklemine on keelatud või lõbusõidurongi puhul, mille liikumistee on määranud kindlaks vallavalitsus.;
  7) teavitama sõitjat teenuse hindadest ning sõitja nõudmisel eeldatavast teenuse üldmaksumusest;
  8) järgima sõitjateveol liiklusseaduse nõudeid;
  9) andma sõitjale teenuse eest tasumisel kviitungi.
  10) Loomveoki juht on kohustatud hoidma puhtust avalikel tänavatel ja koristama looma poolt tänavale väljutatud fekaalid.

  (2) Juhil on keelatud:
  1) juhtida sõidukit joobeseisundis;
  2) juhtida sõidukit haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist;
  3) sõitja nõusolekuta teenindada samal ajal teisi isikuid;
  4) käituda sõitjaga ebaviisakalt;
  5) mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;
  6) tülitada inimesi teenuse pakkumisega.

§ 9.   Sõitja õigused ja kohustused

  (1) Sõitjal on õigus:
  1) valida sihtkohta sõitmiseks talle sobiv tee, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav või on liiklemiseks suletud;
  2) saada juhilt sõidu lõppedes kviitung teenuse eest tasumise kohta;
  3) valida sõitmiseks talle sobiv sõiduk;
  4) võtta sõidukisse juhi nõusolekul lemmikloomi.

  (2) Sõitja on kohustatud:
  1) tasuma juhile teenuse üldmaksumuse;
  2) kasutama sõidu ajal sõidukile paigaldatud turvavarustust;
  3) hoiduma sõiduki kahjustamisest;
  4) käituma juhiga viisakalt.

§ 10.   Lõbusõidurongi kasutamise kord tasulisel sõitjateveol

  (1) Vallavalitsus võib korraldada lõbusõidurongiga sõitjateveoteenuse osutaja leidmiseks riigihanke ja lõbusõidurongiga võib sõitjateveoteenust osutada riigihanke võitnud ja vallavalitsusega lepingu sõlminud isik.

  (2) Riigihanke läbiviimisel määrab vallavalitsus hanke tingimustes lõbusõidurongi kavandatava liikumistee ja peatused.

  (3) Kui vallavalitsus ei ole lõbusõidurongiga sõitjateveoteenuse osutamiseks riigihanget läbi viidud, pöördub teenust osutada sooviv ettevõtja lõbusõidurongile sobiva liikumistee leidmiseks vallavalitsuse poole.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teeb vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

Lisa Teenindajakaart

/otsingu_soovitused.json