HaridusKool

Teksti suurus:

Hiiu valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2016, 2

Hiiu valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 18.08.2016 nr 69
jõustumine 01.09.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Hiiu valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 2.   Hoolekogu liikmed

  (1) Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 sätestatud isikud.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Vanemate esindaja valitakse vanemate koosolekul.

  (3) Õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste poolt.

  (4) Vilistlaste esindaja nimetab vilistlaste organisatsioon või selle puudumisel kooli direktor.

  (5) Kooli toetava organisatsiooni esindaja nimetab ettevõtjate organisatsioon või selle puudumisel kooli direktor.

  (6) Hiiu Vallavolikogu nimetab kooli pidaja esindaja.

  (7) Kooli direktor esitab eelpool toodud esindajad kinnitamiseks Hiiu Vallavalitsusele.

§ 4.   Hoolekogu liikme volitused

  (1) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõppevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhe on lõppenud;
  4) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel;
  5) hoolekogu otsuse alusel, kui hoolekogu liige ei osale hoolekogu töös;
  6) esindaja surma korral.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 5.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  17) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 7.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid edastatakse hoolekogu liikmetele, vallavalitsusele ja avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 8.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord edastatakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 9.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või koolidirektori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord edastatakse hoolekogu liikmetele taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Erakorralise koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele hiljemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 10.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (3) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (4) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta kooskõlastatult hoolekogu esimehega, tema äraolekul aseesimehega.

§ 11.   Otsuste vastuvõtmine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (5) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva

  (6) Hoolekogu otsuste edastamise ja ettepanekutega arvestamise korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 12.   Otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 13.   Hoolekogu aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas kooli lapsevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks.

  (2) Aruanne kajastab õppeaastal tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 26.09.2012 määrus nr 4 „Kärdla Ühisgümnaasiumi hoolekogu kord“ ning Kõrgessaare Vallavolikogu 16.08.2011 määrus nr 38 „Lauka Põhikooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“.

  (2) Määrus jõustub 01.09.2016.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json