ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2022, 10

Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 21.08.2014 nr 6
RT IV, 26.08.2014, 18
jõustumine 29.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2022RT IV, 05.05.2022, 408.05.2022

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Kiili vallas.

  (2) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste õigustloovate aktidega.

  (3) Kiili valda käsitletakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise seisukohalt ühe piirkonnana.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal.

  (5) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (6) Liitumisleping on aluseks kliendilepingu sõlmimisel.

§ 2.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava heitvee hulk ja koostis.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (3) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (4) Taotluse peab esitama ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest kirjalikult liitujale.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse esitaja kokku tähtajas puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui liituja:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult 30 päeva jooksul ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 4.   Liitumistingimused

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti (edaspidi projekt) projekteerimisele.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunkt(id);
  2) tehnilised (eri)nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve;
  4) ärajuhitava heitvee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimisrežiimi kohta;
  5) isik(ud), kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid õigusaktidest tulenevaid tingimusi.

§ 5.   Projekti koostamine ja muutmine

  (1) Projekt koostatakse ehitusseaduses sätestatud korras ja kooskõlastatakse § 4 lg 2 p 5 alusel määratud isikutega.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Igasugune liitumiseks vajaliku projekti muutmine ning kõrvalekaldumine projektist lahendatakse ehitusseaduses sätestatud korras.

§ 6.   Liitumisleping

  (1) Liitumisleping sõlmitakse enne ehitamise algust. Liituja teavitab projekti valmimisest vee-ettevõtjat kirjalikult ja esitab kirjaliku taotluse liitumislepingu sõlmimiseks.

  (2) Vee-ettevõtja on kohustatud sõlmima liitumislepingu hiljemalt 30 päeva jooksul arvates vastava taotluse esitamisest, kui liituja ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti.

  (3) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) dokumendid, mille alusel ühendamis- või remonttöid teostatakse (liitumistingimused, projekt, nõuded veemõõdusõlmele jms);
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused.

  (4) Liituja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

  (5) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada ja katkestada teenuse osutamine, teatades sellest üks nädal kirjalikult ette, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi.

  (6) Liitumislepingu sõlmib ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja /või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

  (8) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 7.   Liitumistasu

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab vee-ettevõtjale ühekordset liitumistasu. Liitumistasu suurus arvutatakse lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast, mille on kooskõlastanud Konkurentsiamet.

  (2) Liitumistasu peab tasuma ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (3) Liitumistasu tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks, kui vee-ettevõtja ja liituja ei ole kokku leppinud teisiti. Vee-ettevõtja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa, sel juhul määratakse liitumistasu maksmise kord ja tähtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus. Vee-ettevõtja võib nõuda liitujalt tagatised lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

  (4) Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist liitumistasu sisse ei kuulu kui vee-ettevõtja ja liituja ei ole kokku leppinud teisiti.

§ 8.   Ühendus- ja/või tänavatorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Ühendustorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi kinnistu torustik) ehitamine toimub ehitusseaduses sätestatud korras. Ühendustorustiku ehitamist korraldab vee-ettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja kinnistu torustiku ja ühendustorustiku vastavust nõuetele. Ühendustorustiku vastavust nõuetele kinnitab kirjalik akt (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja, ühendustorustiku ehitaja ja vee-ettevõtja esindaja.

  (3) Enne akti koostamist peab ehitustööde teostaja esitama vee-ettevõtja esindajale järgmised dokumendid:
  1) teostusjoonised;
  2) kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid või neid asendavad dokumendid;
  3) torustike ja rajatiste katsetusaktid;
  4) veetorustike ja veevärgirajatiste sanitaartöötlusaktid;
  5) torustikega ühendatud tehnoloogiaseadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

  (4) Vee-ettevõtja loal võib valmis ehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud ajutise kasutamislepingu alusel ja tingimustel.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (6) Uusi tehnoloogiaseadmeid võib kinnistu veevärgiga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

  (7) Vee-ettevõtja võib anda juhiseid kanalisatsiooni ühendustorustiku ventileerimiseks kliendivõrgu ühe või mitme välisõhku avaneva ventilatsiooniava kaudu.

  (8) Ühendamise ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku teeb vee-ettevõtja pärast akti allakirjutamist ning kui liituja on tasunud liitumistasu § 7 lg 4 näidatud korras. Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja heitvee ärajuhtimist pärast kliendilepingu sõlmimist kliendilepingus kokkulepitud tähtajal.

§ 9.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

  (1) Vee-ettevõtja võib lubada ajutist veevõttu või kanalisatsiooni kasutamist ehitustel, ajutistes müügikohtades, tänavate, väljakute, parkide hooldamiseks ja muudel juhtudel ajutise kliendilepingu alusel.
[RT IV, 05.05.2022, 4 - jõust. 08.05.2022]

  (2) Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke võib paigaldada vee-ettevõtja poolt antud tingimustel. Ajutiste torustike ühendamiseks mõne teise kliendi vee ja -kanalisatsioonivõrguga on vaja selle kliendi nõusolekut.

  (3) Ajutiste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, hooldamine ja likvideerimine toimub nende omaniku kulul.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json